Vastgesteld bestemmingsplan Kastelijnsweg – Sint-Maartensdijk

Burgemeester en wethouders van gemeente Tholen geven kennis van de terinzagelegging van het vastgesteld bestemmingsplan:

Bestemmingsplan: Kastelijnsweg – Sint-Maartensdijk

Plangebied: Het plangebied betreft de percelen aan de Kastelijnsweg 8, 10, 15 en 19 te Sint-Maartensdijk.

Aanleiding: Dit bestemmingsplan heeft tot doel de herontwikkeling van de locatie aan de Kastelijnsweg 10 mogelijk te maken en tegelijkertijd de bestemming van een aantal voormalige agrarische bedrijven om te zetten naar de bestemming wonen, zodat de bestemming van deze percelen aan zal sluiten bij het daadwerkelijk gebruik.

Inzage

Het vastgesteld bestemmingsplan ligt met ingang van vrijdag 14 januari 2022 tot en met donderdag 24 februari 2022, dus gedurende zes weken, ter inzage in de leesruimte van de centrale hal van het gemeentehuis te Tholen, Hof van Tholen 2 te Tholen.

Vanwege de huidige situatie is het gemeentehuis uitsluitend op afspraak te bezoeken. U kunt een afspraak maken door te bellen met 140166. In plaats van een afspraak maken kunt u ook de digitale versie van het plan opvragen door een mail te sturen naar info@tholen.nl onder vermelding van de naam van het plan. U kunt de stukken online inzien via www.overheid.nl of op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het plan heeft het kenmerk NL.IMRO.0716.bpkastelijnswegSMD‐VG01.

Beroep

Tegen het vaststellingsbesluit van het bestemmingsplan kan beroep worden ingesteld. Niet iedereen mag beroep instellen. U mag alleen beroep instellen als u:

- direct te maken krijgt met de gevolgen van dit besluit (een belanghebbende bent), of

- geen belanghebbende bent maar wel op tijd een reactie heeft gegeven (zienswijze) op het ontwerpbestemmingsplan.

Het beroepschrift moet worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 AE te 's-Gravenhage. De beroepstermijn bedraagt zes weken na terinzagelegging.

Inwerkingtreding besluit

Het collegebesluit treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien gedurende de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State is gedaan, wordt de werking van het besluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist. Bij toewijzing van het verzoek geeft de voorzitter van de afdeling aan op welke onderdelen van het plan de voorlopige voorziening betrekking heeft.

Naar boven