Vastgesteld bestemmingsplan “Buitengebied, herziening Ompertsestraat 6a te Azewijn”

Burgemeester en wethouders van Montferland maken, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 24 februari 2022 het bestemmingsplan “Buitengebied, herziening Ompertsestraat 6a te Azewijn” (gewijzigd t.o.v. het ontwerp) heeft vastgesteld.

Het bestemmingsplan ‘Buitengebied, herziening Ompertsestraat 6a te Azewijn’ maakt de vestiging mogelijk van een (grondgebonden) vleeskalverenhouderij (maximaal 340 rosékalveren) op het bestaande (te verkleinen) agrarisch bouwvlak Ompertsestraat 6a te Azewijn. De locatie was voorheen in gebruik voor melkveehouderij.

De locatie wordt op een goede wijze landschappelijk ingepast.

Het vastgestelde bestemmingsplan is gewijzigd ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan dat eerder ter inzage heeft gelegen. De wijzigingen zien in hoofdzaak op:

 • 1.

  Een teruggebracht maximum aantal te houden kalveren van 810 naar 340. Er wordt geen nieuwe stal gebouwd;

 • 2.

  Het opnemen van een op 340 kalveren bijgesteld emissieplafond (stikstof) in de planregels;

 • 3.

  Bijstelling van de eerder uitgevoerde onderzoeken (waaronder het grondgebruiksplan, de ruimtelijke onderbouwing en de vorm-vrije m.e.r.-beoordeling) op het nieuwe maximum aantal te houden (340) kalveren;

 • 4.

  Het opnemen van een voortoets stikstof op basis waarvan significant nadelige effecten op Natura-2000 gebieden op voorhand kunnen worden uitgesloten;

 • 5.

  Een bijgesteld landschappelijk inpassingsplan;

 • 6.

  Enige aanpassing (actualisatie) in de toelichting (waaronder in de juridische paragraaf) m.b.t. de wijzigingen die sinds de terinzagelegging van het ontwerpplan en n.a.v. ontwikkelingen in het initiatief hebben plaatsgevonden.

Het vastgestelde bestemmingsplan met de bijbehorende stukken ligt met ingang van 10 maart 2022 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis, Bergvredestraat 10 te Didam en is tevens te raadplegen via www.montferland.info of via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Gedurende de bovengenoemde termijn kunnen de hieronder genoemde belanghebbenden beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

 • 1.

  een belanghebbende die tijdig een zienswijze omtrent het ontwerp bestemmingsplan bij de gemeenteraad heeft kenbaar gemaakt;

 • 2.

  een belanghebbende die aantoont dat hij of zij redelijkerwijs niet in staat is geweest om zijn of haar zienswijze tegen het ontwerp bestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar te maken;

 • 3.

  een belanghebbende, voor zover het beroep wordt ingesteld tegen wijzigingen die de gemeenteraad van Montferland bij de vaststelling van het bestemmingsplan ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan heeft aangebracht.

Het besluit van de gemeenteraad treedt in werking daags na afloop van de bovengenoemde termijn, tenzij binnen de beroepstermijn in samenhang met een ingediend beroep een afzonderlijk verzoek om een voorlopige voorziening bij de voorzitter van bovengenoemde afdeling van de Raad van State is ingediend. Het besluit treedt dan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Inzagetermijn: 10 maart 2022 tot en met 20 april 2022

Didam, 8 maart 2022

Burgemeester en wethouders van Montferland

Naar boven