VERKEERSBESLUIT ZIJWEG GILDEWEG

VERKEERSMAATREGEL ZIJWEG GILDEWEG HARSELAAR

Gelet op het bepaalde in de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW 1994), het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (hierna: RVV 1990) en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna: BABW)

Overwegingen ten aanzien van het besluit

1. In het kader van meldingen is verzocht de vrije doorgang op de zijweg van de Gildeweg te verbeteren.

2. Geconstateerd is dat er regelmatig voertuigen geparkeerd staan aan weerszijden van de zijweg Gildeweg en deze gedeeltelijk op de rijbaan staan wat de bereikbaarheid van de uitritten aan deze zijweg verslechterd.

3. Door deze geblokkeerde vrije doorgang kunnen percelen niet bereikt worden met zwaar / groot transport.

4. Om dit verbod kenbaar te maken worden er verhoogde anti-parkeer trottoirbanden aangebracht, zone portalen met daarop verkeersbord E1 en zonestrepen.

5. Voor het instellen van een parkeerverbodszone is een verkeersbesluit vereist.

6. Voor de wijziging is overleg gevoerd met stakeholders.

7. Er is overleg gevoerd met de politie. Die kan positief adviseren over het voorgenomen verkeersbesluit.

8. De (zijweg) Gildeweg is in eigendom en beheer bij de gemeente Barneveld.

Dat de teamleider van team Verkeer op grond van de Mandaatregeling gemeente Barneveld van het college van burgemeester en wethouders van Barneveld van 01.01.2023, gemachtigd is voor het nemen van verkeersbesluiten voor de plaatsing en verwijdering van verkeerstekens en/of maatregelen op of aan de weg, behalve als het de aanwijzing van locaties van e-laadplaatsen en gehandicaptenparkeerplaatsen of tijdelijke verkeersmaatregelen ten behoeve van evenementen betreft;

BESLUIT

I. Het instellen van een parkeerverbodszone door het plaatsen van verkeersborden E1 (zone) en het aanbrengen van zone balken op het wegdek.

 

 

Situatieschets:

Barneveld, 09-03-2023

Burgermeester en wethouders,

Namens deze,

P. Marschalk

Teamleider vastgoed & verkeer

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Belanghebbenden die het besluit om bepaalde redenen onjuist vinden, kunnen binnen zes weken na de datum van bekendmaking van dit besluit in het digitaal Gemeenteblad een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Dit kan schriftelijk via Postbus 63, 3770 AB Barneveld of digitaal op https://www.barneveld.nl/over-barneveld/bezwaar- maken-tegen-een-besluit/ Hiervoor heeft u wel uw DigiD of eHerkenning nodig. Belanghebbenden die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen tevens de Voorzieningenrechter van de Rechtbank in Arnhem verzoeken een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed dit vereist. Dit verzoek kan in tweevoud gericht worden aan: Rechtbank Gelderland, Locatie Arnhem, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Het verzoek om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden ingediend bij genoemde rechtbank via Voorlopige voorziening aanvragen | Rechtspraak. Kijk op genoemde website voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven.

Naar boven