Subsidieregeling duurzaam energiepakket particuliere huiseigenaren bestaande bouw Overstegen West 2022-2023

gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders d.d.

 

betreft:

 

de subsidieregeling duurzaam energiepakket particuliere huiseigenaren bestaande bouw Overstegen West 2022 – 2023

 

Het college van de gemeente Doetinchem besluit:

 

de volgende regeling “Subsidieregeling duurzaam energiepakket particuliere huiseigenaren bestaande bouw Overstegen West 2022-2023” vast te stellen,

 

Onderdeel van de Algemene subsidieverordening gemeente Doetinchem 2015.

 

Algemene bepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 

 • a.

   

  Maatregelenlijst: lijst met voor subsidie in aanmerking komende energiemaatregelen inclusief criteria waaraan deze maatregelen moeten voldoen;

 • b.

   

  Aanschaf: eigendomsverkrijging krachtens een met een leverancier gesloten koopovereenkomst;

 • c.

   

  Aanvrager: natuurlijke persoon die als eigenaar en bewoner van een als woning gebruikte onroerende zaak, waaraan energie wordt geleverd een aanvraag heeft ingediend;

 • d.

   

  Maatregelen: maatregelen die de energievraag reduceren zoals isolatie en HR++-glas;

 • g.

   

  Bestaande bouw: een woning die op het moment van de indiening van een aanvraag in het kader van deze regeling is opgeleverd aan de eigenaar-bewoner.

2. Doelstelling

De gemeente Doetinchem zet zich actief in om bewustwording en energiebesparing bij bewoners te stimuleren. Energiebesparing door inwoners en bedrijven maakt een belangrijk onderdeel uit van het koersdocument Doetinchem Natuurlijk Duurzaam.

3. Subsidieplafond en subsidiabele kosten

 • a.

   

  Het subsidieplafond voor deze regeling is vastgesteld op € 451.000, -.

 • b.

   

  Voor elk adres waarvoor een aanvraag wordt ingediend, wordt afhankelijk van de gekozen maatregelen maximaal € 10.250,- verstrekt. Dit subsidiebedrag bestaat uit een maximum van € 8.250,- aan energiemaatregelen, onderzoek- en labelkosten. Daarnaast kan men investeren in nieuwe gevelpanelen aan de voorzijde waarvoor nog apart een subsidie van € 2.000,- is te verkrijgen.

 • c.

   

  De subsidie bedraagt maximaal per maatregel:

   

  Maatregel

  Subsidie per m²

  Maximaal aantal

  Maximale subsidie

  Gevelisolatie

  € 75,-

  24 m²

  € 1.800,-

  Vloerisolatie

  € 21,-

  52 m²

  € 1.092,-

  Bodemisolatie

  € 20,-

  52 m²

  € 1.040,-

  HR++ glas

  € 105,-

  33 m²

  € 3.465

  Kozijnpanelen

  € 45,-

  3 m²

  € 135,-

  Isolerende buitendeur

  € 280,-

  3,5 m²

  € 980,-

  CV Ketel

  n.v.t.

  1 stuks

  € 500,-

  CV Ketel i.c.m. mechanische ventilatie

  n.v.t.

  1 stuks

  € 1.000,-

  Onderzoek en labelkosten

  n.v.t.

  1 stuks

  € 350,-

  Gevelpanelen voorzijde

  n.v.t.

  1 stuks

  € 2.000,-

4. Subsidiecriteria

 • a.

   

  Subsidie wordt alleen verstrekt aan natuurlijke personen.

 • b.

   

  Subsidie wordt alleen verstrekt voor maatregelen die voorkomen op de maatregelenlijst en die voldoen aan bijbehorende kwaliteitscriteria zoals beschreven in bijlage 1 en bijlage 2.

 • c.

   

  Subsidie wordt alleen verstrekt wanneer de woning na het uitvoeren van maatregelen energielabel B of beter heeft (NTA88oo).

 • d.

