VERKEERSBESLUIT opheffen gehandicaptenparkeerplaats Noordervoert te Hoogkarspel

Burgemeester en wethouders van de gemeente Drechterland:

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994, is het college van Burgemeester en Wethouders bevoegd dit verkeersbesluit te nemen.

 

Vereiste van besluit :

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Overwegende,

Wegens privé-omstandigheden, de gehandicaptenparkeerplaats welke is gesitueerd op de parkeerplaats van het appartementencomplex aan de Noordervoert, horende bij de woning Om de Noord 11, in Hoogkarspel op te heffen.

 

b e s l u i t :

Op grond van bovenstaande overwegingen besluiten burgemeester en wethouders om de gehandicaptenparkeerplaats met bord E6 en bijbehorend onderbord op de parkeerplaats van het appartementencomplex aan de Noordervoert, horende bij de woning Om de Noord 11, in Hoogkarspel, op te heffen.

 

Drechterland,24 februari 2021

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Drechterland

namens dezen,

 

 

 

 

R.I.M. Kok, afdeling Leefomgeving

 

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de verzenddatum bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Drechterland. U kunt bezwaar maken door een brief te sturen.

  • 1.

    Vermeld in de brief in ieder geval uw naam, adres, datum, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en uw redenen van het bezwaar. Vergeet niet uw handtekening te zetten.

  • 2.

    Een bezwaarschrift schorst de uitvoering van het besluit niet. U moet hiervoor ook een verzoek om voorlopige voorziening sturen naar de Voorzieningenrechter van de rechtbank Alkmaar, Postbus 251, 1800 BG in Alkmaar. U kunt uw verzoekschrift ook digitaal indienen via https://www.drechterland.nl/bezwaar-en-beroep-0. U moet hiervoor beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).

Heeft u een vraag over het indienen van bezwaar, dan kunt u hiervoor contact opnemen met de secretaris van de bezwaarschriftencommissie, T: 0228-352 352 en E: bezwaar@drechterland.nl.

Naar boven