Subsidieregeling Lokaal Preventieakkoord gemeente Westerkwartier 2022

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerkwartier;

 

gelet op titel 4.2, subsidies, van de Algemene wet bestuursrecht;

 

gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening gemeente Westerkwartier 2019;

 

 

B E S L U I T :

 

 

vast te stellen de Subsidieregeling Lokaal Preventieakkoord gemeente Westerkwartier 2022.

 

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Lokaal Preventieakkoord: afspraken die gemaakt zijn tussen diverse partijen vanuit de maatschappelijke organisaties uit de gemeente Westerkwartier;

 • b.

  subsidieontvanger: de natuurlijke persoon of rechtspersoon zonder winstoogmerk die de subsidie ontvangt;

 • c.

  subsidieplafond: het bedrag dat gedurende een bepaalde periode maximaal beschikbaar is voor het verstrekken van de subsidies (artikel 5 Algemene subsidieverordening gemeente Westerkwartier 2019);

 • d.

  kopgroep: de vertegenwoordiging vanuit de deelnemende partijen die verantwoordelijk is voor de grote lijnen van het lokaal preventieakkoord en die de subsidieaanvragen beoordeelt en hierover adviseert aan het college;

 • e.

  themagroep(en): die netwerken/partijen die actief zijn op de thema’s middelengebruik en overgewicht en die de verantwoordelijkheid hebben om de maatregelen/activiteiten verder vorm te geven;

 • f.

  kartrekker: degene die in een themagroep als kartrekker is aangesteld en die binnen het netwerk het Lokaal Preventieakkoord Westerkwartier in zijn of haar portefeuille heeft en ervoor zorgt dat verbinding wordt gelegd met het preventieakkoord en de betrokken partijen;

 • g.

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerkwartier.

 

Artikel 2 Algemene subsidieverordening van toepassing

Deze subsidieregeling geeft uitvoering aan de Algemene subsidieverordening gemeente Westerkwartier 2019.

 

Artikel 3 Reikwijdte en ambitie

Deze subsidieregeling is van toepassing op de verlening van subsidies voor eenmalige of jaarlijks terugkerende activiteiten om de gezondheid van inwoners van de gemeente Westerkwartier te verbeteren en die passen binnen de themagebieden middelengebruik (alcohol, drugs, roken) of overgewicht.

 

Artikel 4 Criteria

Voor het aanvragen van een subsidie gelden de volgende voorwaarden:

 • a.

  de activiteit waarvoor subsidie wordt gevraagd moet zich richten op de inwoners van de gemeente Westerkwartier of aanwijsbaar een relatie hebben met (activiteiten van) inwoners van de gemeente Westerkwartier;

 • b.

  de aanvraag draagt bij aan de ambities en doelstellingen van het Lokaal Preventieakkoord Westerkwartier;

 • c.

  de aanvraag is van te voren afgestemd met de kartrekker van de themagroep middelengebruik of overgewicht;

 • d.

  binnen de aanvraag wordt door meerdere partijen samengewerkt en de aanvraag wordt in gezamenlijkheid ingediend;

 • e.

  de aanvraag is versterkend, dan wel vernieuwend ten opzichte van het bestaande aanbod;

 • f.

  project is goed overdraagbaar (naar andere organisaties/situaties/plekken) en heeft een duurzaam karakter;

 • g.

  er is sprake van co financiering (geld of tijd);

 • h.

  de aanvrager levert een actieve bijdrage aan communicatie, monitoring en evaluatie en deelt deze informatie vervolgens met de themagroep waar de aanvraag onder valt.

 

Artikel 5 Aanvraagperiode, aanvragers en aanvraagvereisten

 • 1.

  Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend vanaf de datum van inwerkingtreding van deze regeling tot en met 1 november 2023.

 • 2.

  Subsidie op grond van artikel 2 kan worden aangevraagd door partners van het Lokaal preventieakkoord.

 • 3.

  Subsidie op grond van artikel 2, kan worden aangevraagd door rechtspersonen.

 • 4.

  De aanvraag wordt door middel van een daartoe door het college vastgesteld aanvraagformulier ingediend.

 • 5.

  De kopgroep streeft ernaar om betrokkenen binnen 3 weken na het bespreken van de subsidieaanvragen tijdens de themagroep bijeenkomst te informeren over haar advies aan het college en dus of de subsidieaanvraag wel, gedeeltelijk, onder voorwaarden of niet wordt goedgekeurd.

 • 6.