   

  Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan particuliere woningeigenaren die een aanvraag hebben ingediend en woonachtig zijn op één van de volgende adressen:

   

  Straat

  Huisnummers

  Postcode

  Plaats

  Plein '40-'45

  23, 27

  7002 DC

  DOETINCHEM

  Eisenhowerstraat

  6, 12

  7002 DG

  DOETINCHEM

  Rooseveltstraat

  1, 7, 13, 25, 43, 45, 47

  7002 DH

  DOETINCHEM

  Rooseveltstraat

  8, 22

  7002 DJ

  DOETINCHEM

  Rooseveltstraat

  78, 90

  7002 DL

  DOETINCHEM

  Zjoekowstraat

  7, 21, 23, 25

  7002 DN

  DOETINCHEM

  Zjoekowstraat

  2, 10

  7002 DP

  DOETINCHEM

  Montgomerystraat

  48

  7002 DT

  DOETINCHEM

  de Gaullestraat

  5, 29, 39

  7002 DV

  DOETINCHEM

  de Gaullestraat

  2, 14, 18, 20, 22, 74, 84

  7002 DW

  DOETINCHEM

  Karel Doormanstraat

  8, 16

  7002 EC

  DOETINCHEM

  van Starkenborghstraat

  45, 59

  7002 EE

  DOETINCHEM

  van Starkenborghstraat

  36, 38, 44, 56

  7002 EG

  DOETINCHEM

  van Starkenborghstraat

  112, 120

  7002 EH

  DOETINCHEM

  Boddens Hosangstraat

  20, 38, 40

  7002 JA

  DOETINCHEM

 • e.

   

  Per adres kan de subsidie slechts eenmalig worden aangevraagd.

 • f.

   

  Subsidie wordt alleen verstrekt indien en voor zover met facturen is aangetoond dat de voorzieningen daadwerkelijk zijn toegepast binnen de criteria van de regeling en de woning definitief is afgemeld met energielabel B of beter.

 • g.

   

  De begunstigde van de subsidie is de eigenaar en bewoner van de woning. De uitbetaling van de subsidie vindt plaats aan het bedrijf(ven) dat de maatregelen heeft uitgevoerd.

 • h.

   

  De aanvrager dient, voordat subsidie in het kader van de onderhavige regeling wordt verstrekt, in het bezit te zijn van alle eventueel noodzakelijke vergunningen met betrekking tot de uitvoering van de maatregelen.

5. Aanvraagprocedure

 • a.

   

  Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend met ingang van 1 februari 2022.

 • b.

   

  Aanvragen moeten worden ingediend voorafgaand aan het plaatsen dan wel treffen van de maatregelen. De aanvraag dient te bestaan uit het naar waarheid volledig ingevulde, gedagtekende en ondertekende aanvraagformulier.

 • c.

   

  Alleen olledig ingevulde, gedagtekende en ondertekende aanvragen met offerte of koopovereenkomst worden in behandeling genomen.

 • d.

   

  Indien de aanvraag niet volledig is, stelt het college de aanvrager in de gelegenheid de aanvraag binnen een termijn van vier weken te completeren.

 • e.

   

  Indien de aanvraag niet binnen de aangegeven termijn is gecompleteerd, kan het college besluiten de aanvraag niet in behandeling te nemen.

6. Subsidieverlening

 • a.

   

  Het college beslist op een aanvraag om subsidie binnen acht weken na datum van binnenkomst. Deze termijn kan één maal met tien weken worden verlengd.

 • b.

   

  Het nemen van besluiten tot verlening van subsidie vindt plaats in volgorde van ontvangst van de aanvragen. Met dien verstande dat wanneer de aanvrager in de gelegenheid is gesteld de aanvraag om subsidie aan te vullen, de dag waarop die aanvraag is aangevuld - zodat sprake is van een volledig ingevulde, gedagtekende en ondertekende aanvraag met offerte of koopovereenkomst - voor die beslissing als datum van ontvangst van die aanvraag geldt.

7. Weigeringsgronden

De aangevraagde subsidie wordt geweigerd:

 

 • a.

   

  Indien met het plaatsen c.q. treffen van de maatregel, waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft, is begonnen voordat de aanvraag is ingediend.

 • b.

   

  Indien niet voldaan wordt aan de subsidiecriteria zoals omschreven in artikel 4.

 • c.

   

  Voor zover door verstrekking van de subsidie het subsidieplafond zou worden overschreden.

8. Subsidievaststelling

 • a.

   

  Het college stelt de subsidie vast na indiening van het daartoe bestemde formulier inclusief de gevraagde bijlagen waaronder één of meerdere facturen, bewijs energielabel en (indien van toepassing) een foto van het nieuwe aanzicht.

