Besluitenlijst college 15 februari 2022 gemeente Oisterwijk

 

Het college heeft in de vergadering van 15 februari 2022 de volgende besluiten genomen:

 

Subsidieregeling coronaherstel

Het college heeft besloten om voor het kalenderjaar 2022 de subsidieregeling ten behoeve van het coronaherstel vast te stellen. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan twee maatregelen van het Oisterwijkse coronaherstelplan. We versterken hiermee de fysieke en mentale gezondheid van jongeren en gaan isolement en eenzaamheid van inwoners tegen.

 

Ontwerpwijzigingsplan Reedijk 6 Moergestel

Het college heeft besloten om in te stemmen met het ontwerpwijzigingsplan Reedijk 6 Moergestel, waarmee aan de Reedijk 6 te Moergestel wordt voorzien in de beëindiging en sanering van de intensieve veehouderij en voortzetting en uitbreiding van de paardenhouderij.

 

Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning Ketelstraat 22 t/m 64 Oisterwijk

Het college heeft besloten om het ontwerpbesluit voor het oprichten van een appartementengebouw met stallingsgarage aan Ketelhuis 22 t/m 64 op het KVL-terrein te Oisterwijk ter inzage te leggen voor zienswijzen.

 

Intentieovereenkomst snelfietsroute F58

Het college heeft besloten om een intentieovereenkomst te ondertekenen voor de realisatie van het Oisterwijkse deel van de snelfietsroute Wilhelminakanaal F58 tussen Tilburg, Eindhoven en Laarbeek.

 

Principemedewerking realisatie één ruimte-voor-ruimte woning aan de Gever ongenummerd (tussen 13a en 11) te Haaren

Het college heeft besloten om in principe, maar onder voorwaarden, medewerking te verlenen aan de realisatie van één ruimte-voor-ruimte woning ter plaatse van het perceel aan de Gever ongenummerd (tussen 13a en 11) te Haaren. De gemeenteraad wordt hierover geïnformeerd via een raadsinformatiebrief.

 

Managementletter 2021

Het college heeft kennis genomen van de Managementletter 2021, het overzicht verbetermaatregelen Managementletter 2021 en de procesaanpak uitvoering verbetermaatregelen Managementletter 2021.

 

Bestuursagenda 2022

Het college heeft besloten de bestuursagenda voor het jaar 2022 vast te stellen en de raad hierover te informeren met een raadsinformatiebrief.

 

 

 

Naar boven