Ontwerpbestemmingsplan Oudemirdum – Huningspaed 5A

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente De Fryske Marren maken, op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Oudemirdum – Huningspaed 5A met bijbehorende stukken met ingang van 10 maart 2023 gedurende zes weken ter inzage ligt.

 

Plangebied

Het plangebied betreft het perceel Huningspaed 5A Oudemirdum.

 

Doel

Het bestemmingsplan beoogt het mogelijk maken van een tweede woning op het perceel Huningspaed 5 Oudemirdum.

 

Waar ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken kunt u inzien bij:

- de centrale balie van het gemeentehuis Herema State 1 in Joure

- het servicepunt in Balk (Dubbelstraat 1)

- het servicepunt in Lemmer (Vissersburen 88).

Het ontwerpbestemmingsplan is ook te raadplegen via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl. De planid is NL.IMRO.1940.BPOUM22HUNINGSPA5A-ON01.

 

Zienswijze

Gedurende de termijn van ter inzage legging kunt u uw zienswijze over het plan indienen. Dat kan schriftelijk of mondeling. Het is niet mogelijk een zienswijze per e-mail in te dienen.

 

Schriftelijk: Schrijf een brief aan het college van Burgemeester en wethouders van De Fryske Marren, postbus 101, 8500 AC Joure. Vermeld in uw brief:

 • 1.

  ontwerpbestemmingsplan Oudemirdum Huningspaed 5A

 • 2.

  waarom u een zienswijze indient

 • 3.

  de datum

 • 4.

  uw naam en adres

 • 5.

  uw handtekening

 

Mondeling: U kunt daarvoor een afspraak maken met een medewerker van team vergunningen, toezicht en handhaving via telefoonnummer 14 05 14. Wij adviseren u om praktische redenen uiterlijk veertien dagen voor het einde van de termijn van terinzagelegging te bellen voor een afspraak, zodat u het risico op termijnoverschrijding voorkomt. Van mondelinge zienswijzen wordt een verslag gemaakt.

 

Vragen?

Voor meer informatie kunt u op werkdagen contact opnemen met één van de medewerkers van het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving via telefoonnummer 14 05 14.

 

Joure, 8 maart 2023

Burgemeester en wethouders van De Fryske Marren

 

Naar boven