Algemeen Mandaatbesluit gemeente Voorne aan Zee 2023

het college van de gemeente Voorne aan Zee, de burgemeester, de gemeentesecretaris/algemeen directeur en de directeuren van de gemeente Voorne aan Zee, ieder voor zover zij daartoe bevoegd zijn;

 

gelet op artikel 106, 160, 168 en artikel 171 lid 2 van de Gemeentewet, afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht en Titel 3 van Boek 3 van het Burgerlijk wetboek;

 

gelet op het Organisatiebesluit gemeente Voorne aan Zee 2023;

 

overwegende dat het uit een oogpunt van doelmatigheid, effectiviteit en een betere dienstverlening aan de burgers wenselijk is om daarvoor in aanmerking komende bevoegdheden van het college van burgemeester en wethouders en van de burgemeester te laten uitoefenen door de gemeentesecretaris/algemeen directeur, de directeuren, de afdelingsmanagers, de teammanagers en medewerkers van de gemeente;

 

BESLUITEN

 

vast te stellen de Algemeen Mandaatbesluit gemeente Voorne aan Zee 2023.

 

Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen

Artikel 1. Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • 1.

  Mandaat

  • a.

   Mandaat: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan (mandaatgever) besluiten ter uitvoering van de bestuurs- en beheersbevoegdheden te nemen in de zin van artikel 1:3 Awb;

  • b.

   Mandaatgever: degene die het mandaat verleent;

  • c.

   Gemandateerde: degene die het mandaat ontvangt;

  • d.

   Ondermandaat: de figuur dat de gemandateerde op zijn beurt, al dan niet onder voorwaarden, mandaat verleent aan een ander.

 • 2.

  Volmacht:

  • a.

   Volmacht: de bevoegdheid om in naam van de gemeente (volmachtverlener) te besluiten tot privaatrechtelijke rechtshandelingen en processuele handelingen te verrichten;

  • b.

   Volmachtverlener: degene die de volmacht verleent;

  • c.

   Gevolmachtigde: degene die de volmacht ontvangt;

  • d.

   Ondervolmacht: de figuur dat de gevolmachtigde op zijn beurt, al dan niet onder voorwaarden, volmacht verleent aan een ander.

 • 3.

  Machtiging:

  • a.

   Machtiging: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan (machtigingverlener) te besluiten tot feitelijke handelingen en deze ook te verrichten;

  • b.

   Machtigingverlener: degene die de machtiging verleent;

  • c.

   Gemachtigde: degene die de machtiging ontvangt;

  • d.

   Ondermachtiging: de figuur dat de gemachtigde op zijn beurt, al dan niet onder voorwaarden, een machtiging verleent aan een ander.

 • 4.

  Voor de toepassing van dit besluit worden, voor zover niet anders bepaald, met mandaat gelijkgesteld de verlening van volmacht en machtiging.

 • 5.

  Het verlenen van ondermandaat, ondervolmacht en ondermachtiging is niet toegestaan, tenzij dit uit dit besluit blijkt.

Hoofdstuk 2 Grenzen mandaat, volmacht en machtiging

Artikel 2. Verlenen van mandaat, volmacht en machtiging

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester zijn bevoegd, ieder voor zover zij daartoe bevoegd zijn, mandaat te verlenen tot het nemen van besluiten ter uitvoering van de bestuurs- en beheersbevoegdheden, alsmede volmacht en machtiging tot het uitoefenen van de daarmee verbonden procedurele bevoegdheden.

Artikel 3. Grenzen aan mandaat, volmacht en machtiging

Besluiten en (rechts)handelingen die van mandaat, volmacht of machtiging zijn uitgesloten en door het college van burgemeester en wethouders of de burgemeester dienen te worden genomen zijn:

 • a.

  besluiten die leiden tot vaststelling of wijziging van gemeentelijk beleid;

 • b.

  de beslissing op een bezwaarschrift, tenzij:

  • het primaire besluit in mandaat is genomen;

  • de commissie, zoals bedoeld in artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht, aan het desbetreffende bestuursorgaan heeft geadviseerd het primaire besluit in stand te laten al dan niet met aanvulling en/of verbetering van de motivering;

  • geen contraire procedure is gevolgd.