 • b.

   

  Het bedrag van de subsidievaststelling is nooit hoger dan het bedrag dat is opgenomen in de subsidieverlening.

 • c.

   

  Het subsidiebedrag wordt vastgesteld binnen acht weken nadat het vaststellingsformulier is ingediend, en na vaststelling binnen vier weken betaalbaar gesteld.

9. Hardheidsclausule

Indien vanwege bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van deze regeling naar het oordeel van het college zou leiden tot een onredelijke beslissing, kan het college afwijken van het bepaalde in deze regeling.

10. Citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald als: Subsidieregeling duurzaam energiepakket particuliere huiseigenaren bestaande bouw Overstegen West 2022-2023.

11. Slotbepaling

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de dag waarop publicatie van de regeling in het gemeenteblad heeft plaatsgevonden.

 • 2.

  De subsidieregeling is geldig tot 31 december 2023. Met ingang van deze datum vervalt zij van rechtswege, met dien verstande dat zij blijft gelden voor het afhandelen van aanvragen die voor 31 december 2023 zijn ingediend. Aanvragen ingediend op of na 31 december 2023 worden niet in behandeling genomen

Doetinchem, 18 januari 2022

De secretaris,

de burgemeester,

Bijlage I Maatregelenlijst Overstegen

 

Maatregel

Subsidie

Norm

Specificatie

Gevelisolatie (per m²)

€ 75,-

Minimale Rd-waarde 3,5 m² K/W

Meest recente maatregelenlijst ISDE: www.rvo.nl/isde

Vloerisolatie (per m²)

€ 21,-

Minimale Rd-waarde 3,5 m² K/W

 

Bodemisolatie (per m²)

€ 20,-

Minimale Rd-waarde 3,5 m² K/W

 

HR++ glas (per m²)

€ 105,-

Maximale U-waarde 1,2 W/m²K

 

Kozijnpanelen (per m²)

€ 45,-

Maximale U-waarde 1,2 W/m²K

 

Isolerende buitendeur (per m²)

€ 280,-

Maximale U-waarde 1,5 W/m²K

 

CV Ketel (1 stuks)

€ 500,-

KIWA Gaskeur HR

Nvt

CV Ketel i.c.m. mechanische ventilatie (1 stuks)

€ 1.000,-

KIWA Gaskeur HR

Nvt

Onderzoek en labelkosten (1 stuks)

€ 350,-

Energielabel NTA88oo

nvt

Gevelpanelen voorzijde (1 stuks)

€ 2.000,-

 

Bijlage II Kwaliteitscriteria gevelpanelen voorzijde

Bijlage II Kwaliteitscriteria gevelpanelen voorzijde

 

Om in aanmerking te komen voor de subsidie van € 2.000,- voor de gevelpanelen aan de voorgevel moeten de gevelpanelen voldoen aan de volgende criteria:

 

 

De voorgevel bestaat uit twee kleuren panelen. De bruine panelen onder de kozijnen van de bovenverdieping en de witte panelen onder de kozijnen en aan de zijkant van de deur van de begane grond verdieping.

 

Criterium panelen bovenverdieping

De gevelpanelen op de bovenverdieping moeten de uitstraling krijgen van de gerenoveerde huurwoningen van Sité Woondiensten. Dit is de kleur “klassiek eiken” of de kleur “bruin red cedar”. De kleur moet overeenkomen met de kleur van de gevelpanelen van de huurwoningen in hetzelfde woonblok. In onderstaand figuur staat de onderverdeling in de wijk welke kleur welk woonblok heeft.

 

Bepaal de kleur van de gevelpanelen aan de hand van het adres:

 

 

Criterium panelen begane grondverdieping

De panelen onder kozijn en aan de zijkant van de deur van de begane grondverdieping moeten de kleur RAL 9001 krijgen.

 

Hieronder staan de kleuren “klassiek eiken”, “bruin red cedar” en RAL 9001 nog een keer verduidelijkt.

 

Kozijnen en voordeur

Voor het schilderen van de kozijnen en de voordeur kunnen dezelfde kleuren gebruikt worden als de kleuren die Sité Woondiensten heeft gebruikt in de gerenoveerde huurwoningen. Hieronder een overzicht van de RAL nummers van de door Sité Woondiensten gebruikte (middelste figuur) kleuren.

 

Naar boven