Vaststelling uitwerkingsplan Tuinbouwweg 12 en 18

Op 15 februari 2022 heeft het college het uitwerkingsplan ‘Tuinbouwweg 12 en 18’ vastgesteld. 

Het uitwerkingsplan Tuinbouwweg 12 en 18 maakt de bouw van maximaal 7 woningen mogelijk. Na sloop van de bestaande woning aan de Tuinbouwweg 12 kunnen twee vrijstaande woningen worden gebouwd. Er kunnen in de eindsituatie maximaal 3 woningen worden gebouwd. Na sloop van de bestaande woning aan de Tuinbouwweg 18 kunnen er 2 tot maximaal 4 vrijstaande woningen worden teruggebouwd. Dit uitwerkingsplan is nodig om de bouw van de maximaal 7 woningen planologisch mogelijk te maken.

Wilt u het vastgestelde uitwerkingsplan bekijken?

Dat kan vanaf 23 februari 2022 tot en met 6 april 2022:

Hoe kunt u beroep instellen?

U kunt alleen in beroep gaan als u belanghebbende bent, èn:

  • als u eerder tijdig een zienswijze bij het college van burgemeester en wethouders op het ontwerpbesluit naar voren heeft gebracht, òf;

  • als u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat was om eerder tijdig een zienswijze naar voren te brengen.

U gaat in beroep door een brief te sturen aan de Raad van State. U heeft hiervoor zes weken de tijd. Dit is de beroepstermijn. Stuur uw brief voor 7 april 2022 naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Wanneer treedt het besluit in werking?

Het besluit treedt in werking met ingang van 7 april 2022. Dit is de eerste dag na afloop van de beroepstermijn van zes weken. Heeft u op tijd beroep ingesteld en wilt u niet dat het besluit in werking treedt op 7 april 2022, dan moet u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het besluit treedt dan pas in werking nadat op uw verzoek is beslist. Als u een verzoek om voorlopige voorziening indient moet u daar ook griffierecht voor betalen.

Naar boven