Verkeersbesluit intrekken aanwijzen openbare gehandicaptenparkeerplaats De Weet te Andijk

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Medemblik,

gezien het verzoek om het aanwijzen van een openbare gehandicaptenparkeerplaats aan De Weet te Andijk niet uit te voeren,

 

gelet op:

 • artikel 18 lid 1d van de Wegenverkeerswet 1994 waarin bepaald is dat ons college de bevoegdheid heeft tot het nemen van verkeersbesluiten;

 • dat deze bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten door de geldende mandaatregeling is gemandateerd aan de Medewerker Verkeer en Vervoer;

 • het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer, de Wegenverkeerswet 1994 en de Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens;

   

overwegende dat:

 • het verkeersbesluit ten behoeve van het aanwijzen van een openbare gehandicaptenparkeerplaats aan De Weet te Andijk op 13 oktober 2022 is gepubliceerd;

 • het doel van dit verkeersbesluit was mindervaliden een parkeerplaats in de directe nabijheid van de ingang van de naastgelegen begraafplaats te bieden;

 • er echter geen sprake is van een hoge parkeerdruk op de parkeerplaats van de begraafplaats;

 • mindervaliden in het bezit van een gehandicaptenparkeerkaart ook op reguliere parkeerplaatsen mogen parkeren;

 • het aanwijzen van een openbare gehandicaptenparkeerplaats op deze locatie hiermee feitelijk een overbodige maatregel is;

 • een verkeersbesluit dient te worden genomen voor het intrekken van de plaatsing van een verkeersbord ten behoeve van een openbare gehandicaptenparkeerplaats;

 • genoemde locatie is gelegen binnen de bebouwde kom van de woonkern Andijk en in beheer en onderhoud is bij de gemeente Medemblik;

 • overleg is gevoerd met en instemming gekregen is van de gemandateerde van de korpschef van de nationale politie;

   

besluit:

 • door het niet plaatsen van de verkeersborden van het type E06 van Bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, zoals is aangegeven op de bij dit verkeersbesluit behorende en gewaarmerkte tekening met kenmerk 2023-03-E-AND, het realiseren van een openbare gehandicaptenparkeerplaats aan De Weet te Andijk niet uit te voeren, waarmee het verkeersbesluit van 13 oktober 2022 ten behoeve van het aanwijzen van deze openbare gehandicaptenparkeerplaats aan De Weet te Andijk met kenmerk 2022-60-E-AND wordt ingetrokken;

 • dat dit besluit in werking treedt zes weken na publicatie in het digitale gemeenteblad.

 

Namens burgemeester en wethouders,

Stefan Aarts

Medewerker Verkeer en Vervoer

 

Vragen

Als u nog vragen heeft over dit besluit kunt u contact opnemen met Stefan Aarts via het telefoonnummer 0229 856000 of via het e-mailadres verkeer@medemblik.nl.

De volledige tekst van genoemde verordening en de daarbij behorende toelichting kunt u terugvinden op de website www.medemblik.nl.

Bent u het niet eens met dit besluit?

Binnen zes weken na de dag waarop het besluit is verzonden kan een belanghebbende een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift stuurt u aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Medemblik, Postbus 45, 1687 ZG  Wognum.

Eisen waaraan een bezwaarschrift moet voldoen

In het bezwaarschrift moet in ieder geval staan:

 • -

  uw naam en adres;

 • -

  een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt

 • -

  de reden(en) waarom u bezwaar maakt

 • -

  datum en ondertekening.

   

Per e-mail of internet

Nadrukkelijk melden wij dat een e-mail bericht niet als bezwaarschrift in behandeling wordt genomen. Een bezwaarschrift als bijlage bij het e-mail bericht dat aan alle eisen voldoet, wordt wel in behandeling genomen.

Ook is het mogelijk bezwaar te maken via een formulier dat op de website van de gemeente is geplaatst (www.medemblik.nl). Voor de ondertekening moet u een digitale handtekening (Digid) hebben.

Voorlopige voorziening

Als het besluit is verzonden, is het van kracht.

Als u een bezwaarschrift hebt ingediend, kunt u de rechtbank verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Als het verzoek wordt toegewezen, wordt de uitvoering van het besluit opgeschort. Toewijzing vindt plaats als onverwijlde spoed, gelet op uw belangen, dat vereist. U dient het verzoek om een voorlopige voorziening in bij de Afdeling Publiekrecht, Sectie Bestuursrecht van de Rechtbank Noord-Holland in Haarlem, (Postbus 1621, 2003 BR). Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Naar boven