Ontwerp uitwerkingsplan Deelplan J Park Triangel

Burgemeester en wethouders van de gemeente Waddinxveen maken bekend dat zij op 15 februari 2022 hebben ingestemd met het ontwerp uitwerkingsplan Deelplan J en het besluit hogere waarden.

Het ontwerp uitwerkingsplan Deelplan J Park Triangel

Het ontwerp uitwerkingsplan Deelplan J maakt circa 160 nieuwe woningen mogelijk. Voor Deelplan J is een apart stedenbouwkundig plan opgesteld. Zie hiervoor bijlage 1. Door de gemeenteraad is een specifiek welstandregime vastgelegd. Het stedenbouwkundig plan hoeft daarom niet als addendum op de welstandsnota te worden vastgesteld, maar als onderdeel van het uitwerkingsplan. In de verkaveling zijn appartementen, rijwoningen, vrijstaande woningen en twee-onder-een-kapwoningen opgenomen.

Besluit hogere waarden

Uit akoestisch onderzoek naar de geluidsbelasting van het spoorverkeer is gebleken dat de voorkeurswaarde wordt overschreden en dat hogere waarden nodig zijn. De Omgevingsdienst Midden-Holland is bevoegd om de hogere waarden te verlenen omdat wordt voldaan aan de Beleidsregel hogere waarden Regio Midden-Holland 2018.

Via de website van de gemeente kunt u het ontwerp uitwerkingsplan bekijken

Vanaf 23 februari 2022 kunt u via de gemeentelijke website www.waddinxveen.nl/bestemmingsplannen het ontwerp uitwerkingsplan vinden met een uitgebreide uitleg op het plan. Ook vindt u hier de verbeelding en de regels die erbij horen. Een andere mogelijkheid voor het bekijken van het ontwerp uitwerkingsplan is via www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0627.UPTriangelPlanJ-0301).

Het m.e.r.-beoordelingsbesluit en het besluit hogere waarden kunt u vinden in de bijlagen bij het uitwerkingsplan

Burgemeester en wethouders hebben ook het besluit genomen dat een vormvrije m.e.r.-beoordeling volstaat (m.e.r. is de afkorting voor milieueffectrapport).

Uit de vormvrije m.e.r.-beoordeling die voor deze ontwikkeling is uitgevoerd, blijkt dat er geen significante nadelige gevolgen voor het milieu zijn die het maken van een milieueffectrapport rechtvaardigen. In de bijlagen bij het ontwerp uitwerkingsplan is het besluit te vinden.

U kunt tot en met 6 april 2022 reageren op het ontwerp uitwerkingsplan, m.e.r-beoordelingsbesluit en het besluit hogere waarden

U kunt tot en met 6 april 2022 bij voorkeur schriftelijk of mondeling uw zienswijze indienen over het uitwerkingsplan. U kunt uw brief sturen aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waddinxveen, Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen. Benoem in de aanhef van uw brief ‘zienswijze uitwerkingsplan Deelplan J. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de heer W. Verkaik (w.verkaik@waddinxveen.nl of telefonisch 140182).

Het m.e.r-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbesluit (artikel 6.3 Algemene Wet bestuursrecht). Hierdoor is dit besluit niet zelfstandig vatbaar voor bezwaar en beroep. Wel kunt u uw reactie geven op het m.e.r-beoordelingsbesluit in de procedure voor het ontwerp uitwerkingsplan.

Voor meer informatie over deze publicatie, het ontwerp uitwerkingsplan en het m.e.r-beoordelingsbesluit kunt u contact opnemen met de heer W. Verkaik.

Naar boven