  Een subsidieaanvraag gaat in ieder geval vergezeld met:

  • a.

   een omschrijving van de activiteit/het project en bij welk thema het hoort (middelengebruik/overgewicht);

  • b.

   een beschrijving van het doel van de activiteit/het project;

  • c.

   een beschrijving van de doelgroep van de activiteit/het project;

  • d.

   een beschrijving van de partners die bij de activiteit/het project is betrokken en wat de taakverdeling/verantwoordelijkheden zijn van elke partner;

  • e.

   op welke manier de inwoners bij het initiatief worden betrokken;

  • f.

   wat het tijdspad is van de activiteit/het project;

  • g.

   waar de activiteit/het project plaatsvindt;

  • h.

   wat de haalbaarheid is van de activiteit (rekening houdend met eventuele vertragingen of bemoeilijkheden);

  • i.

   een beschrijving van de borging van de activiteit/het project, op welke manier het een duurzaam karakter heeft;

  • j.

   een beschrijving van de monitoring en evaluatie tijdens en na afloop van de activiteit/het project;

  • k.

   een beschrijving op welke manier andere partijen worden geïnformeerd over de activiteit/het project;

  • l.

   een beschrijving hoe de werkwijze en verbinding eruit ziet met breder project/programma;

  • m.

   een begroting.

 

Artikel 6 Subsidiabele en niet-subsidiabele kosten

 • 1.

  Subsidiabel zijn die kosten die resteren na aftrek van bijdragen van derden en die naar het oordeel van het college nodig zijn voor het organiseren van de activiteit of het project, waaronder in ieder geval:

  • a.

   kosten voor ureninzet van professionals;

  • b.

   accommodatiekosten;

  • c.

   materiaalkosten;

  • d.

   deskundigheidsbevordering.

 • 2.

  De volgende kosten komen in ieder geval niet voor subsidie in aanmerking:

  • a.

   kosten voor ureninzet van vrijwilligers;

  • b.

   kosten voor eten en drinken, representatie, reis- en verblijfskosten, waaronder entrees;

  • c.

   onvoorziene uitgaven.

 • 3.

  De begroting is reëel en sluitend en bestaat uit de kosten die noodzakelijk zijn om de activiteit of het project uit te voeren.

 

Artikel 7 Weigeringsgronden

 • 1.

  Onverminderd het bepaalde in de artikelen 4:25 en 4:35 Algemene wet bestuursrecht en artikel 9 van de Algemene subsidieverordening gemeente Westerkwartier 2019 wordt de subsidie in ieder geval geweigerd indien de aanvrager niet voldoet aan de voorwaarden en eisen zoals gesteld in de artikelen 4 tot en met 6.

 • 2.

  Er wordt geen subsidie verstrekt aan activiteiten/initiatieven die niet vernieuwend zijn ten opzichte van het bestaande aanbod.

 

Artikel 8 Subsidieplafond en verdelingsmaatstaf

 • 1.

  Het college stelt een subsidieplafond voor:

  • a.

   2021 vast op € 120.000,-; (de resterende budgetten van 2021, dat wat niet opgemaakt wordt voor leefstijlinterventies voor 2021 kunnen meegenomen worden naar 2022)

  • b.

   2022 vast op € 30.000,-;

  • c.

   2023 vast op € 30.000,-.

 • 2.

  Subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de subsidieaanvragen.

 • 3.

  Indien een subsidieaanvraag nog niet volledig is, geldt als datum van binnenkomst de dag waarop de subsidieaanvraag volledig is.

 • 4.

  Wordt het subsidieplafond op enige dag overschreden, dan wordt de volgorde van binnenkomst van de op die dag binnengekomen volledige subsidieaanvragen bepaald door middel van loting.

 • 5.

  De eerst getrokken aanvraag wordt als hoogste gerangschikt.

 • 6.

  De hoogst gerangschikte aanvraag komt het eerst in aanmerking voor subsidie.

 • 7.

  Subsidie wordt verdeeld over opeenvolgende aanvragen die volledig gehonoreerd kunnen worden.

 

Artikel 9 Subsidiehoogte

De kopgroep adviseert over de hoogte van het bedrag van de toe te kennen subsidie. Hierbij wordt rekening gehouden met het beschikbare budget, de subsidievoorwaarden en de hoogte van de subsidieaanvraag in relatie tot de beoogde resultaten.

 

Artikel 10 Rechtmatigheid

 • 1.

  Bij het ondertekenen van het aanvraagformulier verklaart de aanvrager dat de aangeleverde gegevens betrouwbaar zijn.

 • 2.

  De aanvrager kan worden verplicht om mee te werken aan de beoordeling van de betrouwbaarheid en geldigheid van de verstrekte gegevens.

 • 3.

  Het college kan specifieke controlemaatregelen bij de aanvrager uitvoeren om de aangeleverde gegevens te controleren.

 

Artikel 11 Hardheidsclausule

Het college kan van het bepaalde in deze subsidieregeling afwijken voor zover toepassing van er van leidt tot onbillijkheid van overwegende aard.

 

Artikel 12 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze subsidieregeling kan worden aangehaald als Subsidieregeling Lokaal Preventieakkoord gemeente Westerkwartier 2022.

 • 2.

  Deze subsidieregeling treedt in werking op de eerste dag na de bekendmaking ervan.

 • 3.

  Deze regeling geldt tot en met 31 december 2023.

 

 

Aldus besloten in de vergadering

van burgemeester en wethouders

van de gemeente Westerkwartier,

d.d. 15 februari 2022,

A. van der Tuuk, burgemeester

A. Schulting, secretaris

Naar boven