Beoordelingskader Zonne-energie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert;

 

gelezen het bepaalde in art. 4:81 van Algemene wet bestuursrecht;

 

gelet op de bepaling in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Wet ruimtelijke ordening en de Visie Zonne-energie gemeente Zundert.

 

overwegende dat:

 • -

  De gemeente Zundert uitvoering geeft aan de op 7 juli 2020 vastgestelde Visie Zonne-energie;

 • -

  De gemeente Zundert een substantiële bijdrage wil leveren aan de duurzaamheidsambities;

 • -

  De gemeente Zundert voor de beschikbare ruimte, door gebruik van een vergelijkende toets, ruimte wil bieden voor het initiatief dat van meerwaarde is voor Zundert;

 • -

  Indieningsvereisten en een beoordelingskader onderdeel zijn van de beleidsregels om helderheid te verschaffen over de trancheprocedure.

Besluit:

 • 1.

  De beleidsregel ‘Beoordelingskader Zonne-energie’ vast te stellen;

 • 2.

  De beleidsregel in werking te laten treden een dag na die van de bekendmaking van de beleidsregel ‘Beoordelingskader Zonne-energie’;

 • 3.

  Het eindverslag van de inspraakprocedure vast te stellen;

 • 4.

  De raad hierover te informeren via een raadsmededeling.

Op 7 juli 2020 heeft de gemeenteraad van Zundert de Visie Zonne-energie vastgesteld. De gemeenteraad heeft besloten voor maximaal 9 MW (ca. 9 hectare) ruimte te bieden voor de ontwikkeling van zonne-energie op de grond, via een tranche methode. Er is gekozen voor de tranche methode om grip te krijgen op de behandeling en kwaliteit van deze initiatieven. Deze beleidsregel beschrijft hoe de tranche is georganiseerd en op welke punten initiatieven worden beoordeeld.

Wat gaan we verdelen? 

In 2021 willen we medewerking verlenen aan de ontwikkeling van in totaal 9 MW opgewekt vermogen aan zonne-energie. Aan dit maximum is geen aantal parken aan verbonden. De in te brengen locaties moeten voldoen aan de randvoorwaarden, daarnaast moeten zij aansluiten bij de uitganspunten, beiden gedefinieerd in hoofdstuk 4 van de Visie Zonne-energie van de gemeente Zundert. Samengevat in onderstaande afbeelding:

 

Figuur 1: weergave randvoorwaarden en uitgangspunten

 

Wat levert de tranche op? 

Na de tranche hebben we een overzicht met daarbij een prioritering van ingediende initiatieven. Op basis van de beoordelingscriteria die vooraf zijn opgesteld kunnen we inschatten welk(e) initiatief het beste past in Zundert. Die selectie wordt in de gelegenheid gesteld de vergunningenprocedure te doorlopen.

De beoordelingscriteria vinden hun oorsprong in de door de gemeenteraad vastgestelde Visie Zonne-energie.

 

Hoe gaat de tranche in zijn werk? 

Op in februari 2022 wordt de tranche formeel gepubliceerd in lokale media (de Zundertse Bode). Tegelijkertijd worden bij de gemeente bekende initiatieven op de hoogte gebracht per e-mail. Op die manier nodigen we marktpartijen, energiecoöperaties, maar ook burgerinitiatieven uit om een initiatief voor zonne-energie op de grond in te dienen dat voldoet aan de gestelde randvoorwaarden en aansluit bij de uitgangspunten uit de Visie Zonne-energie.

 

Hoe ziet de procedure eruit?

 • 1.

  Bekendmaking start en eind tranche;

 • 2.

  Beoordeling ingekomen principeverzoeken door ambtelijke beoordelingswerkgroep;

 • 3.

  Advies van derde partijen;

 • 4.

  Besluitvorming haalbaarheid en voorkeursvolgorde ingekomen principeverzoeken door het college van B&W;

 • 5.

  Uitwerking van de initiatieven door de initiatiefnemers(s) in samenwerking met (een afvaardiging van) de ambtelijke werkgroep;

 • 6.

  Afspraken borgen tussen gemeente en initiatiefnemer(s);

 • 7.

  Informerende/opiniërende behandeling in De Ronde;

 • 8.

  Definitieve besluitvorming over principeverzoek incl. uitgewerkte initiatieven en afspraken door het college van B&W;

 • 9.

  Indienen aanvraag omgevingsvergunning door initiatiefnemer(s);

 • 10.

  Doorlopen ruimtelijke/vergunningsprocedure (incl. verklaring van geen bedenkingen (Wabo) bindend adviesrecht (Omgevingswet) door de gemeenteraad).

