Nadere regels Adviesraad Sociaal Domein Vijfheerenlanden

Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van gemeente Vijfheerenlanden in de vergadering van,

 

Op grond van de Verordening Adviesraad Sociaal Domein Vijfheerenlanden stelt het college de volgende Nadere regels vast,

 

“Nadere regels Adviesraad Sociaal Domein Vijfheerenlanden”

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze nadere regels wordt verstaan onder:

 • a.

  Adviesraad Sociaal Domein: advies- en netwerkorgaan dat het college gevraagd en ongevraagd adviseert bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het beleid op het gebied van het Sociaal Domein van de gemeente Vijfheerenlanden verder te noemen ASD;

 • b.

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vijfheerenlanden;

 • c.

  Raad: de gemeenteraad van de gemeente Vijfheerenlanden;

 • d.

  Ingezetenen: zij die hun werkelijke woonplaats in de gemeente Vijfheerenlanden hebben:

 • e.

  Verordening: Verordening Sociaal Domein Vijfheerenlanden

Artikel 2. Samenwerking ASD en college

Zie Verordening Artikel 4. Aanvullend:

 • 1.

  Periodiek wordt een planningsdocument opgesteld met daarin de beleidsonderwerpen van het college voor het sociale domein. Ook de contactmomenten met de adviesraad kunnen hierin opgenomen worden. De vaste contactpersoon onderhoudt het planningsdocument. Het streven is om beleidsdocumenten tussen 4 tot 6 weken aan te leveren voor advies aan de ASD. Wanneer een reactie binnen 4 weken noodzakelijk is kan dit in overleg met de voorzitter worden besproken.

Artikel 3. Budget en faciliteiten ASD

Zie Verordening Artikel 5 lid 1. Aanvullend:

 • 1.

  Jaarlijks uiterlijk vóór 1 september dient de ASD een subsidieaanvraag in. Als de situatie daarom vraagt, kan tussentijds het college de raad verzoeken om het budget aan te passen.

 • 2.

  Het budget wordt jaarlijks in december voor het aankomende jaar overgemaakt aan de ASD. De ASD is verantwoordelijk voor de uitbetaling van de vrijwilligersvergoedingen, declaraties en facturen.

 • 3.

  De ASD moet vóór 1 april voor de verantwoording een jaarverslag aanleveren aan het college en de raad met hierin naast de financiële ook een inhoudelijke verantwoording.

 • 4.

  Het budget is bedoeld voor de volgende doeleinden:

  • a)

   een vrijwilligersvergoeding voor de leden van de ASD, zijnde per jaar;

   • -

    € 600,- voor een lid zonder extra taken;

   • -

    € 750,- voor een trekker van een werkgroep;

   • -

    € 1.000,- voor de penningmeester;

   • -

    € 1.000,- voor de secretaris;

   • -

    € 1.000,- voor de voorzitter.

 • Indien een lid minder dan 6 vergaderingen per jaar aanwezig is dan wordt deze bijdrage gehalveerd. Als iemand geen enkele keer aanwezig is, dan vervalt de vergoeding voor dat jaar volledig.

  • b)

   een reiskostenvergoeding voor de leden van de ASD van € 0,32 per kilometer;

  • c)

   vergaderfaciliteiten; als er geen ruimte beschikbaar is in de gemeentehuizen voor de vergaderingen en werkgroepen dan kan er vergaderruimte in de dorpshuizen in de gemeente worden gehuurd inclusief faciliteiten;

  • d)

   administratieve ondersteuning bij de vergaderingen van de adviesraad;

  • e)

   kopieer- en postmogelijkheden; als het niet mogelijk is om digitaal stukken te lezen of verzenden dan kunnen de leden in de gemeentehuizen kopiëren en post verzenden. Mocht dit vanwege omstandigheden niet mogelijk zijn dan kunnen deze kosten worden gedeclareerd;

  • f)

   deskundigheidsbevordering van de leden (aanschaf documentatie, vaktijdschriften, cursussen, inhuur deskundigheid, lidmaatschap koepel);

  • g)

   administratieve kosten zoals bankkosten;

  • h)

   kosten voor contact/ ophalen signalen bij inwoners;

  • i)

   kosten voor een jaarlijkse evaluatie.

