Omgevingsvergunning aanvraag (milieu)

Langeboomsestraat 6/6a te Vethuizen, 7046 AA; het opstellen van een ontwerpbesluit op de aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van de veehouderij.

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning Wabo (inclusief afwijking bestemmingsplan)

Burgemeester en wethouders van Montferland maken bekend dat met ingang van 23-02-2022 gedurende 6 weken (tot en met 5 april 2022) ter inzage ligt het ontwerpbesluit op de aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van de veehouderij gelegen aan de Langeboomsestraat 6/6a te Vethuizen, 7046 AA.

Een en ander met de aanvraag en de daarbij behorende stukken.

Het ontwerpbesluit voorziet in het voornemen om met toepassing van artikel 2.12, lid 1, sub a onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) af te wijken van de regels van het geldende bestemmingsplan ‘Buitengebied, (en de daarop betrekking hebbende actualisaties van het bestemmingsplan ‘Buitengebied’) door medewerking te verlenen aan de ingediende aanvraag omgevingsvergunning voor de activiteiten:

  • -

    Milieu;

  • -

    Bouwen;

  • -

    Handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening (bestemmingsplan).

Vanaf 23-02-2022 kunnen de stukken worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis, Bergvredestraat 10 te Didam. Wij adviseren hiervoor een afspraak te maken. De stukken zijn tevens te raadplegen via de website www.montferland.info.

Gedurende de inzagetermijn kan een ieder zijn/haar zienswijze omtrent de voorgenomen afwijking van het bestemmingsplan schriftelijk naar voren brengen bij burgemeester en wethouders van Montferland, Postbus 47, 6940 BA Didam. Het is ook mogelijk om mondeling een zienswijze naar voren te brengen.

Inzagetermijn/zienswijzen: van 23-02-2022 tot en met 05-04-2022

Naar boven