 • c.

  besluiten tot het instellen van bezwaar, beroep en hoger beroep, als eiser en (besluiten tot) het procederen in civielrechtelijke procedures, als eiser/verzoeker of gedaagde/verweerder. Onder een civielrechtelijke procedure wordt onder meer het indienen van een ontslagaanvraag bij het UWV verstaan;

 • d.

  besluiten tot een last onder bestuursdwang of het opleggen van een last onder dwangsom aan een overtreder, zowel op verzoek van derden of ambtshalve, evenals de weigering een dergelijk besluit te nemen, met uitzondering van aanschrijvingen met betrekking tot de bevoegdheden op grond van hoofdstuk 5 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne;

 • e.

  het aangaan van een arbeidsovereenkomst, het schorsen of ontslaan van de gemeentesecretaris/algemeen directeur, de directeur, de afdelingsmanager en de teammanager;

 • f.

  ontslag anders dan op eigen verzoek;

 • g.

  besluiten tot het honoreren van verzoeken om schadevergoeding voor zover het schadebedrag boven de € 2.500,- uitkomt.

Hoofdstuk 3 De gemeentesecretaris/algemeen directeur

Artikel 4. Mandaat, volmacht en machtiging gemeentesecretaris/algemeen directeur

 • 1.

  Aan de gemeentesecretaris/algemeen directeur wordt door het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester, ieder voor zover zij daartoe bevoegd zijn, mandaat verleend tot het nemen van besluiten ter uitvoering van de bestuurs- en beheersbevoegdheden, alsmede volmacht en machtiging tot het uitoefenen van de daarmee verbonden procedurele bevoegdheden.

 • 2.

  De uitoefening van de gemandateerde bevoegdheden, verleende volmachten of machtigingen vindt plaats binnen de grenzen van de vastgestelde taken en met inachtneming van het geldende recht en de geldende beleids- en uitvoeringsregels.

 • 3.

  De grenzen van mandaat, volmacht en machtiging zoals beschreven in artikel 3 zijn ook van toepassing ten aanzien van de gemeentesecretaris/algemeen directeur.

 • 4.

  De volmacht strekt niet tot het aangaan van verplichtingen voor zover daarvoor geen budget/krediet beschikbaar is.

Hoofdstuk 4 Directeuren

Artikel 5. Ondermandaat, ondervolmacht en ondermachtiging concerndirecteuren

 • 1.

  Door de gemeentesecretaris/algemeen directeur wordt aan de concerndirecteuren ondermandaat verleend tot het nemen van besluiten ter uitvoering van de bestuurs- en beheersbevoegdheden, alsmede ondervolmacht en ondermachtiging tot het uitoefenen van de daarmee verbonden procedurele bevoegdheden, voor zover het tot de taken van de betreffende concerndirecteur behoort zoals deze zijn opgenomen in het Organisatiebesluit gemeente Voorne aan Zee 2023.

 • 2.

  De uitoefening van de gemandateerde bevoegdheden, verleende volmachten of machtigingen vindt plaats binnen de grenzen van de vastgestelde taken en met inachtneming van het geldende recht en de geldende beleids- en uitvoeringsregels.

 • 3.

  De grenzen van mandaat, volmacht en machtiging zoals beschreven in artikel 3 zijn ook van toepassing ten aanzien van de directeuren.

 • 4.

  De volmacht strekt niet tot het aangaan van verplichtingen voor zover daarvoor geen budget/krediet beschikbaar is.

 • 5.

  De gemeentesecretaris/ algemeen directeur verleent de concerndirecteur Ontwikkeling Bedrijfsvoering een volmacht en machtiging om de arbeidsovereenkomsten van medewerkers te ondertekenen en de ontslagen op eigen verzoek te ondertekenen van afdelingsmanagers, teammanagers en medewerkers.

Hoofdstuk 5 Afdelingsmanagers en teammanagers

Artikel 6. Mogelijkheid ondermandaat afdelingsmanagers en teammanagers

 • 1.

  De gemeentesecretaris/algemeen directeur en de concerndirecteuren kunnen terzake de aan hen toegekende mandaten, volmacht en machtiging c.q. ondermandaat, ondervolmacht en ondermachtiging, ondermandaat, ondervolmacht en ondermachtiging verlenen aan de afdelingsmanagers en teammanagers.

Artikel 7. Ondermandaat, ondervolmacht en ondermachtiging afdelingsmanagers

 • 1.

  Door de gemeentesecretaris/algemeen directeur en de concerndirecteuren wordt aan de afdelingsmanagers ondermandaat verleend tot het nemen van besluiten ter uitvoering van de bestuurs- en beheersbevoegdheden, alsmede ondervolmacht en ondermachtiging tot het uitoefenen van de daarmee verbonden procedurele bevoegdheden, voor zover het tot de doelstellingen en hoofdtaken van de afdelingen behoort zoals deze zijn opgenomen in het Organisatiebesluit gemeente Voorne aan Zee 2023.

 • 2.

