RECTIFICATIE: ONTWERPBESLUIT ARTIKEL 110A WET GELUIDHINDER , Catalijneweg 17 in Borssele

 

[Deze publicatie betreft een rectificatie. De oorspronkelijke publicatie is op 06-03-2023 bekendgemaakt, beschikbaar via Gemeenteblad 2023, 96872]

 

Burgemeester en wethouders van Borsele maken, in het kader van artikel 110a van de Wet geluidhinder, het volgende bekend. Het college is voornemens om voor een tot woonhuis te verbouwen schuur aan de Catalijneweg 17, Borssele een hogere grenswaarde industrielawaai van maximaal 53 dB(A) vast te stellen.

 

Achtergrond

 

Het bestemmingsplan “Kern Borsele 2012” voorziet in een planologisch-juridisch regeling voor het realiseren van een nieuwe woning in de voormalige schuur op het perceel Catalijneweg 17, Borssele. Wij hebben vastgesteld dat het verzoek betrekking heeft op een situatie waarbij een woning wordt gerealiseerd in een buitenstedelijk gebied, binnen de geluidszone Industrie van het Sloegebied, waarvoor ingevolge artikel 40 uit de Wgh een voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) geldt voor het aspect industrielawaai. Uit het verrichte akoestisch onderzoek volgt dat de geluidbelasting wegens het Sloegebied op de gevels van de nieuw te realiseren woning 53 dB(A) gaat bedragen, maar dat een binnenniveau van 35 dB(A), gezien de gevelopbouw, is gegarandeerd.

 

Krachtens artikel 50 uit de Wgh kunnen wij voor deze nieuw te bouwen woning een hogere waarde vaststellen van 53 dB(A).

 

Inzage

 

De stukken kunt u inzien vanaf 9 maart tot en met 20 april 2023 in het gemeentehuis, Stenevate 10 in Heinkenszand. Het gemeentehuis is voor het inzien van stukken geopend van maandag t/m donderdag van 08:30 – 12:00 uur en van 13:00 – 15:30 uur en vrijdagochtend van 08:30 – 12:00 uur. Wij vragen u om voor het inzien van stukken van tevoren telefonisch een afspraak te maken wanneer u de stukken in wilt zien, zodat deze alvast voor u kunnen worden klaargelegd. U kunt daarvoor contact opnemen met de afdeling Informatiebeheer en Ondersteuning via het algemene telefoonnummer 0113-238383.

 

Zienswijzen

 

Tijdens de termijn van terinzagelegging kan een ieder een zienswijze naar voren brengen. Dit kan zowel schriftelijk als mondeling. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van Borsele, Postbus 1, 4450 AA Heinkenszand of e-mailen naar info@borsele.nl (Let op: de e-mail moet wel digitaal ondertekend zijn). Voor het naar voren brengen van een mondelinge zienswijze, verzoeken wij u om uiterlijk één week voor het einde van de terinzagelegging een afspraak te maken met de behandelend ambtenaar dhr. J.A. Reijnhout van Team Vergunning en Veiligheid via het algemene telefoonnummer 0113-238383 .

 

Heinkenszand, 7 maart 2023

 

 

 

]

Naar boven