Subsidieregeling Landschap en Biodiversiteit

1. Algemeen

1.1. Citeertitel

De Algemene Wet Bestuursrecht stelt (procedurele) regels voor subsidieverstrekking. De Algemene Subsidieregeling 2020 van de gemeente Oude IJsselstreek werkt deze (wettelijk voorgeschreven) procedurele regels nader uit voor de gemeente Oude IJsselstreek en vormt de verdere basis voor deze ‘Subsidieregeling Landschap en Biodiversiteit’.

 

De ‘Subsidieregeling Landschap en Biodiversiteit’ vermelden de criteria en uitgangspunten die bij subsidiëring bij de aanleg van landschapselementen worden gehanteerd.

Deze subsidieregeling, als bedoeld in artikel 1.3 van de Algemene Subsidieverordening 2020 gemeente Oude IJsselstreek (Asv)worden aangehaald als: ‘subsidieregeling Landschap en Biodiversiteit’.

 

1.2. Opbouw

In deze Subsidieregeling Landschap en Biodiversiteit worden de regels uitgelegd die gelden voor de subsidieaanvraag voor de aanleg van landschapselementen ten behoeve van de biodiversiteit.

In deze Subsidieregeling zijn de volgende punten opgenomen:

2. Begripsbepaling.

3. Criteria voor de aanvraag

4. Subsidienormen

5. Procedure

6. Toepassing subsidieplafond

7. Bijzondere gevallen

8. Inwerkingtreding en einddatum

 

2. Begripsbepaling

 

In deze Uitvoeringsregeling wordt verstaan onder:

Gemeente:

Waar in deze gesproken wordt over ‘gemeente’ wordt bedoeld de gemeente Oude IJsselstreek.

 

College:

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oude IJsselstreek.

 

Landschapselement:

Een groen opgaand element bestaande uit inheemse loofhoutsoorten of kruidachtige soorten, passend bij de bodem en waterhuishouding van de beoogde groeiplaats.

 

Subsidieplafond:

Een bedrag zoals benoemd in artikel 4:22 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 1.5 van de Asv.

 

Subsidie:

De aanspraak op financiële middelen door een bestuursorgaan verstrekt met het oog op uitvoering van bepaalde activiteiten van de aanvrager, anders dan een betaling voor aan het bestuursorgaan geleverde diensten.

 

3. Criteria voor de aanvraag

 

Deze subsidieregeling is bedoeld voor particulieren met grond in het buitengebied. Eenieder die gebruik wenst te maken van deze Subsidieregeling Landschap en Biodiversiteit voldoen aan de volgende criteria:

De aanvrager:

• is aantoonbaar eigenaar of gebruiker van het desbetreffende perceel binnen gemeente Oude IJsselstreek waar de subsidieaanvraag voor wordt ingediend.

• heeft schriftelijk goedkeuring om de aanvraag te doen namens de aantoonbaar eigenaar of gebruiker van het desbetreffende perceel binnen gemeente Oude IJsselstreek waar de subsidieaanvraag voor wordt ingediend.

De aanvraag:

• betreft een perceel (of percelen) grond buiten de bebouwde kom in gemeente Oude IJsselstreek.

• betreft nieuwe nog niet bestaande landschapselementen zoals benoemd onder punt 4 subsidienormen.

• kan eenmaal per jaar door dezelfde eigenaar jaar voor hetzelfde perceel worden gedaan.

Uitgesloten voor subsidie zijn:

• kosten voor het maken van een inrichtingsplan/ontwerp, het indienen van deze subsidieaanvraag of arbeidskosten voor de aanleg van het landschapselement.

• de aanleg van landschapselementen of uitvoering van groene inrichtingsplannen die voortkomen uit verplichtingen vanuit wet- en regelgeving zoals groencompensatie voor of landschappelijke inpassing van bouwplannen of andere ruimtelijke ontwikkelingen of herplant na een verleende kapvergunning.

• erfbeplanting en/of beplanting van tuinen.

 

4. Subsidienormen

 

Deze subsidieregeling Landschap en Biodiversiteit maakt het mogelijk om een vastgesteld bedrag te ontvangen voor de aanleg van onderstaande landschapselementen:

Naam landschapselement

Eenheid

Vast normbedrag

Houtwal/Houtsingel

vierkante meter

€ 0,92

Struweelhaag

meter

€ 4,90

Vogelbosje

vierkante meter

€ 0,92

Elzensingel

vierkante meter

€ 0,92

Hoogstamfruitboomgaard

stuks

€ 45,43

Knip- of scheerheg

meter

€ 4,90

Knotbomen

stuks

€ 6,00

Knotelzen

stuks

€ 3,00

Meerjarige kruidenrijke stroken

vierkante meter

€ 0,10

Lanen

stuks

€ 51,33

Solitaire bomen

stuks

€ 51,33

• Het totaalproject van de aanvrager bevat een combinatie van de bovenstaande opties waardoor de subsidieaanvraag minimaal €500,- en maximaal €5000,- is.

