Ontwerpbesluit vaststelling hogere grenswaarde bouw van een woning, Raadhuisstraat 28, Brunssum

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Brunssum maakt bekend dat zij ingevolge het bepaalde in de Wet geluidhinder voornemens is om voor de bouw van een levensloopbestendige woning gelegen aan de Raadhuisstraat 28 te Brunssum een hogere grenswaarde als bedoeld in de Wet geluidhinder vast te stellen.

Het besluit hogere grenswaarde is nodig omdat niet kan worden voldaan aan de voorkeurgrenswaarde van 48 dB voor wat betreft het geluid van de nabijgelegen weg (Raadhuisstraat). De geluidsbelasting blijft wel binnen de maximale grenswaarde van de Wet geluidhinder (63 dB). De Wet geluidhinder bepaalt dat het college van burgemeester en wethouders een hogere grenswaarde mag vaststellen, indien de geluidsbelasting tussen de voorkeursgrenswaarde en de maximale grenswaarde inzit. In dat geval moet het college nagaan of maatregelen mogelijk zijn om de geluidsbelasting onder de voorkeurswaarde te krijgen.

In het ontwerpbesluit voor de hogere waarde Wet geluidhinder en het bijbehorende geluidsonderzoek kunt u lezen dat bron- en overdrachtsmaatregelen niet voldoende doelmatig zijn. Voor het bouwplan betekent dit dat er mogelijk aanvullende isolerende maatregelen getroffen moeten worden om aan het maximum binnenniveau (33 dB) uit het Bouwbesluit te voldoen.

Ter inzage / zienswijze

Het betreffende ontwerpbesluit en de overige ter zake zijnde stukken liggen voor een ieder ter inzage vanaf 18 januari 2022 gedurende een periode van zes weken in het Klant Contact Centrum, loket Vergunningen, Lindeplein 1 te Brunssum.

Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze op het ontwerpbesluit indienen.

In verband met de corona-crisis hanteren wij aangepaste openingstijden. Telefonisch zijn wij bereikbaar van 09.00 tot 17.00 uur. Het Klant Contact Centrum van de gemeente Brunssum is dagelijks geopend van 10.00 tot 12.00 uur. Voor het inzien van het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken dient u echter vooraf een afspraak te maken.

Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gezonden aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 250, 6440 AG Brunssum. Voor mondelinge zienswijzen kunt u binnen voormelde termijn een afspraak maken met de heer J. Hacking, telefoonnummer 045 – 5 278 555.

Volgens de Algemene wet bestuursrecht is een belanghebbende diegene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken. Gezien de aard en gevolgen van dit besluit is in deze procedure met name belanghebbende: de toekomstige eigenaar, huurder, of gebruiker van de woningen waarvoor een hogere grenswaarde wordt vastgesteld.

 

Naar boven