Tijdelijke subsidieregeling “Ondersteuning Sportverenigingen”

Het college van burgemeester en wethouder van de gemeente Montferland

 

Gelet op artikel 3 van de Algemene Subsidieverordening Montferland 2018

BESLUIT

 

vast te stellen de tijdelijke subsidieregeling “Ondersteuning Sportverenigingen”.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 • a.

  Burgemeester en wethouders: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Montferland;

 • b.

  Besluit tot subsidievaststelling: Een besluit waarbij de hoogte van de subsidie definitief wordt vastgesteld;

 • c.

  Subsidieplafond: Het bedrag dat het college van burgemeester en wethouders voor de uitvoering van deze regeling beschikbaar stelt;

 • d.

  Subsidieregister: Het openbare register van de gemeente Montferland waarin alle besluiten tot subsidieverlening en subsidievaststelling worden vastgelegd.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Op grond van deze subsidieregeling kan subsidie worden aangevraagd door sportverenigingen die voldoen aan de omschrijving zoals opgenomen in artikel 4 van de subsidieregeling “Bevordering Gezonde leefstijl 2021”. Ook sportstichtingen (non-profit), gericht op sportstimulering voor inwoners van Montferland, kunnen van deze subsidieregeling gebruik maken.

Artikel 3 Subsidiabele kosten

Aan sportverenigingen en stichtingen, zoals hiervoor bedoeld kan een (aanvullende financiële) bijdrage worden toegekend in een negatief exploitatiesaldo op de jaarrekening 2020, 2021 of gesaldeerd op beide jaren, dat aantoonbaar is veroorzaakt door de maatregelen die door de rijksoverheid zijn genomen ter beperking van het aantal besmettingen als gevolg van corona.

Artikel 4 Subsidievoorwaarden

 • a.

  De aanvrager heeft aantoonbaar maatregelen genomen om de nadelige financiële gevolgen van de coronamaatregelen zo veel mogelijk te beperken;

 • b.

  De aanvrager heeft -indien van toepassing- een beroep gedaan op de grote landelijke financiële steunpakketten (bijv. de NOW, TASO, TVL en TVS);

 • c.

  De aanvraag is compleet ingediend binnen de termijn als bedoeld in artikel 6 lid 3.

Artikel 5 Subsidiegrondslagen

De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 50% van het door de coronapandemie ontstane tekort met een maximum van € 2500,00.

Artikel 6 Het aanvragen van subsidie

 • 1.

  Subsidie op grond van deze regeling wordt schriftelijk aangevraagd bij burgemeester en wethouders.

 • 2.

  De aanvraag heeft betrekking op de boekjaren 2020 of 2021, of gesaldeerd op beide boekjaren.

 • 3.

  Aanvragen kunnen worden ingediend in de periode 1 januari 2022 tot en met 1 april 2023.

 • 4.

  Gedurende de looptijd van deze subsidieregeling kan slechts eenmaal een subsidie worden aangevraagd.

 • 5.

  Bij de aanvraag wordt in ieder geval overlegd:

  • a.

   Een bewijs van inschrijving bij de kamer van koophandel (KvK);

  • b.

   Een opgave van de bestuurssamenstelling;

  • c.

   Een opgave van bankrekeningnummer;

  • d.

   Een overzicht van gemaakte onkosten om te kunnen voldoen aan de in het kader van de coronapandemie getroffen maatregelen, alsmede de als gevolg hiervan ontstane daling van de eigen inkomsten;

  • e.

   Een toelichting op de maatregelen die zijn genomen om de negatieve financiële gevolgen zo veel mogelijk te beperken;

  • f.

   De door het bestuur vastgestelde jaarrekening over 2020 en 2021 in geval de aanvraag betrekking heeft op het jaar 2020, en de vastgestelde jaarrekening 2020 en 2021 in geval de aanvraag betrekking heeft op het jaar 2021, of gesaldeerd betrekking heeft op de jaren 2020 en 2021. De jaarrekening bevat in ieder geval de balans, de verlies- en winstrekening en de toelichting daarop;

  • g.

   In geval van reserve opgaaf van de bestemming;

  • h.

   Een overzicht van de aangevraagde en/of toegekende landelijke steunaanvragen;

  • i.

   Afhankelijk van de aanvraag kunnen burgemeester en wethouders aanvullende bewijsstukken verlangen.

Artikel 7 De beschikking

 • a.

  Burgemeester en wethouders beschikken binnen drie maanden na ontvangst op de subsidieaanvraag;

 • b.

  Subsidies op grond van deze subsidieregeling worden na vaststelling binnen 30 dagen aan de aanvrager uitgekeerd;

 • c.

  Burgemeester en wethouders kunnen besluiten de aanvraag tot een lager bedrag toe te kennen dan het in artikel 5 genoemde bedrag van € 2.500,00;

 • d.

  Burgemeester en wethouders besluiten de aanvraag niet ontvankelijk te verklaren als de aanvraag buiten de termijn waarvoor deze regeling is vastgesteld wordt ingediend, dan wel dat de aanvrager onvoldoende bewijsstukken bij de aanvraag heeft gevoegd.

