Besluit van de raad van de gemeente Heemstede tot wijziging van de Bijzondere verordening incidentele subsidies toegankelijkheid 2016 (Besluit wijziging Bijzondere verordening incidentele subsidies toegankelijkheid Heemstede 2022)

De raad van de gemeente Heemstede;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 21 december 2021;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

besluit :

Artikel 1  

De Bijzondere verordening incidentele subsidies toegankelijkheid 2016 als volgt te wijzigen:

 

 

A

 

  • 1.

    De titel ‘Bijzondere verordening incidentele subsidies toegankelijkheid 2016’ wordt vervangen door ‘Bijzondere verordening incidentele subsidies toegankelijkheid Heemstede 2022’.

  • 2.

    In de aanhef wordt ‘het voorstel van het college 16 februari 2016’ vervangen door ’het voorstel van het college van 16 februari 2016 en 21 december 2021’.

 

B

 

Artikel 1, tweede lid, komt te luiden

 

  • 2.

    Op aanvragen voor een subsidie in het kader van deze verordening is het gestelde in de geldende Algemene subsidieverordening Heemstede onverkort van toepassing.

 

C

 

Artikel 3, aanhef, wordt als volgt gewijzigd:

 

Naast de in artikel 9, tweede lid, en artikel 8, derde lid, van de geldende Algemene subsidieverordening Heemstede gevraagde gegevens dient een instelling bij de subsidieaanvraag het volgende aan te geven:

 

 

D

 

Artikel 6 komt te luiden:

 

Deze verordening wordt aangehaald als: Bijzondere verordening incidentele subsidies toegankelijkheid Heemstede 2022.

Artikel 2  

Dit besluit treedt met terugwerkende kracht in werking vanaf 1 januari 2022.

Artikel 3  

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit wijziging Bijzondere verordening incidentele subsidies toegankelijkheid Heemstede 2022.

Vastgesteld door de raad op 27 januari 2022.

Naar boven