Omgevingsvergunning Wabo (inclusief afwijking bestemmingsplan), wooneenheden Kollenburgweg 4, 4a, 4b, 6, 6a en 6b te Didam

Burgemeester en wethouders van Montferland maken bekend dat zij met toepassing van artikel 2.12, lid 1 sub a onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), in afwijking van de regels van het geldende bestemmingsplan ‘Buitengebied, wijziging Kollenburgweg 6 te Didam’ (en de daarop betrekking hebbende actualisaties van het bestemmingsplan ‘Buitengebied’), een omgevingsvergunning hebben verleend voor het vergroten van de inhoud van de wooneenheden Kollenburgweg 4, 4a, 4b, 6, 6a en 6b met (een gedeelte van) de (eerder vergunde) inpandige bijgebouwen. De omgevingsvergunning legaliseert de (inpandige) afwijkingen van de eerder (in 2016) verleende omgevingsvergunning.

De verleende omgevingsvergunning heeft betrekking op de activiteiten:

- Bouwen;

- Handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening (bestemmingsplan);

De verleende omgevingsvergunning is beperkt gewijzigd ten opzichte van de ontwerp omgevingsvergunning zoals deze eerder ter inzage heeft gelegen. Naast enige actualisatie (naar aanleiding van de terinzagelegging en de definitief afgegeven verklaring van geen bedenkingen) is een beperkte wijziging opgenomen voor wat betreft een nog aan te leveren lateiberekening.

De omgevingsvergunning en de hiervan onderdeel uitmakende stukken (waaronder de aanvraag omgevingsvergunning met bijbehorende tekeningen/berekeningen, de ruimtelijke onderbouwing met bijlagen, het landschappelijk inpassingsplan en de door de gemeenteraad afgegeven verklaring van geen bedenkingen met bijlagen) zijn gedurende 6 weken te raadplegen bij de receptie van het gemeentehuis, locatie Didam, Bergvredestraat 10. Voor het inzien van de stukken wordt geadviseerd een afspraak te maken. De stukken zijn tevens te raadplegen via www.montferland.info. Het besluit wordt tevens gepubliceerd op de landelijke voorziening (www.ruimtelijkeplannen.nl)

Belanghebbenden die tijdig een zienswijze omtrent de ontwerp omgevingsvergunning naar voren hebben gebracht, en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze naar voren hebben gebracht, kunnen tegen de verleende omgevingsvergunning een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Tevens kan beroep worden ingesteld door een belanghebbende voor zover dat beroep betrekking heeft op de wijzigingen ten opzichte van de ontwerpvergunning.

De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken. Deze termijn gaat in op de dag van verzending van de omgevingsvergunning (3 maart 2022). De omgevingsvergunning treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn is verstreken. Het indienen van een beroepschrift schort de inwerkingtreding van de omgevingsvergunning niet op. Indien onverwijlde spoed, gelet op het betrokken belang, dat vereist, kan gelijktijdig met het indienen van een beroepschrift, een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Voor zowel het indienen van een beroepschrift als het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Didam, 8 maart 2022

Burgemeester en wethouders

Naar boven