Het college van B&W besluit na beoordeling over de voorkeursvolgorde die voortkomt uit de beoordeling (stap 4). Als het college van B&W daarover besluit, wordt het hoogst geplaatste initiatief (of initiatieven) uitgenodigd de initiatieven verder uit te werken. Als deze fase doorlopen is volgt een ambtelijke beoordeling van de uitgewerkte initiatieven en komen we tot afspraken over het initiatief. Het college van B&W besluit hierover; het college van B&W neemt dan een standpunt in over het principeverzoek (stap 7). Vervolgens wordt de planologische procedure doorlopen voor een omgevingsvergunning waardoor het mogelijk is om voor de duur van 25 jaar af te wijken van het bestemmingsplan. Voor de ontwikkeling van zonneparken is een verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad vereist. Zie voor het tijdspad bijlage 2.

 

NB: formele procedureomschrijving (vanaf stap 8) is onder voorbehoud van inwerkingtreding van de omgevingswet.

 

Wat dient u in?

Voor uw initiatief gelden een aantal indieningsvereisten. We vragen u om een plan met daarin:

 • -

  Situatieschets

 • -

  Technische gegevens:

  • Beoogde opwek in MW opgesteld vermogen (max. 9 MW);

  • Toelichting en haalbaarheid aansluiting op het elektriciteitsnetwerk (afgestemd met netbeheerder) of toe te passen alternatieve (innovatieve) technieken.

 • -

  Concept inpassingsplan bestaande uit:

  • Locatie: waarom is de beoogde locatie geschikt?

   • Het is niet mogelijk om een initiatief te ontwikkelen in gebieden die vallen onder het Natuurnetwerk Brabant, zowel gerealiseerd als nog niet gerealiseerd.

  • Maatschappelijke meerwaarde: hoe wordt daar invulling aan gegeven en welke onderzoeken zijn nog nodig? Onder maatschappelijke meerwaarde verstaan we:

   • Meervoudig ruimtegebruik, zoals waterberging, natuurontwikkeling etc. (niet limitatief);

   • Maatregelen om de impact op de omgeving te beperken;

   • Bijdrage die het initiatief levert aan maatschappelijke doelen anders dan de opwek van duurzame energie, zoals versterken van een vitaal buitengebied, versterken lokale economie, toepassen innovatie, netbelasting beperken etc. (niet limitatief).

  • Zorgvuldige landschappelijke inpassing: hoe wordt het initiatief ingepast in de omgeving?

   • Uitgangspunt is dat overlast van bomen van de gemeente (b.v. schaduwwerking of blad- / vruchtval) geen reden is om bomen te snoeien, te rooien of in de toekomst geen bomen te planten op aangrenzende percelen.

 • -

  Participatieplan

  • Procesparticipatie: in deze fase is enkel contact met belanghebbenden wenselijk. Voor het evt. vervolgtraject; wat is de beoogde werkwijze?

  • Financiële participatie: wat is de beoogde werkwijze om invulling te geven aan lokale participatie zoals bedoeld in bijlage 3?

 • -

  Haalbaarheid

  • Toelichting waaruit blijkt dat de afspraken met de grondeigenaar geborgd zijn;

  • Financiële onderbouwing waaruit de economische haalbaarheid van het initiatief blijkt.

Let op: voor behandeling van uw principeverzoek wordt de ontvankelijkheid getoetst. Als één of meerdere van de bovengenoemde indieningsvereisten ontbreekt in uw plan, nemen wij uw initiatief niet in behandeling.

 

Wat zijn de beoordelingscriteria?

De beoordelingsmatrix is te vinden in bijlage 1. Het plan wordt beoordeeld op de mate van uitwerking en meerwaarde. De beoordelingscriteria komen voort uit de Visie Zonne-energie gemeente Zundert.

 

Wie gaat beoordelen?

Ieder ingediend initiatief wordt door een ambtelijke werkgroep beoordeeld volgens de beoordelingsmatrix (zie bijlage 1). De werkgroep adviseert het college van B&W (zie stap 2 van de procedure).

 

Daarnaast vraagt deze werkgroep advies (zie stap 3 van de procedure) over de haalbaarheid en kwaliteit op basis van de beoordelingsmatrix, van partijen zoals (niet limitatief, wordt per initiatief bekeken welke partners relevant zijn):

 • -

  Provincie Noord-Brabant

 • -

  Vertegenwoordiger netbeheerder

 • -

  Vertegenwoordiger lokale (duurzaamheids-) organisatie(s)

 • -

  Landschapsorganisaties

 • -

  Veiligheidsdiensten

 • -

  Waterschap

Wie besluit?