Artikel 8 Weigeringsgronden

In de volgende gevallen zal de subsidie worden geweigerd:

 • a.

  als de algemene reserve van aanvrager meer bedraagt dan de jaaromzet, mits aannemelijk wordt gemaakt dat deze bedoeld is voor een specifieke bestemming;

 • b.

  als onvoldoende aannemelijk is gemaakt dat de aanvrager naar vermogen maatregelen heeft genomen om de negatieve financiële gevolgen van de coronapandemie te beperken;

 • c.

  als de aanvrager overigens niet heeft voldaan aan de in deze regeling opgenomen bepalingen;

 • d.

  als toekenning van de aanvraag zou leiden tot overschrijding van het subsidieplafond.

Artikel 10 Subsidieplafond en verdeelregels

 • a.

  De hoogte van het subsidieplafond voor de uitvoering van deze regeling bedraagt € 25.000,00;

 • b.

  Subsidies kunnen worden vastgesteld zolang het subsidieplafond voor de uitvoering van deze regeling nog niet is bereikt;

 • c.

  Subsidieaanvragen worden afgewikkeld in volgorde van binnenkomst.

Artikel 11 Slotbepalingen

 • a.

  Deze subsidieregeling kan worden aangehaald als “Tijdelijke “subsidieregeling ondersteuning sportverenigingen Montferland”;

 • b.

  De regeling treedt in werking op 1 januari 2022 en zal van kracht zijn tot 1 juli 2023;

 • c.

  Alle besluiten die op grond van deze regeling worden genomen zullen worden opgenomen in het openbare subsidieregister van de gemeente Montferland.

Aldus besloten op 14-12-2021.

Burgemeester en wethouders van Montferland

De secretaris,

drs. M.J.J. Wagener

De burgemeester,

H.H. de Vries

Toelichting

 

Het uitgangspunt van het gemeentelijk beleid is dan dat de sportverenigingen en sportaanbieders in de gemeente primair zelf verantwoordelijk zijn voor het financieel beheer van de organisatie. De gemeente kent wel een “Subsidieregeling Gezonde Leefstijl” en kan sportverenigingen jaarlijks en incidenteel een subsidie toekennen, maar deze zal in de meeste gevallen een klein onderdeel vormen van de begroting van de organisaties.

 

Ten gevolge van de Coronacrisis en de daarmee verband houdende maatregelen, zijn een aantal verenigingen in financiële problemen gekomen. Door de sluiting van velden en zalen en door het annuleren van sportevenementen zijn in een aantal gevallen wel kosten gemaakt, maar geen inkomsten ontvangen. Voor een deel is dit ondervangen door landelijke steunmaatregelen (bijv. de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid, afgekort NOW, de Tegemoetkoming amateursportorganisaties, afgekort de TASO, de Tegemoetkoming Vaste Lasten, afgekort de TVL en de Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties, afgekort de TVS), maar dit heeft niet alle financiële problemen opgelost. De gemeente wil met deze tijdelijke “subsidieregeling ondersteuning sportverenigingen Montferland” steun bieden, zodat deze sportaanbieders hun werk kunnen blijven doen. Het betreft hier allemaal vrijwilligersorganisaties, die belangrijk werk doen, zeker in Corona-tijd.

 

Doelstelling & resultaat:

De doelstelling van deze regeling is dat sportverenigingen en non-profit sportaanbieders financiële steun ontvangen, waarmee tekorten op de jaarrekening voor een deel worden tenietgedaan.

 

Voorwaarden financiële ondersteuning:

 • 1.

  De gemeente ondersteunt alleen sportverenigingen, die werkzaam zijn in Montferland en waarvan het grootste deel van de leden afkomstig is uit Montferland. Voor stichtingen, die sport (evenementen) aanbieden, geldt dat zij dit allereerst organiseren voor de inwoners van Montferland. De verenigingen en stichtingen dienen ingeschreven te staan bij de KvK en de sport dient landelijk aangesloten te zijn bij NOC*NSF.

 • 2.

  Hoogte van de financiële steun bedraagt 50 % van het aangetoonde tekort op de Jaarreking. Daarbij is een maximum gesteld van € 2.500,-.

 • 3.

  Voor de uitvoering van deze subsidieregeling heeft de gemeenteraad eenmalig middelen beschikbaar gesteld. Daarom is er ook sprake van een tijdelijke subsidieregeling. Aanvragen worden afgewikkeld in volgorde van binnenkomst en bij overschrijding van het subsidieplafond zullen aanvragen worden geweigerd. De financiële middelen voor de ondersteuning van sportverenigingen bij het oplossen van financiële problemen betreft maximaal € 25.000,--. De subsidie (kan) worden toegekend als een ingeleverde aanvraag voldoet aan de voorwaarden zoals verwoord in deze regeling. De subsidies worden toegekend aan instellingen op volgorde van indiening.

 • 4.

  De subsidie wordt bij toekenning direct definitief vastgesteld. Dit betekent dat er geen verantwoording achteraf gevraagd wordt.

 • 5.

  De regeling treedt in werking op 1 januari 2022 en is geldig tot 1 juli 2023. Alle besluiten die worden genomen in het kader van deze regeling worden opgenomen in het openbare subsidieregister van de gemeente.

Naar boven