Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Raadhuisplein 3, 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 6367 ED Voerendaal

Burgemeester en wethouders hebben een besluit genomen op de aanvraag om omgevingsvergunning voor:

Raadhuisplein 3, 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 6367 ED Voerendaal: realiseren van 6 levensloopbestendige woningen (zaaknummer 2021-026655). De vergunning is verleend.

Bezwaar

Als u belanghebbende bent kunt u binnen 6 weken vanaf 5 maart 2022 een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, Postbus 23000, 6367 ZG Voerendaal. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en tenminste het volgende bevatten:

• naam en het adres van de indiener

• de dagtekening

• een omschrijving van het besluit

• de gronden van het bezwaar.

Als u een bezwaarschrift heeft ingediend en u vindt dat er dringende redenen zijn om alvast een voorlopig oordeel van de rechter (een voorlopige voorziening) te vragen over het besluit, dan kunt u dit kenbaar maken via een schriftelijk en gemotiveerd verzoek om voorlopige voorziening. Dit verzoek kunt u sturen naar de voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, locatie Maastricht, sector Bestuursrecht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht.

U kunt ook digitaal een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Op de genoemde site vindt u de precieze voorwaarden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Omgevingsontwikkeling via info@voerendaal.nl of telefoonnr.045-5753399.

Naar boven