Vastgesteld bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan Harlingen – Recreatiepark Westerzeedijk

Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend dat met ingang van 10 januari 2022 gedurende zes weken het vastgestelde bestemmingsplan en het vastgestelde beeldkwaliteitsplan ‘Harlingen – Recreatiepark Westerzeedijk’ voor iedereen ter inzage liggen. De gemeenteraad heeft in de vergadering van 8 december 2021 deze stukken definitief vastgesteld.

Wat regelt het bestemmingsplan?

In september 2019 heeft de gemeenteraad het schetsontwerp en de ontwikkelstrategie voor het Westerzeedijkgebied vastgesteld. In dat schetsontwerp is voor een deelgebied (vlek 5), ten noorden van de camping, de beoogde functie van verblijfsrecreatie toegekend. Daarna is tussen de gemeente en het ontwikkelingsbedrijf Zeelenberg een overeenkomst gesloten om het gebied te ontwikkelen met maximaal 50 recreatiewoningen. Het beoogde plan is echter in strijd met de geldende agrarische bestemming. Om die reden hebben een ontwerpbestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan zes weken ter inzage gelegen en zijn de ontvangen zienswijzen beantwoord. Daarna heeft de raad het nieuwe bestemmingsplan definitief vastgesteld.

Wat regelt het beeldkwaliteitsplan?

Op basis van het beeldkwaliteitsplan kan de toekomstige welstandsbeoordeling van de bouwplannen in het plangebied plaatsvinden.

Locatie en termijn ter inzage

De documenten liggen met ingang van 10 januari 2022 gedurende zes weken voor iedereen kosteloos ter inzage bij het Klantencontactcentrum in het gebouw “De Groenlandsvaarder” aan de Voorstraat 35 te Harlingen. Gelet op de geldende corona maatregelen kunnen de stukken alleen worden ingezien na het maken van een telefonische afspraak. Hiervoor kunt u via de website van de gemeente een afspraak maken of bellen met 14 0517. Het vastgestelde bestemmingsplan met bijbehorende stukken kunnen verder bekeken worden op de website www.ruimtelijkeplannen.nl 

Indienen beroep

Een belanghebbende kan tegen het vastgestelde bestemmingsplan binnen bovengenoemde termijn (dus t/m 20 februari 2022) schriftelijk een beroepschrift indienen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s Gravenhage.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Als u tegen een besluit beroep instelt, heeft dit geen schorsende werking. Indien gedurende de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het besluit tot vaststelling niet in werking voordat op het verzoek is beslist. Tegen het vastgestelde beeldkwaliteitsplan kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld.

Naar boven