Tijdelijke Subsidieregeling coronasteun culturele organisaties Montferland over 2021

Het college van burgemeester en wethouder van de gemeente Montferland

 

Gelet op artikel 3 van de Algemene Subsidieverordening Montferland 2018

BESLUIT

 

vast te stellen de “Tijdelijke Subsidieregeling coronasteun culturele organisaties Montferland over 2021”.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 • a.

  Burgemeester en wethouders: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Montferland of de namens het college gemandateerde medewerkers van de gemeente Montferland;

 • b.

  In Montferland gevestigde culturele instellingen en organisaties zonder winstoogmerk: rechtspersonen in Montferland ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK);

 • c.

  Netto schade: het saldo van enerzijds het nadeel wegens verlies aan inkomsten en de kosten van de 1,5 metersamenleving, anderzijds het voordeel wegens minder uitgaven;

 • d.

  Subsidieverlening: een besluit van burgemeester en wethouders op de subsidieaanvraag waarin de hoogte van de subsidie in het vooruitzicht wordt gesteld;

 • e.

  Subsidievaststelling: een besluit waarbij de hoogte van de subsidie definitief wordt vastgesteld;

 • f.

  Subsidieplafond: het bedrag dat het college van burgemeester en wethouders voor de uitvoering van deze regeling beschikbaar stelt;

 • g.

  Subsidieregister: het openbare register van de gemeente Montferland waarin alle besluiten tot subsidieverlening en subsidievaststelling worden vastgelegd.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is van toepassing op het verstrekken van een aanvullende subsidie in de exploitatie van in Montferland gevestigde instellingen en organisaties zoals die opgenomen zijn in de bij deze regeling behorende Bijlage.

Artikel 3 Subsidiabele kosten

Aan instellingen en organisaties als bedoeld in artikel 2 kan een eenmalige subsidie worden verstrekt voor het oplossen van een negatief financieel exploitatieresultaat in 2021 richting de ‘0’, of dat terug te brengen tot een acceptabel negatief resultaat.

Artikel 4 Subsidievoorwaarden

 • a.

  Subsidie wordt uitsluitend verleend als het negatieve exploitatieresultaat waarvoor subsidie wordt gevraagd naar het oordeel van Burgemeester en wethouders buiten toedoen van de aanvrager is ontstaan;

 • b.

  Subsidie wordt uitsluitend verleend voor het terugdringen van een negatief exploitatieresultaat over 2021 dat ontstaan is als gevolg van de corona beperkende maatregelen zoals die door de overheid zijn opgelegd;

 • c.

  Subsidie wordt uitsluitend verleend indien het uiteindelijke compensatiebedrag tenminste € 250,-- bedraagt;

 • d.

  De te verlenen subsidie bedraagt maximaal € 10.000,--;

 • e.

  Het rekeningresultaat 2021 dient negatief te zijn.

Artikel 5 Subsidiegrondslagen

Voor de berekening van de hoogte van de eenmalig subsidie wordt onderstaande berekening toegepast:

 • a.

  Het werkelijke verlies aan inkomsten 2021 als gevolg van corona;

 • b.

  de aantoonbaar gemaakte kosten om te voldoen aan de 1,5 metersamenleving (in Euro’s);

 • c.

  De minderuitgaven als gevolg van de corona beperkende maatregelen.

  Subsidiebedrag = a + b min c.

Artikel 6 Het aanvragen van subsidie

Subsidieaanvragen op grond van deze regeling worden -bij voorkeur- digitaal ingediend met gebruikmaking van een door Burgemeester en wethouders vastgesteld aanvraagformulier. De aanvraag dient vóór 01 mei 2022 bij de gemeente te zijn ingediend. Bij de aanvraag wordt ieder geval overgelegd:

 • a.

  Een specificatie van het bedrag aan (netto) inkomstenverlies 2021 als gevolg van de corona beperkende maatregelen;

 • b.

  Een specificatie van de extra gemaakte kosten als gevolg van de ‘1,5 metersamenleving’;

 • c.

  Een specificatie van het bedrag van minder uitgaven in 2021 als gevolg van de corona beperkende maatregelen;

 • d.

  De vastgestelde jaarrekening over 2021;

 • e.

  Een opgave van het werkelijke exploitatieresultaat 2021;

 • f.

  Afhankelijk van de aanvraag kunnen burgemeester en wethouders vragen om aanvullende bewijsstukken.

Artikel 7 Het besluit tot subsidieverlening of subsidieweigering

 • a.

  Burgemeester en wethouders nemen binnen 8 weken na 01 mei 2022 een besluit tot subsidieverlening of subsidieweigering;

 • b.

  Burgemeester en wethouders kunnen besluiten de aanvraag gedeeltelijk toe te kennen;

 • c.

