Subsidieregeling Zomerprogramma Velsen 2022

1. Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

ASV: Algemene Subsidieverordening Velsen 2020;

Awb: de Algemene wet Bestuursrecht;

College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen;

Subsidie: de aanspraak op financiële middelen verstrekt met het oog op bepaalde activiteiten van de aanvrager, anders dan als betaling voor aan het college geleverde goederen of diensten.

2. Reikwijdte

 • 1.

  Deze subsidieregeling is uitsluitend van toepassing op het verstrekken van subsidies voor het verrichten van activiteiten in het kader van het Zomerprogramma Velsen 2022.

 • 2.

  Op deze regeling zijn de bepalingen van de ASV van toepassing, voor zover hiervan niet wordt afgeweken.

3. Doelstelling van de regeling

Het college wil met deze subsidieregeling organisaties in staat stellen om een leuk, interactief en gevarieerd programma uit te voeren voor kinderen van 4 t/m 12 jaar in de periode van 16 juli tot en met 28 augustus 2022. Daarnaast wil het college kinderen kennis laten maken met het aanbod binnen Velsen en hun sociaal- emotionele ontwikkeling ondersteunen.

4. Doelgroep van de regeling

1. De doelgroep bestaat uit organisaties die activiteiten verrichten op het gebied van kunst, cultuur, sport en scouting en die gevestigd zijn in Velsen.

2. In afwijking van het eerste lid kunnen organisaties die gevestigd zijn buiten Velsen voor deze subsidie in aanmerking als zij de in het eerste lid genoemde activiteiten uitvoeren in Velsen.

5. Aanvraagtermijn

 • 1.

  Een aanvraag om een subsidie kan vanaf 25 februari 2022 tot en met 3 april 2022 digitaal worden ingediend via het mailadres zomerpret@velsen.nl.

 • 2.

  Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van indiening van de aanvraag de datum waarop de aanvraag is aangevuld en compleet is geworden.

 • 3.

  Aanvragen die worden ingediend buiten de in lid 1 genoemde termijn worden niet in behandeling genomen.

6 Aanvraagformulier

De subsidie wordt digitaal aangevraagd door middel van een door het college vastgesteld aanvraagformulier.

7. Subsidieplafond en verdeelregels

 • 1. Voor subsidieverlening op grond van deze regeling is een maximaal bedrag beschikbaar van €35.000.

 • Sportactiviteiten: € 20.000

 • Kunst-, cultuur- en scoutingsactiviteiten: €15.000

 • Als na beoordeling van alle aanvragen binnen de aanvraagtermijn niet het volledige beschikbare plafond wordt verleend, kan het college het resterende budget toevoegen aan de ander subsidie binnen deze subsidieregeling.

 • 2. Het subsidiebudget wordt verdeeld op basis van de volgorde van binnenkomst van de aanvragen die aan de criteria van artikel 10 voldoen.

8. Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1.

  Alleen de kosten die naar het oordeel van het college noodzakelijk zijn voor het verrichten van de activiteit komen voor subsidie in aanmerking.

 • 2.

  BTW komt niet in aanmerking voor subsidie als deze verrekend kan worden in de aangifte omzetbelasting bij de Belastingdienst.

 • 3.

  Kosten voor het aanvragen van een VOG komen niet in aanmerking voor subsidie.

9. Eerste keer subsidie aanvragen

Indien een organisatie voor de eerste keer subsidie aanvraagt, voegt zij een exemplaar van de oprichtingsakte, de statuten en het jaarverslag, de jaarrekening en de balans over het voorafgaande jaar toe aan het aanvraagformulier.

10. Subsidiecriteria

 • 1.

  Aanvragen voor een subsidie worden beoordeeld en verleend op volgorde van binnenkomst van de volledige aanvraag zoals bedoeld in artikel 5, lid 2 van deze regeling.

 • 2.

  Alleen aanvragen die aan de volgende criteria voldoen komen in aanmerking voor subsidie:

  • a.

   De activiteiten dragen bij aan een gevarieerd zomerprogramma voor kinderen van 4 t/m 12 jaar en maken geen deel uit van het reguliere aanbod van de aanvrager;

  • b.

   De activiteit is openbaar en gratis toegankelijk voor alle kinderen van gemeente Velsen van 4-12 jaar;

  • c.

   Per organisatie kan een bedrag van maximaal € 4.000 worden aangevraagd;

  • d.

   De aanvrager dient minimaal 20% van de gemaakte kosten voor het organiseren van activiteiten zelf te bekostigen.

  • e.

   Partijen dienen in hun plan aan te geven:

   • i.

    Welke activiteiten voor welke leeftijdsgroepen aangeboden worden.

   • ii.

    Wanneer, waar, welke activiteiten georganiseerd worden.

   • iii.

    Het subsidiebedrag dat wordt aangevraagd voor het uitvoeren van de activiteiten.

   • iv.

    Een opgave van de kosten waarbij de organisatie aangeeft welk deel van de kosten zij voor eigen rekening neemt.

11. Criteria voor de uitvoering van de activiteiten

1. Aanvrager dient te voldoen aan de volgende aanvullende verplichtingen:

a. Programmering van de diverse programmaonderdelen wordt afgestemd met de contactpersoon van het zomerprogramma en de organisaties die de activiteiten voor het zomerprogramma organiseren;

b. Medewerkers en vrijwilligers die in contact komen met de kinderen zijn in het bezit van een VOG;

c. De organisatie is verantwoordelijk voor de begeleiding van en toezicht over de kinderen

11. Beslistermijn

1. Het college beslist binnen 6 tot 8 weken na indiening van de aanvraag over de toekenning van de subsidies.

2. De in het eerste lid gestelde termijn kan met ten hoogste 2 weken worden verdaagd.

12. Weigeringsgronden

Naast de weigeringsgronden genoemd in artikel 4:35 van de Algemene wet bestuursrecht en in artikel 11 van de Algemene subsidieverordening Velsen 2020 verlenen wij geen subsidie als niet is voldaan aan de eisen en criteria genoemd in deze regeling.

13. Subsidievaststelling

De subsidie wordt direct vastgesteld en uitbetaald. Bij organisaties die al een jaarlijkse subsidie ontvangen wordt de subsidie vastgesteld bij de verantwoording over 2023.

14. Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin deze regeling niet voorziet beslist het college.

15. Citeertitel

Deze subsidieregeling wordt aangehaald als ‘Subsidieregeling Zomerprogramma Velsen 2022’.

16. Inwerkingtreding en intrekking

Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 januari 2022 en geldt tot 1 oktober 2022.

Aldus vastgesteld in de B&W vergadering d.d. 13 oktober.

burgemeester en wethouders van Velsen,

de secretaris, de burgemeester,

Naar boven