 • 6.

  Indien er budget over is op de posten 5b t/m 5i is het niet toegestaan dit als extra vrijwilligersvergoeding aan de leden uit te keren.

Artikel 4. Samenstelling, benoeming en ontslag ASD

 • 1.

  De ASD bestaat uit minimaal 12 en maximaal 15 leden en kent een voorzitter, penningmeester, secretaris en trekkers van de werkgroepen. Daarnaast moeten alle leden, met uitzondering van voorzitter, penningmeester en secretaris, deel uitmaken van minimaal 1 werkgroep. Zijn er minder dan 12 leden dan heeft de ASD de inspanningsverplichting om het aantal leden op sterkte te brengen.

 • 2.

  Leden van de ASD zijn woonachtig in de gemeente Vijfheerenlanden, mogen geen lid zijn van het college of werkzaam zijn bij de gemeente Vijfheerenlanden.

 • 3.

  Leden van de ASD mogen geen lid zijn van het college, de gemeenteraad of een raadscommissie. Ook maken zij geen deel uit van het bestuur van een politieke partij of steunfractie.

 • 4.

  Leden mogen niet werkzaam zijn bij de gemeente of een gemeenschappelijke regeling waar de gemeente aan deelneemt, zoals de AVRES. Zowel in loondienst of als ingehuurde kracht. Leden kunnen wel uitvoerende werkzaamheden als vrijwilliger doen bij een subsidie- of inkooppartner van de gemeente of gemeenschappelijke regeling.

 • 5.

  Leden mogen niet in dienst zijn van een organisatie waar de gemeente een inkoop- of subsidierelatie mee heeft in het Sociaal Domein.

 • Niet in dienst zijn bij subsidie- of inkooppartners in het Sociaal Domein wordt daarom conform de achterliggende bedoeling uitgelegd als:

  • a)

   niet in loondienst zijn, niet als zzp-er een opdracht uitvoeren;

  • b)

   geen lid zijn van de raad van toezicht, onafhankelijk of het om een (on)bezoldigde functie gaat;

  • c)

   geen commissarisfunctie vervullen, onafhankelijk of het om een (on)bezoldigde functie gaat;

  • d)

   geen lid zijn van het bestuur, onafhankelijk of het om een (on)bezoldigde functie gaat.

 • 6.

  Leden mogen geen subsidie aanvragen of ontvangen van de gemeente binnen het Sociaal Domein. Leden kunnen als zzp-er geen opdrachten uitvoeren bij of voor de gemeente. Bovenstaande bepalingen gelden voor subsidies en opdrachten van meer dan € 5.000,-. Bij subsidies en opdrachten lager dan € 5.000,- zijn deze niet van toepassing.

 • 7.

  Leden mogen lid zijn van een cliëntenraad bij een subsidie- of inkooppartners van de gemeente in het Sociaal Domein met het voorbehoud dat de onafhankelijkheid van de cliëntenraad kan worden aangetoond.

 • 8.

  De ASD beoogt een zodanige samenstelling van zijn leden dat de adviesraad divers is samengesteld zodat ook de signalen van de diverse groepen uit de samenleving en de diverse kernen in Vijfheerenlanden in beeld komen.

 • 9.

  Het college benoemt de leden van de ASD.

 • 10.

  De zittingsduur van de leden bedraagt twee keer vier jaar. Voor leden die vanuit de voormalige adviesraden in de adviesraad zitting nemen is de zittingsduur één keer vier jaar.

 • 11.

