Mandaatbesluit bevoegdheid benoeming en ontslag op eigen verzoek van leden en plaatsvervangers van de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit Medemblik

De raad van de gemeente Medemblik;

 

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 9 november 2021;

 

Gelet op Afdeling 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 17.7 van de Omgevingswet;

 

Gelet op de door de raad aangenomen motie d.d. 11-12-20214 ( IVR-14-03011) en de informatienota voor de raad d.d. 14-1-2015 (IVR-15-03047) waarin voorwaarden voor de selectie en benoeming commissieleden zijn opgenomen;

 

Overwegende dat:

 

 • De gemeenteraad een centrale rol vervult bij de onafhankelijk advisering over ruimtelijke kwaliteit, maar dat het in het kader van een doelmatige werkwijze gewenst is om het benoemen en ontslaan op eigen verzoek van de leden en plaatsvervangers van de Adviescommissie Ruimtelijk Kwaliteit Medemblik te mandateren aan het college van burgemeester en wethouders;

 • De mandaatverlening de instemming heeft van de gemandateerde.

besluit:

 • 1.

  De bevoegdheid om leden en plaatsvervangers van de Adviescommissie Ruimtelijk Kwaliteit Medemblik te benoemen en op eigen verzoek ontslag te verlenen, te mandateren aan het college van burgemeester en wethouders;

 • 2.

  Aan het mandaatbesluit als bedoeld onder 1. de volgende voorwaarden te verbinden:

  • a.

   Mooi Noord-Holland legt de gemeente een lijst voor met beoogde commissieleden;

  • b.

   Alvorens dit te doen, kan het college overleggen met Mooi Noord-Holland over het gewenste profiel van de commissieleden;

  • c.

   Er moet sprake zijn van een evenwichtige samenstelling (man/vrouw, spreiding in leeftijd, opleiding, deskundigheid, ervaring e.d.);

  • d.

   Voorafgaand aan de voordracht vindt een kennismaking en beoordeling plaats met de beoogde commissieleden;

  • e.

   De kandidaten worden definitief beoordeeld door de portefeuillehouder;

  • f.

   Bij selectie is regionale afstemming wenselijk.

Het besluit treedt na publicatie gelijktijdig met de Verordening op de Adviescommissie Ruimtelijk Kwaliteit Medemblik – 2022 in werking.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Medemblik, gehouden op 16 december 2021

De griffier,

De voorzitter,

Naar boven