Ontwerpbestemmingsplan 'Sebrechtsedijk 2, Moergestel' gemeente Oisterwijk

Zaaknummer 127456

Plangebied en doel

 

Het ontwerpbestemmingsplan ''Sebrechtsedijk 2, Moergestel'' (zaaknummer 127456) voorziet aan de Sebrechtsedijk 2 te Moergestel in de uitbreiding van de paardenhouderij en de realisatie van twee verblijfsruimten ten behoeve van de tijdelijke huisvesting van stagiares en klanten.

 

Zakelijke beschrijving en anterieure overeenkomst

 

Volgens de Wet ruimtelijke ordening is de gemeente verplicht om haar kosten voor een bestemmingsplan (tevens wijzigingsplan) op de initiatiefnemer te verhalen. Daarom zijn nadere afspraken gemaakt met de initiatiefnemer. Deze zijn vastgelegd in een overeenkomst. De zakelijke beschrijving van de anterieure overeenkomst ligt tegelijk met het ontwerpbestemmingsplan 'Sebrechtsedijk 2, Moergestel' ter inzage.

 

Ter inzage ontwerpbestemmingsplan

Op 22 februari 2022 heeft het college besloten om het ontwerpbestemmingsplan 'Sebrechtsedijk 2, Moergestel' [NL.IMRO.0824.BPSebrechtsedijk2-ON01] ter inzage te leggen. Het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van vrijdag 4 maart 2022 tot en met donderdag 14 april 2022 gedurende 6 weken ter inzage. Het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken kunt u inzien:

 

1. op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl

2. op oisterwijk.nl/bestemmingsplannen ziet u de directe link naar het ontwerpbestemmingsplan op ruimtelijkeplannen.nl

 

Wij vragen u om zoveel mogelijk gebruik te maken van de mogelijkheid om de stukken digitaal te bekijken. Lukt dat niet? Maak dan een afspraak om de stukken op het gemeentekantoor in te zien. Dit kan via telefoonnummer (013) 529 13 11. Als u een toelichting wilt van een medewerker, geef dat dan aan als u de afspraak maakt.

De zakelijke beschrijving van de overeenkomst is alleen op afspraak in te zien op het gemeentekantoor.

 

Indienen zienswijze

U kunt tijdens de inzagetermijn van 6 weken uw zienswijze (mening of opmerkingen) indienen. Dit kan (bij voorkeur) schriftelijk t.a.v. de gemeente Oisterwijk, Postbus 10101, 5060 GA in Oisterwijk, of per e-mail naar gemeente@oisterwijk.nl. Een mondelinge zienswijze kunt u indienen bij de behandelend ambtenaar. Vermeld bij het indienen van de zienswijze altijd het zaaknummer.

 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij de behandelend ambtenaar, te bereiken via telefoonnummer (013) 529 13 11.

Naar boven