  Het lidmaatschap van de ASD eindigt:

  • a)

   na het verstrijken van de zittingsduur;

  • b)

   op eigen verzoek;

  • c)

   bij wijziging van de persoonlijke omstandigheden als gevolg waarvan sprake wordt van de onder lid 2 van dit artikel genoemde onverenigbaarheden;

  • d)

   door intrekking van de benoeming van het college op verzoek van de ASD.

 • 12.

  Leden van de ASD zijn onafhankelijk, denken en spreken zonder ruggenlast en ruggenspraak op persoonlijke titel zonder (een groep) inwoners of organisaties te vertegenwoordigen.

 • 13.

  Voor de werving van nieuwe leden is de ASD verantwoordelijk. De ASD stelt hiervoor een sollicitatiecommissie op. De nieuwe leden worden ter benoeming voorgedragen aan het college. Het college kan gemotiveerd afwijken van het advies van de ASD.

 • 14.

  Het college kan als er sprake is van mogelijke belangentegenstellingen, ongewenst gedrag, problematisch functioneren binnen de adviesraad of andere zwaarwegende redenen die maken dat deze sociaal maatschappelijke functie niet meer vervuld kan worden een lid uit zijn/ haar taak ontheffen. Dit gebeurt op advies van de ASD of het dagelijks bestuur. In bijzondere omstandigheden kan het college ook zonder advies van de adviesraad een lid ontslaan. De ASD kan niet zonder toestemming van het college een lid ontslaan.

 • 15.

  De voorzitter, penningmeester, secretaris en trekkers van de werkgroepen worden uit het midden van de ASD gekozen.

 • 16.

  Op voordracht van de ASD benoemt het college de voorzitter. Het college kan gemotiveerd afwijken van de voordracht.

 • 17.

  De voorzitter hoeft niet deel te nemen aan een werkgroep en onthoudt zich waar mogelijk van deelname aan de inhoudelijke discussies in de vergaderingen en van de werkgroepen. De voorzitter richt zich op het begeleiden van het proces en op het bewaken van de bedoeling van de raad.

 • 18.

  Voor degenen buiten de ASD is de voorzitter het eerste aanspreekpunt.

Artikel 5. Werkwijze en vergaderingen ASD

 • 1.

  De voorzitter van de ASD onderhoudt contact met het college en de raad en vertegenwoordigt de adviesraad naar buiten toe.

 • 2.

  De ASD kan werkgroepen op deelonderwerpen vormen.

 • 3.

  De ASD kan een (huishoudelijk) reglement instellen om haar werkwijze nader uit te werken. Het (huishoudelijk) reglement is gebaseerd op de verordening en mag niet strijdig zijn met de verordening en de nadere regels. Het huishoudelijk reglement is de verantwoordelijkheid van de ASD zelf en er is geen goedkeuring van het college benodigd.

Artikel 6. Evaluatie

 • 1.

  Om de kwaliteit van de ASD te borgen wordt jaarlijks een evaluatie gehouden. Hierbij wordt gekeken of de werkwijze, de omvang, de samenstelling nog passend is. Ook het functioneren van de ASD zelf wordt tegen het licht gehouden. Indien de jaarlijkse evaluatie daartoe aanleiding geeft, behoort een aanpassing of opheffing van de ASD tot de mogelijkheden. Aanpassing of opheffing kunnen worden voorgesteld door ASD zelf en door het college.

 • 2.

  De nadere regels wordt jaarlijks door de ASD en het college geëvalueerd.

Artikel 7. Overgangsbepalingen

 • 1.

  De nadere regels Adviesraad Sociaal Domein Vijfheerenlanden 2021 worden ingetrokken per 1 januari 2023;

Artikel 8. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze nadere regels treden in werking op 1 januari 2023.

 • 2.

  Deze nadere regels worden aangehaald als:

 • "Nadere regels Adviesraad Sociaal Domein Vijfheerenlanden".

Naar boven