Bijzondere verordening structurele subsidies scouting Heemstede 2022

De raad van de gemeente Heemstede;

 

gelezen het voorstel van het college van 21 december 2021;

 

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

 

besluit vast te stellen de volgende verordening:

 

Bijzondere verordening structurele subsidies scouting Heemstede 202

Artikel 1 Algemene bepalingen

 • 1.

  Voor subsidie op grond van deze regeling komen in aanmerking instellingen die zich richten op activiteiten in het kader van scouting.

 • 2.

  Onder jeugdleden worden in deze regeling verstaan: actieve leden die op 1 januari voorafgaande aan het jaar waarop de subsidie betrekking heeft de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt.

 • 3.

  Minimaal 25% van het totaal aantal actieve jeugdleden van een instelling die zich richt op scouting of van het totaal aantal actieve deelnemers aan een activiteit dient woonachtig te zijn in Heemstede.

 • 4.

  Op aanvragen voor een subsidie in het kader van deze regeling is het gestelde in de geldende Algemene subsidieverordening Heemstede onverkort van toepassing.

Artikel 2 Grondslag en wijze van berekening van de subsidie

De jaarlijkse subsidie voor een instelling die zich richt op scouting voor jeugdleden bestaat uit een vast bedrag van € 250 per jaar per instelling (waarderingssubsidie).

Artikel 3 Intrekken oude verordening

De “Bijzonder verordening structurele subsidies scouting 2016” wordt ingetrokken.

Artikel 4 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt met terugwerkende kracht in werking vanaf 1 januari 2022.

Artikel 5 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als “Bijzondere verordening structurele subsidies scouting Heemstede 2022”.

Vastgesteld bij raadsbesluit van 27 januari 2022

Naar boven