Voorontwerpbestemmingsplan Lemmer – Frieslandpark Brekkenweg

(bekendmaking op grond van de inspraakverordening)

Met ingang van vrijdag 10 maart 2023 ligt gedurende vier weken het voorontwerpbestemmingsplan Lemmer – Frieslandpark Brekkenweg ter inzage.

Plangebied

Het plangebied ligt ten noorden van de Zijlroede, ten oosten van het Stroomkanaal en wordt verder grotendeels ingesloten door de N359 en de Brekkenweg. Het plangebied omvat het recreatiepark "De Brekken", de vakantiewoningen "Aquaronde", de (recreatie)woningen "Het Brekkense Wiel" en de (recreatie)woningen in het "Frieslandpark". Het bestemmingsplan is een actualisatie van het geldende bestemmingsplan Lemmer – Frieslandpark Brekkenweg, daterend uit 2007.

Doel

Het bestemmingsplan geeft één regeling voor dit gebied en heeft overwegend een conserverend karakter. Dit betekent dat er in het nieuwe bestemmingsplan geen (grootschalige) nieuwe ontwikkelingen zijn opgenomen. Het uitgangspunt is dat de bestaande (planologische en/of vergunde) situatie wordt vastgelegd en dat waar mogelijk wordt aangesloten bij de geldende planologische regelingen. Wel is daarbij rekening gehouden met recent beleid en regelgeving, zoals bijvoorbeeld de aangescherpte provinciale eisen voor archeologie, en de harmonisatie van regels als gevolg van de gemeentelijke herindeling.

Waar ter inzage

Het voorontwerpbestemmingsplan Lemmer – Frieslandpark Brekkenweg met bijbehorende stukken kunt u inzien bij:

  • de centrale balie van het gemeentehuis Herema State 1 te Joure

  • het servicepunt te Balk (Dubbelstraat 1)

  • het servicepunt te Lemmer (Vissersburen 88).

Daarnaast is het voorontwerpbestemmingsplan te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.

De planid is: NL.IMRO.1940.BPLEM22FRLPARKBREK-VO01

Reageren

In de periode waarin het voorontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt, kunt u uw inspraakreactie over het plan indienen. Inspreken kan schriftelijk of mondeling. Het is niet mogelijk een inspraakreactie per e-mail in te dienen.

Schriftelijk

Schrijf een brief aan het college van B en W van de gemeente De Fryske Marren, postbus 101, 8500 AC Joure. Vermeld in uw brief:

  • voorontwerpbestemmingsplan Lemmer – Frieslandpark Brekkenweg

  • waarom u een inspraakreactie indient

  • de datum

  • uw naam en adres

  • uw handtekening

Mondeling

U kunt daarvoor een afspraak maken met een medewerker van het team ruimtelijke ontwikkeling via telefoonnummer 14 05 14. Wij adviseren u om praktische redenen uiterlijk veertien dagen voor het einde van de termijn van terinzagelegging te bellen voor een afspraak, zodat u het risico op termijnoverschrijding voorkomt. Van mondelinge inspraakreacties wordt een verslag gemaakt.

Vragen?

Voor meer informatie kunt u op werkdagen contact opnemen met één van de medewerkers van het team ruimtelijke ontwikkeling via telefoonnummer 14 05 14.

 

Joure, 7 maart 2023

Burgemeester en wethouders van De Fryske Marren

Naar boven