Tijdelijke subsidieregeling impuls buurthuisfuncties Papendrecht 2022

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Papendrecht,

gelet op de Algemene subsidieverordening gemeente Papendrecht,

overwegende dat buurthuisfuncties een belangrijke rol spelen bij het opvangen van de maatschappelijke gevolgen van de coronacrisis in Papendrecht;

overwegende dat het noodzakelijk is om kaders te stellen aan het stimuleren en ondersteunen van buurthuisfuncties;

ten einde een impuls te geven aan de (heropstart) van sociale activiteiten die gericht zijn op ontmoeting;

besluit de volgende regeling vast te stellen:

 

Tijdelijke subsidieregeling impuls buurthuisfuncties Papendrecht 2022

 

 

Artikel 1. Begripsomschrijving

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

 • 1.

  ASV: de algemene subsidieverordening Gemeente Papendrecht;

 • 2.

  college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Papendrecht;

 • 3.

  buurthuisfunctie; een ontmoetingsruimte met inloopfunctie waar activiteiten in georganiseerd verband plaatsvinden ter bevordering van de sociale cohesie en welzijn in Papendrecht, niet zijnde cultuur- of sportinstellingen;

 • 4.

  Sociale activiteiten; Activiteiten die bijdragen aan de ontmoeting en sociale cohesie onder inwoners en sociaal isolement en eenzaamheid beperken.

 

Artikel 2. Doel

Het doel van de regeling is om buurthuisfuncties in gemeente Papendrecht tijdelijk te stimuleren en te ondersteunen bij het aanbieden van activiteiten die gericht zijn op ontmoeten, zodat inwoners weer met elkaar in contact komen of blijven.

 

Artikel 3. Subsidiabele activiteiten

Voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de subsidie komen de volgende kosten voor subsidie in aanmerking:

 • a.

  Kosten voor het organiseren van activiteiten in 2022 die gericht zijn op ontmoeting met inwoners uit de buurt.

 • b.

  Kosten voor het organiseren van activiteiten in 2022 die gericht zijn op bezoekersbinding en/of bezoekerswerving.

 • c.

  Maatregelen die verspreiding van het coronavirus tijdens activiteiten voorkomen.

 

Artikel 4 Niet subsidiabele kosten

Onverminderd komen de volgende kosten in ieder geval niet voor subsidie in aanmerking:

 • a.

  personele kosten.

 • b.

  dekking van schulden

 

Artikel 5. Verdeelregels

 • 1.

  Het subsidieplafond is vastgesteld op €40.000,-

 • 2.

  De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal €3.000,- per instelling.

 • 3.

  Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

 • 4.

  Uiterlijk 6 weken na de volledige aanvraag wordt op de aanvraag beslist.

 

Artikel 6. Aanvraag en verantwoording

 • 1.

  Subsidies kunnen worden aangevraagd door natuurlijke personen en rechtspersonen.

 • 2.

  Een buurthuisfunctie kan één of meerdere aanvragen indienen. Bij meerdere aanvragen wordt er totaal nooit meer verleend dan maximumbedrag in art.5.2.

 • 3.

  Aanvragen voor het kalenderjaar 2022 kunnen tot 1 januari 2023 ingediend worden.

 • 4.

  Een aanvraag voor subsidie wordt ingediend via de website van de gemeente. Belangrijk is een omschrijving van de activiteiten waarvoor de subsidie zal worden ingezet.

 

Artikel 7. Weigerings- en intrekkingsgronden

Het college weigert de subsidie als:

 • a.

  De aanvraag niet voldoet aan de vereisten zoals genoemd in artikel 5 van deze regeling;

 • b.

  De aanvrager niet aannemelijk kan maken dat diens activiteiten bijdragen aan ontmoeting na versoepeling van de coronamaatregelen;

 • c.

  De aanvraag andere activiteiten betreft dan genoemd in artikel 3 van deze regeling;

 

Artikel 8. Slotbepalingen

 • 1.

  Deze regeling wordt na vaststelling door het college bekendgemaakt via de Decentrale Regelgeving en Officiele Publicaties (DROP).

 • 2.

  Deze regeling treedt op 1 maart 2022 in werking en eindigt op 1 januari 2023.

 • 3.

  Deze regeling wordt aangehaald als ‘Tijdelijke subsidieregeling impuls buurthuisfuncties'.

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Papendrecht van 15 februari 2022

de voorzitter de secretaris,

A.M.M. Jetten J.M. Ansems

Naar boven