  De uitoefening van de gemandateerde bevoegdheden, verleende volmachten of machtigingen vindt plaats binnen de grenzen van het aan de gemeentesecretaris/algemeen directeur en directeuren verleende mandaat, volmacht en machtiging, zoals beschreven in artikel 4 lid 3 en artikel 5 lid 3 en de vastgestelde taken en met inachtneming van het geldende recht, en de geldende beleids- en uitvoeringsregels.

 • 3.

  De ondervolmacht, zoals opgenomen in lid 1, strekt niet tot het aangaan van verplichtingen voor zover daarvoor geen budget/krediet beschikbaar is.

Artikel 8. Ondermandaat, ondervolmacht en ondermachtiging teammanagers

 • 1.

  Door de gemeentesecretaris/algemeen directeur en de concerndirecteuren wordt aan de teammanagers ondermandaat verleend tot het nemen van besluiten ter uitvoering van de bestuurs- en beheersbevoegdheden, alsmede ondervolmacht en ondermachtiging tot het uitoefenen van de daarmee verbonden procedurele bevoegdheden, voor zover het tot de doelstellingen en hoofdtaken van de teams behoort en zoals deze zijn opgenomen in het Organisatiebesluit gemeente Voorne aan Zee 2023.

 • 2.

  De uitoefening van de gemandateerde bevoegdheden, verleende volmachten of machtigingen vindt plaats binnen de grenzen van het aan de gemeentesecretaris/algemeen directeur en concerndirecteuren verleende mandaat, volmacht en machtiging, zoals beschreven in artikel 4 lid 3 en artikel 5 lid 3 en de vastgestelde taken en met inachtneming van het geldende recht, en de geldende beleids- en uitvoeringsregels.

 • 3.

  De ondervolmacht, zoals opgenomen in lid 1, strekt niet tot het aangaan van verplichtingen voor zover daarvoor geen budget/krediet beschikbaar is.

 • 4.

  De gemeentesecretaris/ algemeen directeur verleent de teammanager P&O een volmacht en machtiging om de arbeidsovereenkomsten van medewerkers te ondertekenen en de ontslagen op eigen verzoek te ondertekenen.

Hoofdstuk 6 Andere functionarissen

Artikel 9. Mogelijkheid ondermandaat, ondervolmacht en ondermachtiging aan individuele medewerkers

 • 1.

  De gemeentesecretaris/algemeen directeur en de concerndirecteuren kunnen terzake de aan hen toegekende mandaten, volmacht en machtiging c.q. ondermandaat, ondervolmacht en ondermachtiging, ondermandaat, ondervolmacht en ondermachtiging verlenen aan door hen aan te wijzen andere functionarissen dan wel individuele medewerkers binnen de afdelingen.

 • 2.

  De ondermandaten, ondervolmacht en ondermachtiging aan individuele medewerkers (op naam of functie) worden als bijlage bij het Algemeen Mandaatbesluit gevoegd.

Hoofdstuk 7 Plaatsvervanging

Artikel 10. Plaatsvervanging

In geval van afwezigheid of ontstentenis van de gemandateerde, treedt de hierna aangewezen vervanger in de plaats:

 • a.

  de gemeentesecretaris/algemeen directeur wordt vervangen door een loco-gemeentesecretaris;

 • b.

  de concerdirecteur wordt vervangen door de gemeentesecretaris/algemeen directeur of de andere concerndirecteur;

 • c.

  een afdelingsmanager wordt vervangen door de plaatsvervangend afdelingsmanager;

 • d.

  een teammanager wordt vervangen door de afdelingsmanager of teammanager binnen dezelfde afdeling;

 • e.

  individuele medewerkers, daaronder mede begrepen andere functionarissen zoals bedoeld in hoofdstuk 6, worden vervangen door diens afdelingsmanager of diens plaatsvervanger.

Hoofdstuk 8 Slotbepalingen

Artikel 11. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Dit besluit treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 januari 2023.

 • 2.

  Dit besluit wordt aangehaald als: Algemeen Mandaatbesluit gemeente Voorne aan Zee 2023.

Aldus besloten in de openbare vergadering van het college, gehouden op 3 januari 2023.

Hellevoetsluis, 3 januari 2023

Burgemeester en wethouders van Voorne aan Zee

De secretaris,

V. Florijn

de burgemeester,

P. Rehwinkel

Hellevoetsluis, 3 januari 2023

de burgemeester van Voorne aan Zee,

P. Rehwinkel

Hellevoetsluis, 3 januari 2023

gemeentesecretaris/algemeen directeur

V. Florijn

Hellevoetsluis, 3 januari 2023

Concerndirecteur Bedrijfsvoering Ontwikkeling

L.A. Mans

Hellevoetsluis, 3 januari 2023

Concerndirecteur Strategie

R. Heintjes

Naar boven