Verkeersbesluit in verband met het houden van de opening van het watersportseizoen Terherne (EV 20230006/Z.735089)

 

behorende bij evenementenvergunning EV 20230006/Z.735089

 

Verkeersmaatregelen in verband met het houden van de opening van het watersportseizoen Terherne op maandag 10 april 2022 de locatie Buorren te Terherne

 

Kenmerk: EV 20230006/Z.735089

 

Burgemeester en wethouders van De Fryske Marren;

gelet op het verzoek van Debut te Terherne binnengekomen op 16 januari 2023 om ten behoeve van het houden van de opening van het watersportseizoen Terherne op maandag 10 april 2022 bij de locatie Buorren te Terherne enkele wegen in het centrum van Terherne af te mogen sluiten;

 

gelet op artikel 18 van de Wegenverkeerswet 1994 en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer;

 

overwegende dat:

• een groot aantal bezoekers wordt verwacht;

• het, gelet op de verkeersveiligheid, derhalve wenselijk is diverse verkeersmaatregelen te treffen op de betreffende wegen;

• deze wegen binnen de bebouwde kom van Terherne liggen en in beheer en onderhoud zijn bij de gemeente;

• overleg met de politie heeft plaatsgevonden;

 

besluiten:

1. Op 10 april tussen 9.00 uur tot en 17.00 uur de volgende (gedeelten van) straten door plaatsing van schragen met borden overeenkomstig model C1 van bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, in beide richtingen gesloten te verklaren voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee, uitgezonderd de hulpdiensten

• Buorren (ter hoogte van de Buorkerij tot aan Cafe Zevenwouden)

 

2. Op maandag 11 april 2022 tussen 09.00 tot en met 17.00 uur de volgende (gedeelten van) straten door plaatsing van borden overeenkomstig model E1 van bijlage I van het Regelement verkeersregels en verkeerstekens 1990, het parkeren te verbieden aan beide zijden van:

• Gravinnewei

 

Joure, 6 maart 2023

namens burgemeester en wethouders van De Fryske Marren,

medewerker team vergunningen, toezicht en handhaving.

 

Rechtsbescherming

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag waarop het besluit is verzondeneen bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van gemeente De FryskeMarren, Postbus 101, 8500 AC Joure. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten:

• de naam en het adres van de indiener

• de dagtekening

• een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht

• de gronden van het bezwaar

 

Tegelijk met de indiening van het bezwaarschrift kunnen belanghebbenden vragen het besluit tijdelijkongedaan te maken. Zo’n verzoek om een voorlopige voorziening moet worden gericht aan devoorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 ADGroningen. Via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht kan het verzoek om voorlopige voorzieningdigitaal worden ingediend bij genoemde rechtbank. Hiervoor is een elektronische handtekening (DigiD)nodig.

 

Wilt u meer weten over de procedure? Bel met de afdeling juridische zaken van de gemeente, te bereikenvia telefoonnummer 14 05 14.

Naar boven