• Indien onduidelijkheid bestaat over de exacte uitvoering van deze landschapselementen is de informatie op de website van gemeente Oude IJsselstreek doorslaggevend.

 

5. Procedure

 

De procedure voor het aanvragen en afronden van de Subsidie Landschap en Biodiversiteit is als volgt:

• De benodigde informatie voor inwoners voor een bij het landschap passend plan en deze subsidieregeling is ten minste digitaal beschikbaar via de website van de gemeente Oude IJsselstreek.

 

• Het college stelt een aanvraagformulier vast.

 

• De aanvraag van subsidie wordt door subsidieaanvrager (digitaal) via de gemeentelijk website ingediend en bevat in ieder geval de volgende stukken:

 

o Een ingevuld standaard aanvraagformulier met algemene gegevens van subsidieaanvrager en een korte omschrijving van zijn gewenste activiteiten. Dit standard aanvraagformulier is beschikbaar via de website van de gemeente.

 

o Een kaart/plattegrond met maatvoering waar subsidieaanvrager zijn gewenste activiteiten op inzichtelijk maakt.

 

o Een ingevulde standaard begroting voor de activiteiten die subsidieaanvrager wil uitvoeren. Deze standaard begroting is beschikbaar via de website van de gemeente.

 

• Subsidieaanvragen die niet volledig zijn, kunnen niet in behandeling worden genomen.

 

• Deze subsidie kan binnen de openstellingstermijn van 28 september 2021 tot 1 december 2023 worden ingediend, tenzij het vastgestelde subsidieplafond op een eerdere datum is bereikt.

 

• Indien de aanvraag aan de gestelde eisen voldoet ontvangt de subsidieaanvrager binnen 8 weken de beschikking tot subsidieverlening, oftewel goedkeuring op zijn plan. Na de verleningsbeschikking wordt het toegekende subsidiebedrag als voorschot

uitbetaald aan subsidieaanvrager.

 

• Na de ontvangst van de verleningsbeschikking kan subsidieaanvrager aan de slag met de uitvoering.

 

• De subsidieaanvrager verplicht zichzelf om binnen 6 maanden na ontvangst van de verleningsbeschikking beschikking zijn plan uit te voeren.

 

• Uiterlijk 7 maanden na de verleningsbeschikking dient de aanvrager een verzoek tot vaststelling van de subsidie in via de gemeentelijke website en toont het uitvoeren van de werkzaamheden aan met het opsturen van enkele foto’s.

 

• Gemeente Oude IJsselstreek kan een check uitvoeren bij subsidieaanvrager of het aangevraagde plan ook daadwerkelijk is uitgevoerd.

 

• Als aanvrager niet voldoet aan de voorwaarden zoals bekend bij aanvraag of benoemd in de verleningsbeschikking; of als blijkt dat het aangevraagde plan niet of niet volledig is uitgevoerd dan geldt een terugbetalingsverplichting van subsidieaanvrager aan gemeente Oude IJsselstreek.

 

6. Toepassing Subsidieplafond

 

Het subsidieplafond (maximaal beschikbare subsidiebudget) voor de uitvoering van de Subsidieregeling Landschap en Biodiversiteit is vastgesteld op €55.574,- dit subsidieplafond is voor 50% beschikbaar gesteld door gemeente Oude IJsselstreek en voor 50% beschikbaar gesteld door provincie Gelderland. Wanneer het vastgestelde subsidieplafond is bereikt worden geen nieuwe aanvragen meer in behandeling genomen.

 

7. Bijzondere gevallen

 

In bijzondere gevallen kan het college van burgemeester en wethouders gemotiveerd afwijken van deze subsidieregeling.

 

8. Inwerkingtreding

 

De ‘Subsidieregeling Landschap en Biodiversiteit’ treedt in werking per 28 september 2021 en eindigt op 1 december 2023 of eerder als het subsidieplafond is bereikt en deze niet opnieuw wordt vastgesteld.

 

Aldus vastgesteld door:

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oude IJsselstreek,

Mevrouw Marijke Verstappen, secretaris

De heer Otwin van Dijk, burgemeester

Naar boven