  Burgemeester en wethouders besluiten de aanvraag niet ontvankelijk te verklaren als de aanvraag buiten de termijn als bedoeld in artikel 6 wordt ingediend dan wel dat de aanvrager onvoldoende bewijsstukken bij de aanvraag heeft gevoegd.

Artikel 8 Weigeringsgronden

In de volgende gevallen zal de subsidie worden geweigerd:

 • a.

  Als het negatieve exploitatieresultaat is ontstaan door eigen toedoen van de aanvrager, of wanneer aanvrager naar het oordeel van burgemeester en wethouders niet voldoende heeft ondernomen om het knelpunt te voorkomen;

 • b.

  In geval de aanvrager in staat moet worden geacht het negatieve exploitatieresultaat zonder aanvullende financiële bijdrage op te lossen;

 • c.

  In geval het negatieve exploitatieresultaat niet in zijn geheel of gedeeltelijk wordt veroorzaakt door de corona beperkende maatregelen vanuit de overheid;

 • d.

  Indien subsidie wordt gevraagd voor compensatie van gemiste omzet van evenementen;

 • e.

  Als een positief besluit op de aanvraag zou leiden tot overschrijding van het subsidieplafond.

Artikel 9 Het besluit tot subsidievaststelling

Subsidies worden gelijktijdig verleend en vastgesteld.

Artikel 10 Verdeelregels en subsidieplafond

 • a.

  Voor de uitvoering van deze tijdelijke subsidieregeling stellen burgemeester en wethouders eenmalig een subsidieplafond in van € 50.000,--;

 • b.

  Subsidies kunnen worden verleend zolang het plafond voor de uitvoering van deze regeling nog niet is bereikt;

 • c.

  Bij overschrijding van het subsidieplafond wordt op het te verlenen subsidiebedrag een kortingspercentage toegepast.

Artikel 11 Hardheidsclausule

In die gevallen waarin het in alle redelijkheid niet gevergd kan worden dat de bepalingen van deze subsidieregeling in zijn geheel worden nagekomen kunnen Burgemeester en wethouders daarvan gemotiveerd afwijken.

Artikel 12 Slotbepalingen

 • a.

  Deze subsidieregeling kan worden aangehaald als “Tijdelijke Subsidieregeling coronasteun culturele organisaties Montferland over 2021”;

 • b.

  De regeling treedt in werking op de datum van vaststelling door Burgemeester en wethouders. De regeling zal van kracht zijn tot het moment dat het subsidieplafond is bereikt als bedoeld in het vorige artikel en nadat de laatst verleende subsidie volledig is afgewikkeld, of door eerdere intrekking van deze regeling;

 • c.

  Aanvragen die voor de vaststelling van deze regeling zijn binnengekomen in 2021 zullen overeenkomstig deze tijdelijke subsidieregeling worden afgehandeld. Met deze aanvragen zal rekening worden gehouden bij de verdeling van het subsidieplafond als bedoeld in artikel 10;

 • d.

  Alle besluiten die op grond van deze regeling worden genomen zullen worden opgenomen in het openbare subsidieregister van de gemeente Montferland.

Aldus besloten op 08 februari 2022.

Burgemeester en wethouders van Montferland

De secretaris,

drs. M.J.J. Wagener

De burgemeester,

H.H. de Vries

Toelichting

Algemeen

De gemeenteraad van Montferland heeft in 2020 een motie aangenomen waarin geconstateerd wordt dat de lokale cultuursector het lastig heeft in de voortdurende coronacrisis. De culturele verenigingen en instellingen vormen het cement voor de samenleving en moet juist daarom in deze moeilijke tijden, door de corona beperkende maatregelen, geholpen worden. De gemeente ontvangt hiervoor compensatiegelden vanuit de provincie en het rijk. Met onderhavige regeling worden verenigingen en instellingen in de cultuursector financieel ondersteund om deze coronatijd het hoofd financieel boven water te houden en om te kunnen blijven functioneren na deze crisis.

Artikel 1.

 • b.

  In principe moet de culturele instantie die een beroep doet op deze subsidieregeling in Montferland zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Artikel 2.

De gemeente ondersteunt alleen organisaties zoals die zijn benoemd in de Bijlage bij deze regeling. Deze organisaties moeten rechtspersonen zijn die ook als zodanig ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel.

Artikel 3.

Op grond van deze regeling wordt alleen een eenmalig subsidie verstrekt over 2021 om een negatief exploitatieresultaat terug te brengen tot ‘0’ of een acceptabel negatief niveau. Doel daarvan is om de betreffende organisatie hiermee in staat te stellen activiteiten te blijven organiseren zodra de coronapandemie weer voorbij is en/of de beperkende maatregelen zijn opgeheven.

Artikel 4.

