Besluit hogere waarde(n) Wet geluidhinder, project “Oude Lentsebaan en Lentsebaan”

 

In het kader van het bestemmingsplan “Oude Lentsebaan en Lentsebaan” hebben burgemeester en wethouders van Zundert conform de Wet geluidhinder een Besluit Hogere Waarde Wet geluidhinder (Wgh) ongewijzigd vastgesteld. Met dit besluit zijn hogere waarden vastgesteld voor drie woningen die aan de Wernhoutseweg zullen worden gerealiseerd.

 

Geen zienswijzen wel aangepast.

Tegen het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen ingediend. De beschikking is gewijzigd ten opzichte van de ontwerp-beschikking omdat er een nieuwe akoestische rapportage beschikbaar is.

 

Terinzagelegging

Het besluit hogere waarde Wet geluidhinder met de bijbehorende stukken ligt vanaf 3 maart 2022 2020 tot en met 14 april 2022 tijdens openingstijden ter inzage in het Raadhuis aan de Markt 1 te Zundert.

 

Beroep

Gedurende bovengenoemde termijn van 6 weken, dus tot en met 14 april 2022 , kunnen belanghebbenden tegen het besluit beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

 

Het besluit Hogere Waarden Wgh treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking. Om te voorkomen dat het besluit in werking treedt, kan gedurende de beroepstermijn door voornoemde doelgroep bij de Voorzitter van de Afdeling bestuurs-rechtspraak van de Raad van State ook een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend. Het besluit treedt niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Naar boven