Omgevingsvergunning verleend Bovenlanden Kromme Mijdrecht, achter het adres Amstelkade 30 in Woerdense Verlaat - het treffen van maatregelen om plaatselijk het peil te verhogen, de aanleg van natuurvriendelijke oevers, het graven van watergangen, en het aanleggen van dammen met duikers, beschoeiingen en landbouwhekken, en een onderhoudspad

Bovenlanden Kromme Mijdrecht, achter het adres Amstelkade 30 in Woerdense Verlaat - zaaknummer W-2021-0337 - omgevingsvergunning voor het treffen van maatregelen om plaatselijk het peil te verhogen, de aanleg van natuurvriendelijke oevers, het graven van watergangen, en het aanleggen van dammen met duikers, beschoeiingen en landbouwhekken, en een onderhoudspad is verleend.

Inzage

Om de aanvraag (digitaal) in te zien kunt u mailen naar omgevingsloket@nieuwkoop.nl of bellen met 14 0172 en vragen naar het Omgevingsloket.

Bezwaar

Bent u het niet eens met dit besluit, dan heeft u vanaf 25 februari 2022 zes weken de tijd om bezwaar in te dienen. Ook andere belanghebbenden kunnen dit doen. Het bezwaarschrift dient u in bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nieuwkoop, postbus 1, 2460 AA Ter Aar. In het bezwaarschrift staan uw naam, adres, telefoonnummer, datum bezwaarschrift, datum van het besluit waartegen u bezwaar maakt en waarom u het niet eens bent met het besluit. U ondertekent het bezwaar. Het bezwaarschrift dient u schriftelijk in, per post of online via onze website. Maakt u online bezwaar, dan geldt uw DigiD als handtekening. Een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet.

Voorlopige voorziening

Wanneer u de werking van dit besluit op korte termijn wilt tegenhouden, dan kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Ook andere belanghebbenden kunnen dit verzoek doen. Dit kan alleen als er op tijd een bezwaarschrift is ingediend. Het verzoek wordt ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening betaalt u griffierecht. Meer informatie vindt u op www.rechtspraak.nl.

Naar boven