VERKEERSBESLUIT (BROM)FIETSPAD Wezenweid Spierdijk

D22.000788

ZK22000202

NUMMER 382

 

 

Bevoegdheid

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, Wegenverkeerswet 1994 (WVW) is het college van burgemeester en wethouders van Koggenland bevoegd tot het nemen van verkeersbesluiten, voor zover zij betreffen het verkeer op wegen die niet in beheer zijn bij het Rijk, de provincie of een waterschap.

 

Grondslag

Op grond van artikel 15 WVW moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

 

Motivering

De verbinding tussen Wezenweid en N194, een voetpad langs Wezenweid 17 in Spierdijk, is opgewaardeerd naar een breder pad met een bredere brug. Doordat het pad uitkomt op het (brom) fietspad parallel aan de N194, is het wenselijk om hier alleen voetgangers, fietsers en bromfietsers toe te staan. Voor deze gebruikers is het een snelle, directe en verkeerveilige route richting Obdam. Het pad is met een breedte van 2.60 meter voldoende breed om bromfietsers toe te staan.

De aansluitingen zijn uitgevoerd in verschillende verharding, er zou verwarring kunnen ontstaan over de voorrang. Daarom krijgen de bestuurders rijdend op de Wezenweid en het (brom)fietspad langs de N194 krijgen voorrang van alle verkeersdeelnemers op het (brom)fietspad langs Wezenweid 17.

 

In het onderstaande besluit worden de verkeerstekens benoemd conform het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV).

 

De bovenstaande belangen zijn de basis voor het verkeersbesluit. Zij staan in artikel 2 WVW:

het verzekeren van de veiligheid op de weg;

het beschermen van weggebruikers en passagiers.

het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.

 

Advies

Conform artikel 24 BABW is over het nemen van het verkeersbesluit overleg gepleegd met een verkeersadviseur van de politie Eenheid Noord-Holland, daartoe gemandateerd door de Korpschef van de politie. Deze heeft een positief advies uitgebracht over dit verkeersbesluit.

 

Besluit

Op grond van bovenstaande overwegingen besluiten burgemeester en wethouders:

 

1. Het pad langs Wezenweid 17 in Spierdijk aan te wijzen als (brom)fietspad door plaatsing van bord G12a van bijlage I RVV;

 

2. De voorrang bij de aansluiting op de N194 te regelen door plaatsing van haaientanden van bijlage I RVV;

 

3. De voorrang bij de aansluiting op de Wezenweid te regelen door plaatsing van haaientanden (bijlage I RVV);

 

een en ander staat aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening (D-500-382).

 

 

Dit besluit wordt bekend gemaakt in de Staatscourant.

Koggenland, 22 februari 2022

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Koggenland.

Namens dezen,

Gerard van Harskamp

Teamleider Openbare ruimte

Bezwaarclausule

Wanneer u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u binnen zes weken na de dag

van verzending schriftelijk, per fax of via een digitaal formulier (www.koggenland.nl) bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders. Een bezwaarschrift moet worden ondertekend en minstens de volgende gegevens bevatten:

 

de naam en het adres van de indiener;

de datum;

een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt;

de reden(en) waarom bezwaar wordt gemaakt.

 

Een bezwaarschrift schorst niet de werking van het besluit waartegen het gericht is.

Bent u van mening dat er sprake is van spoed omdat het bestreden besluit uw belangen schaadt, dan kunt u bij de sector Bestuursrecht van de rechtbank Noord-Holland

(Postbus 1621, 2003 BR Haarlem) een verzoek om voorlopige voorziening doen.

Naar boven