Besluit tot wijziging van Nadere regel subsidie Utrecht 900 jaar Gemeente Utrecht

Burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht,

 • gelet op artikel 156 lid 3 Gemeentewet;

 • gelet op artikel 3 lid 2 van de Algemene Subsidieverordening Gemeente Utrecht;

 • de door de raad vastgestelde programmabegroting 2021, waarin budget voor Utrecht 900 jaar beschikbaar wordt gesteld;

 • de door het college vastgestelde notitie ‘Utrecht 900 jaar Stad zonder muren’

 

Overwegende dat

 • de derde termijn de laatste aanvraag ronde is voor subsidie voor activiteiten voor Utrecht900. Het budget is 150.000 euro;

 • In de eerste twee termijnen er sprake was van een grote overvraging van het budget;

 • Door het maximum aan te vragen bedrag te verlagen naar 10.000 euro we meer initiatiefnemers hopen te betrekken die in hun buurt, met hun (sport)vereniging of school een activiteit willen uitvoeren. Zodat de viering ook letterlijk om de hoek van bewoners te beleven is;

 • Door de verlaging het mogelijk is om het (beperkte) budget te gebruiken om meer kleine initiatieven een toekenning te geven in plaats van enkele grote;

 

Besluiten de Nadere regel subsidie Utrecht 900 jaar Gemeente Utrecht als volgt te wijzigen:

 

 

 

Artikel I

De Nadere regel subsidie Utrecht 900 jaar Gemeente Utrecht wordt als volgt gewijzigd:

 • A.

  Artikel 8 Maximaal subsidiebedrag per aanvraag komt te luiden:

Artikel 8 Maximaal subsidiebedrag per aanvraag

De aan te vragen subsidie bedraagt in de derde termijn maximaal 10.000 euro. De aan te vragen subsidie bedraagt in de eerste en tweede termijn maximaal 50.000 euro.

 

Artikel II

Overgangsrecht

De wijziging van het maximaal aan te vragen bedrag in de derde termijn heeft geen effect op aanvragen die reeds zijn ingediend voor datum inwerkingtreding van het wijzigingsbesluit.

 

Artikel III

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht, in de vergadering van 22 februari 2022.

De burgemeester

Sharon A.M. Dijksma

De secretaris,

Gabrielle G.H.M. Haanen

Bijlage:

 

Overzicht van de wijzigingen in Nadere regel subsidie Utrecht 900 jaar Gemeente Utrecht

 

 

Bestaande tekst:

Nieuwe tekst

Artikel 8 Maximaal subsidiebedrag per aanvraag.

De aan te vragen subsidie bedraagt maximaal 50.000 euro.

Artikel 8 Maximaal subsidiebedrag per aanvraag

De aan te vragen subsidie bedraagt in de derde termijn maximaal 10.000 euro. De aan te vragen subsidie bedraagt in de eerste en tweede termijn maximaal 50.000 euro.

 

Overgangsrecht

De wijziging van het maximaal aan te vragen bedrag in de derde termijn heeft geen effect op aanvragen die reeds zijn ingediend voor datum inwerkingtreding van het wijzigingsbesluit.

 

Naar boven