Òntwerpbestemmingsplan ‘Harlingen – Almenum wooncentrum’ met ontwerpbeeldkwaliteitsplan en ontwerpbesluit hogere grenswaarde

Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend dat met ingang van 10 januari 2022 gedurende zes weken voor iedereen het ontwerpbestemmingsplan, het ontwerp beeldkwaliteitsplan en het ontwerpbesluit hogere grenswaarde ‘Harlingen – Almenum wooncentrum’ ter inzage liggen.

Wat regelt het ontwerpbestemmingsplan?

De Bouwvereniging heeft het voornemen om de verouderde gebouwen van het woonzorgcentrum Almenum aan het Van Harinxmakanaal te slopen en hiervoor in de plaats nieuwbouw te realiseren in meerdere gebouwen. Alle 162 appartementen worden gesloopt en daarvoor komen 155 woonappartementen terug. De voorgenomen herontwikkeling past niet binnen de bouwvlakken van het geldende bestemmingsplan. In de raad van 22 december 2021 heeft de raad ingestemd met de reactienota en is besloten om het ontwerpbestemmingsplan en -beeldkwaliteitsplan ter inzage te leggen.

Wat regelt het ontwerpbeeldkwaliteitsplan?

Op basis van het beeldkwaliteitsplan kan de toekomstige welstandsbeoordeling van de bouwplannen in het plangebied plaatsvinden.

Wat regelt het ontwerpbesluit hogere grenswaarde?

De Wet geluidhinder (Wgh) stelt grenzen aan de geluidbelasting bij gevoelige bestemmingen zoals woningen. Uit akoestisch onderzoek is gebleken dat ten aanzien van industrielawaai voor de woningen aan het kanaal een lichte overschrijding optreedt van de normen met 2 dB. Deze woningen kunnen worden gerealiseerd binnen de randvoorwaarden van de Wgh met een hogere waardenprocedure van 52 dB(A) voor uitsluitend industrielawaai. De hogere waardenprocedure wordt tegelijkertijd met het ontwerpbestemmingsplan gestart.

Waar ter inzage?

Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken ligt vanaf maandag 10 januari a.s. ter inzage bij het Klantencontactcentrum in het gebouw “De Groenlandsvaarder” aan de Voorstraat 35 te Harlingen. Gelet op de geldende corona maatregelen kunnen de stukken alleen worden ingezien na het maken van een telefonische afspraak. Hiervoor kunt u via de website van de gemeente een afspraak maken of bellen met 14 0517. Het vastgestelde bestemmingsplan met bijbehorende stukken kunnen verder bekeken worden op de website www.ruimtelijkeplannen.nl 

Hoe Reageren?

Een ieder kan binnen de bovengenoemde termijn (t/m 20 februari 2022) mondeling of schriftelijk zijn of haar zienswijze naar voren brengen bij de gemeenteraad van Harlingen, Postbus 10.000, 8860 HA Harlingen. Indien voor het mondeling inbrengen wordt gekozen, kan men bellen naar het team Ontwikkeling van onze gemeente via telefoonnummer 14 0517.

Naar boven