Verkeersbesluit “Verkeerscirculatie stad Veere”

Corsa: 23B.01323

 

Burgemeester en wethouders van Veere,

 

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Op grond van artikel 18, lid 1 van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna Wvw 1994) is het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veere bevoegd tot het nemen van een verkeersbesluit in de openbare ruimte in beheer bij de gemeente Veere.

Vereiste van het besluit, gelet op:

- artikel 18, lid 1, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW 1994) over verkeersbesluiten is het college van burgemeester en wethouders bevoegd dit verkeersbesluit te nemen. Het betreft namelijk verkeer in de openbare ruimte onder beheer van de gemeente Veere;

- artikel 15, lid 1, van de WVW 1994 dient er een verkeersbesluit te worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen over het Wegverkeer (hierna: BABW) opgenomen verkeerstekens, ook voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wijzigt;

- artikel 15, lid 2, van de WVW 1994 dient er een verkeersbesluit te worden genomen voor het aanbrengen of verwijderen van infrastructurele maatregelen die leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken;

- artikel 12 van het BABW over het plaatsen en verwijderen van de in dit artikel genoemde verkeerstekens moet gebeuren via een verkeersbesluit;

- artikel 14 van het BABW wordt de plaatsing van onderborden, zoals bedoeld in artikel 8, lid 2 en lid 3 van het BABW, in dit verkeersbesluit tot uitdrukking gebracht;

- artikel 24, sub a, van het BABW over verkeersbesluiten worden genomen na overleg met de gemandateerde van de korpschef van de politie;

- artikel 26 van het BABW wordt het verkeersbesluit bekendgemaakt door plaatsing van het besluit in de Staatscourant.

Overwegingen ten aanzien van het besluit

- Veere wordt veelvuldig door dagtoeristen bezocht;

- dat zorgt voor een grote druk op de openbare ruimte;de openbare ruimte in de historische binnenstad van Veere stamt uit de 15de en 16de eeuw en is naar de huidige maatstaven beperkt;

- de beperkte openbare ruimte is in beginsel bestemd voor bewoners en bezoekers;in kader van verkeersveiligheid, leefbaarheid en aantrekkelijkheid is het beleid gericht op het ontmoedigen van het autoverkeer in de stad Veere;daarvoor is het vigerend parkeerbeleid exclusief gericht op vergunninghouders;

- er nabij Veere voor bezoekers parkeerterreinen met voldoende capaciteit liggen;

- een verkeerscirculatie een belangrijk element is voor een autoluwe stad en het verwijzen van bezoekers naar de parkeerterreinen;

- het treffen van een verkeersmaatregel een normale maatschappelijke ontwikkeling is waarmee een ieder kan worden geconfronteerd en waarvan de nadelige gevolgen in beginsel voor rekening van betrokkenen behoren te blijven;overeenkomstig artikel 24 BABW overleg is gepleegd met de korpschef van politie of diens gemandateerde.

is het daarom gewenst om:

op de kruispunten Mijnsherenstraat-Wagenaarstraat-Kaai-Bastion en Veerseweg-Kanaalweg Westzijde een verplichte rijrichting - met uitzondering voor bestemmings- en fietsverkeer – in te stellen.

Gelet op artikel 2 Wvw 1994 strekt de in dit besluit genoemde verkeersmaatregel tot:

- het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

- het zoveel mogelijk waarborgen van de veiligheid van het verkeer.

BESLUIT

 

 • 1.

  Op grond van vorenstaande overwegingen besluiten wij:

  • 1.

   op het kruispunt Mijnsherenstraat-Wagenaarstraat-Kaai-Bastion; een verplichte rijrichting (met uitzondering voor bestemmings- en fietsverkeer) voor verkeer vanuit de Mijnsherenstraat naar Bastion;

  • 2.

   op het kruispunt Mijnsherenstraat-Wagenaarstraat-Kaai-Bastion; een verplichte rijrichting (met uitzondering voor bestemmings- en fietsverkeer) voor verkeer vanuit Bastion naar de Mijnsherenstraat;

  • 3.

   op het kruispunt Veerseweg-Kanaalweg Westzijde: een verplichte rijrichting (met uitzondering voor bestemmings- en fietsverkeer) voor verkeer vanuit de Veereweg naar de Kanaalweg Westzijde;

  • 4.

   op het kruispunt Veerseweg-Kanaalweg Westzijde: een verplichte rijrichting (met uitzondering voor bestemmings- en fietsverkeer) voor verkeer vanuit de Kanaalweg Westzijde naar de Veerseweg;

  • 5.

   Dit besluit treedt direct na publicatie in werking.

Veere, 8 maart 2023

Burgemeester en wethouders van Veere,

Namens deze,

AfdelingshoofdOpenbare Ruimte

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit binnen zes weken na dag van bekendmaking bezwaar worden gemaakt. Het bezwaarschrift moet gericht worden aan: College van burgemeester en wethouders van Veere, Postbus 1000, 4357 ZV Domburg.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en het volgende te bevatten:

 

 • 1.

  a. naam en adres van de indiener;

 • 2.

  b. de dagtekening;

 • 3.

  c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

 • 4.

  d. de gronden van het bezwaar.

Daarnaast kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank binnen het rechtsgebied waarin de indiener van het bezwaarschrift zijn woonplaats heeft. Voor het verzoek zal griffierecht worden geheven.

Naar boven