Vastgesteld bestemmingsplan Woeziksestraat 416, Wijchen, gemeente Wijchen

Burgemeester en wethouders van Wijchen maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 2 maart 2023 het bestemmingsplan “Woeziksestraat 416, Wijchen” ongewijzigd heeft vastgesteld. Het plan voorziet in het saneren van de voormalige bedrijfsbebouwing en bedrijfswoning, waarna er een burgerwoning wordt teruggebouwd. In het kader van de functieverandering regeling wordt daarnaast een extra vrijstaande woning gerealiseerd op het perceel naast de terug te bouwen burgerwoning.Het plangebied ligt aan de Woeziksestraat 416 te Wijchen.

Ter inzage

Het bestemmingsplan is op afspraak in te zien bij de balie Bouwen en Leefomgeving in het Huis van de gemeente aan de Kasteellaan 27 in Wijchen. Ook kunt u daar een mondelinge toelichting krijgen. De medewerkers zijn voor het maken van een afspraak telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur en op vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur via telefoonnummer 088 432 70 00 of per e-mail via bouwenenleefomgeving@drutenwijchen.nl. Het bestemmingsplan is ook digitaal beschikbaar via de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer is: NL.IMRO.0296.BGBWoeziksestr416-DFBP.

Beroep Bestemmingsplan

De termijn voor het instellen van een beroep tegen het vaststellingsbesluit bedraagt zes weken en vangt aan op 16 maart 2023. Gedurende deze termijn kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Dit beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden die zich tijdig met zienswijzen tot de raad hebben gewend en door belanghebbenden die aantonen daar redelijkerwijs niet toe in staat zijn geweest. Het besluit treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn.

Voorlopige voorziening

Beroep heeft geen schorsende werking. Dit betekent dat indien u wilt voorkomen dat het bestemmingsplan na afloop van de beroepstermijn in werking treedt u de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak kunt verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Indien binnen de beroepstermijn ook een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van Raad van State is ingediend, treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Wijchen, 15 maart 2023

Burgemeester en wethouders van Wijchen

R. Helmer-Englebert, burgemeester

J. te Boekhorst, secretaris

Naar boven