Verkeersbesluit voor het tijdelijk instellen van een parkeerverbod aan Koebaksestraat (tussen ‘t Flieren en Boskamp) en Franssenstraat (tussen Sebastianusweg en Franssenstraat 70) te Vianen

Z/23/112529

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN LAND VAN CUIJK

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994, bevoegd dit verkeersbesluit te nemen;

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 verplicht tot het nemen van een verkeersbesluit voor de plaatsing of verwijdering van de artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd;

OVERWEGENDE:

 • dat de gemeente Land van Cuijk een vergunning heeft verleend voor een luizenmarkt in Vianen;

 • dat dit wordt gehouden op een gedeelte van de Koebaksestraat en Franssenstraat;

 • dat de luizenmarkt plaatsvindt op 29 mei 2023;

 • dat parkeren voor bezoekers is voorzien nabij sportpark van Vianen Vooruit aan de Koebaksestraat;

 • om parkeeroverlast voor aanwonende in de Koebaksestraat en Franssenstraat te voorkomen wordt voor een gedeelte van deze straten gedurende deze dag tijdelijk een parkeerverbod ingesteld;

 • dat de bovenvermelde maatregel wordt genomen op basis van artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994 om de door het verkeer veroorzaakte overlast en hinder te voorkomen;

 • dat voor de uitvoering van deze maatregel een verkeersbesluit dient te worden genomen;

 • dat overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer overleg is gepleegd met de taakaccenthouder verkeer namens de korpschef van het Regionaal korps Brabant-Oost, District Maas en Leijgraaf en dat deze akkoord gaat met het onderstaande besluit;

BESLUITEN:

Op grond van vorenstaande overwegingen tot:

 • 1.

  het instellen van een tijdelijk parkeerverbod op de Koebaksestraat (tussen ‘t Flieren en de Boskamp) en de Franssenstraat (tussen de Sebastianusweg en Franssenstraat 70) te Vianen middels plaatsing van de borden volgens model E01 van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV) volgens bijgevoegde tekening.

Cuijk, 9 maart 2023

namens burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk,

Jos Bennink

Teammanager Civiel & Verkeer

Dit document is elektronisch ondertekend en daarom niet voorzien van een visuele handtekening.

MEDEDELINGEN:

BEZWAARCLAUSULE

Tegen dit besluit en de daaraan verbonden voorwaarden kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na bekendmaking ervan bezwaar maken bij burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk. U dient uw bezwaarschrift te richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk, Postbus 7, 5360 AA Grave.

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Om het besluit te schorsen dient u bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant te ’s-Hertogenbosch een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen. Het postadres van de rechtbank is: Rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.

Naar boven