Verordening Adviesraad Sociaal Domein Vijfheerenlanden

De raad van de gemeente Vijfheerenlanden;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van

 

Gelet op:

 

 • Artikel 2.1.3 de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

 • Artikel 2.10 van de Jeugdwet

besluit vast te stellen de "Verordening Adviesraad Sociaal Domein Vijfheerenlanden".

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Adviesraad Sociaal Domein: advies- en netwerkorgaan dat het college gevraagd en ongevraagd adviseert bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het beleid op het gebied van het Sociaal Domein van de gemeente Vijfheerenlanden verder te noemen ASD;

 • b.

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vijfheerenlanden;

 • c.

  Raad: de gemeenteraad van de gemeente Vijfheerenlanden;

 • d.

  Ingezetenen: zij die hun werkelijke woonplaats in de gemeente Vijfheerenlanden hebben.

Artikel 2. Doelstelling ASD

 • 1.

  In het kader van de uitvoering van de Jeugdwet en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning beoogt de raad met het instellen van de ASD te voldoen aan de wettelijke verplichtingen om ingezetenen te betrekken bij de ontwikkeling van het gemeentelijk beleid in het Sociaal Domein.

 • 2.

  De advisering over beleidskaders en uitvoering van de Participatiewet, Beschut Werk, WGS en andere overgedragen taken aan Avres (gemeenschappelijke regeling) behoren tot de bevoegdheid van de Cliëntenraad Avres. Het staat de ASD vrij om ten aanzien van alle onderwerpen uit de Participatiewet vanuit het perspectief van de inwoners ongevraagd advies uit te brengen of een zienswijze in te dienen. De advisering over ontwikkeling en implementatie van lokaal armoede- en schuldenbeleid is een advies-plichtig onderwerp van de ASD .

 • 3.

  Het doel van de ASD is te komen tot voorstellen en adviezen ter bevordering van een integraal en evenwichtig beleid in het Sociaal Domein ten behoeve van de ingezetenen van de gemeente Vijfheerenlanden.

 • 4.

  Naast formele advisering zal er conform de gedachte van een netwerkorganisatie, geregeld overleg zijn op verschillende niveaus om zoveel als mogelijk gebruik te maken van de kennis in de gemeente. Daartoe kan de adviesraad werkgroepen, panels, gesprekstafels en dergelijke organiseren met partijen uit de samenleving. Deze bijeenkomsten zijn openbaar.

Artikel 3. Taken ASD

 • 1.

  De ASD dient het college gevraagd en ongevraagd van advies over voorstellen tot gemeentelijke regelgeving, beleid, plannen en de uitvoering daarvan op het terrein van het Sociaal Domein. Het gaat hierbij met name om het beleid en uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de Jeugdwet. Voor de advisering over beleid en uitvoering van de Participatiewet wordt verwezen naar het voorgaande artikel 2.2. De adviesraad adviseert integraal vanuit alle beleidsterreinen het binnen Sociaal Domein. Het college stelt de raad in kennis van de adviezen van de ASD.

 • 2.

  De ASD onderhoudt contacten en werkt samen met netwerkpartners.

 • 3.

  De ASD volgt hoe veranderingen in beleid uitpakken in de praktijk en is alert op ontwikkelingen en knelpunten. Indien nodig leidt dit tot een ongevraagd advies.

 • 4.

  De ASD onderhoudt contacten en werkt samen met de adviesraden in brede zin in de regio’s Alblasserwaard-Vijfheerenlanden en Lekstroom.

 • 5.

  Tot de taak van de ASD behoort niet de vertegenwoordiging van of behartiging van belangen van individuele personen of rechtspersonen.

Artikel 4. Samenstelling, benoeming en ontslag ASD

Het college benoemt de leden van de ASD op voordracht van de adviesraad. Het college kan de benoeming weigeren indien zij hier goede gronden voor heeft.

Artikel 4. Samenwerking ASD en college

 • 1.

  Het college draagt er zorg voor dat de ASD vroegtijdig in staat wordt gesteld gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen bij de besluitvorming en dat beschikbare informatie die nodig is om te kunnen adviseren tijdig aan de ASD wordt verstrekt.

 • 2.

  Het college geeft een (schriftelijke) reactie op het gevraagde en ongevraagde schriftelijke advies, waarin duidelijk wordt hoe en waarvoor de inhoud van het advies door de wethouder(s) en/ of beleidsmedewerkers in beleidsontwikkeling/ bijstelling en bij de uitvoering van beleid wordt gebruikt.

 • 3.

  In geval de raad het bevoegde orgaan is, stuurt het college het advies van de ASD samen met het raadsvoorstel aan de raad.

 • 4.

  In het geval het college afwijkt van het advies van de adviesraad, wordt dit bij het voorstel aan de raad vermeld, waarbij tevens is aangegeven waarom en op welke onderdelen van het advies wordt afgeweken.

 • 5.

  De wethouders Sociaal Domein voeren minimaal twee keer per jaar overleg met de adviesraad.

 • 6.

  Vanuit de gemeente zijn er vaste contactpersonen voor de ASD.

Artikel 5. Budget en faciliteiten ASD

 • 1.

  De kosten die de ASD redelijkerwijs moet maken voor de uitoefening van zijn taak komen ten laste van de gemeente. Deze kosten worden in de nadere regels uitgewerkt. De raad stelt, op verzoek van het college, structureel een budget beschikbaar om de ASD in staat te stellen de taken als vastgelegd in deze verordening te kunnen uitvoeren.

Artikel 6. Overgangs- en slotbepalingen

 • 1.

  De verordening Adviesraad Sociaal Domein Vijfheerenlanden 2021 wordt met terugwerkende kracht ingetrokken per 1 januari 2023;

 • 2.

  Deze verordening treedt met terugwerkende kracht in werking vanaf 1 januari 2023.

 • 3.

  Deze verordening wordt aangehaald als: "Verordening Adviesraad Sociaal Domein Vijfheerenlanden".

 • 4.

  Het college kan voor de uitvoering van de artikelen 3, 4, en 5 van deze verordening nadere regels stellen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 13 december 2022 van de gemeenteraad van Vijfheerenlanden.

de raadsgriffier

C.G.M. (Cecile) Bus

de voorzitter

S.(Sjors) Fröhlich

Naar boven