Deze regeling is ervoor bedoeld om culturele instellingen in de voortdurende moeilijke tijden van corona in staat te stellen het hoofd boven water te houden. Daarbij geldt nadrukkelijk wel een eigen verantwoordelijkheid voor deze organisaties zelf. Subsidie kan ook alleen en uitsluitend verleend worden ter compensatie van een negatief exploitatieresultaat ontstaan door de corona beperkende maatregelen en niet als gevolg van eigen -nalatig- handelen.

Er wordt een minimum subsidiebedrag van € 250,-- gehanteerd om onnodige administratieve handelingen voor zowel de subsidieaanvrager als de subsidieverstrekker te vermijden. Een bedrag lager dan € 250,-- wordt daarnaast ook niet gezien als van evident belang om een culturele organisatie in staat te stellen het hoofd boven water te houden in deze coronatijd.

 • e.

  Er mag, om voor een tegemoetkoming op grond van deze subsidieregeling in aanmerking te komen, geen positief werkelijk financieel resultaat zijn over 2021. Daarmee wordt bedoeld het financieel resultaat vóór resultaatbestemming dat wil zeggen vóór verevening met de reserve(s).

Artikel 5. Subsidiegrondslagen.

 • c.

  Denk hierbij aan minder uitgaven als gevolg van evenementen en uitvoeringen, het niet aan hoeven schaffen van gebruiksmaterialen en dergelijke.

Artikel 6.

De gemeente Montferland werkt zo veel mogelijk digitaal. Aanvragen worden bij voorkeur digitaal ingediend met gebruikmaking van een door Burgemeester en wethouders vastgesteld aanvraagformulier.

Aanvragen op grond van artikel 3 van deze regeling moeten uiterlijk vóór 01 mei 2022 bij de gemeente zijn ingediend.

 • a.

  Het betreft hier een opgave van alle werkelijke inkomsten over 2021, dus inclusief van overheidswege ontvangen tegemoetkomingen in het kader van corona. Dit betreft alle bovenliggende regelingen.

Artikel 7.

Binnen 8 weken na 01 mei 2022 wordt de aanvrager schriftelijk, middels een beschikking van Burgemeester en wethouders, in kennis gesteld van de genomen beslissing.

Artikel 8.

Aanvrager wordt schriftelijk, middels een beschikking van Burgemeester en wethouders, in kennis gesteld indien besloten is de gevraagde subsidie geheel of gedeeltelijk te weigeren. Hiertegen staat de gebruikelijk bezwaar –en beroepsmogelijk open.

Artikel 9.

Bij de aanvraag om subsidie op grond van deze regeling moeten alle gegevens moeten worden overgelegd die Burgemeester en wethouders in staat stellen de hoogte van de subsidie te bepalen Met het bekend zijn van deze gegevens kan de subsidie in één besluit worden verleend én vastgesteld. Aanvrager wordt daar middels een beschikking van het Burgemeester en wethouders schriftelijk van in kennis gesteld.

Artikel 10.

Burgemeester en wethouders stellen een subsidieplafond in voor de uitvoering van deze subsidieregeling De wijze waarop de verdeling van dit subsidieplafond plaatsvindt is beschreven in de regeling. Voorbeeld: indien het subsidieplafond met 10% wordt overschreden, worden de te verlenen subsidiebedragen met eenzelfde percentage gekort.

Artikel 11.

In gevallen waarin deze regeling niet voorziet of de uitvoering daarvan leidt tot een kennelijke onevenredigheid c.q. onrechtvaardigheid, kunnen Burgemeester en wethouders daarvan gemotiveerd afwijken.

Artikel 12.

Deze subsidieregeling treedt in werking op de dag van vaststelling daarvan door het college van Burgemeester en wethouders. Alle besluiten tot subsidieverlening die op basis van deze subsidieregeling worden genomen zullen worden opgenomen in een openbaar subsidieregister. Dit subsidieregister zal worden gepubliceerd op de website van de gemeente Montferland.

Bijlage als bedoeld in artikel 2 van de “Tijdelijke Subsidieregeling coronasteun culturele organisaties Montferland over 2021”

 

Voor ondersteuning op grond van deze subsidieregeling komen in aanmerking:

 • -

  Toneelverenigingen;

 • -

  Zangverenigingen;

 • -

  Dansverenigingen;

 • -

  Muziekverenigingen en orkesten;

 • -

  Schutterijen;

 • -

  Carnavalsverenigingen;

 • -

  Oudheidkundige verenigingen;

 • -

  Huis Bergh;

 • -

  Musea;

 • -

  Filmhuis Didam;

 • -

  Oranjeverenigingen;

 • -

  4-mei comités;

 • -

  Vrouwenverenigingen;

 • -

  Stichting Mechteld ten Ham;

 • -

  Didam op Stelten;

 • -

  Natuurtheater Zeddam;

 • -

  Jongerenverenigingen;

 • -

  Ouderenverenigingen;

 • -

  “Kunst en Kunstig”.

Naar boven