We gaan uit van een uitgebreide procedure (o.v.v. inwerkingtreding omgevingswet) om tot een afwijking van het bestemmingsplan voor 25 jaar te komen. In principe besluit het college over het verlenen van een omgevingsvergunning om af te wijken van het bestemmingsplan. Omdat het in veel gevallen een grote ontwikkeling betreft, moet de gemeenteraad hiervoor via een verklaring van geen bedenkingen haar medewerking verlenen voor het afgeven van een omgevingsvergunning om tijdelijk af te wijken van het bestemmingsplan. Zonder verklaring van geen bedenkingen kan het college geen omgevingsvergunning verlenen voor een dergelijke ontwikkeling.

 

Als initiatieven gelijk scoren, is het college bevoegd de beslissende afweging te maken. Deze afweging wordt gemaakt op basis van ruimtelijk relevante criteria uit de beoordelingsmatrix (zie bijlage 1).

 

Kosten

Het indienen van een plan wordt gezien als het indienen van een principeverzoek. Voor de beoordeling van het plan binnen de trancheprocedure is de legesverordening van toepassing.

 

Wijzigingen in beleid

De gemeente Zundert is niet aansprakelijk te stellen voor (beweerdelijk) geleden of nog te lijden schade bij de initiatiefnemer, als het landelijke of provinciale zonne-energie beleid wijzigt en als gevolg daarvan het college van burgemeester en wethouders geen planologische medewerking kan verlenen.

 

Inwerkingtreding

Deze beleidsregels treden in werking één dag na de bekendmaking.

 

Aldus besloten in de vergadering van 01-02-2022

(in te vullen door Bestuurszaken)

Burgemeester en wethouders van Zundert,

de secretaris,

drs. J.W.F. Compagne

de burgemeester,

J.G.P. Vermue

Bijlage 1: Beoordelingsmatrix tranche zonne-energie Gemeente Zundert

Kwaliteitscriterium 1: Situatieschets

Doel

Aansluiten bij de zonneladder om zo tot ontwikkelingen te komen waar deze passend zijn.

Schaal

100-75-50-25-0

Benodigde informatie in plan

Plan van Aanpak

 • -

  Tekeningen en aanzichten;

 • -

  Toelichting hoe de locatie aansluit bij de ‘zonneladder’ (uit Visie Zonne-energie gemeente Zundert).

 

Kwaliteitscriterium 2: Technische gegevens

Doel

De gemeente inzicht geven in hoe de realisatie van aansluiting op het elektriciteitsnetwerk plaats gaat vinden.

Schaal

100-75-50-25-0

Benodigde informatie in plan

Plan van Aanpak

 • -

  Beoogde opwek in MW (max. 9 MW);

 • -

  Realiseerbaarheid aansluiting op het elektriciteitsnetwerk of toe te passen innovatieve technieken.

 

Kwaliteitscriterium 3: Concept inpassingsplan

Doel

De gemeente inzicht geven in waarom de locatie geschikt is, hoe er invulling wordt gegeven aan maatschappelijke meerwaarde en hoe zorgvuldige inpassing gewaarborgd wordt.

Schaal

100-75-50-25-0

Benodigde informatie in de inschrijving

Plan van Aanpak

 • -

  Omschrijven waarom de locatie geschikt is;

 • -

  Maatschappelijke meerwaarde; omschrijven hoe daar invulling aan wordt gegeven en welke onderzoeken zijn nog nodig?;

 • -

  Zorgvuldige langschappelijke inpassing; omschrijven hoe het plan wordt ingepast in de omgeving.

 

Kwaliteitscriterium 4: Participatieplan

Doel

De gemeente inzicht geven in hoe de procesparticipatie en financiële participatie wordt vormgegeven.

Schaal

100-75-50-25-0

Benodigde informatie in plan

Plan van Aanpak

 • -

  Procesparticipatie; omschrijven wat de werkwijze is voor het eventuele vervolgtraject;

 • -

  Financiële participatie; omschrijven wat de beoogde werkwijze is en hoe wordt omgegaan met de ambitie uit

het Klimaatakkoord.

 

Kwaliteitscriterium 5: Haalbaarheid

Doel Opdrachtgever

De gemeente inzicht geven in hoe de financiële haalbaarheid is onderbouwd en wat voor afspraken er zijn gemaakt met de grondeigenaren.

Schaal

100-75-50-25-0

Benodigde informatie in plan

Plan van Aanpak

 • -

  Met de grondeigenaren zijn afspraken gemaakt;

 • -

  Financiële onderbouwing waaruit de economische haalbaarheid van het pan blijkt.

 

Percentage

Omschrijving

100

De uitwerking is uitstekend; het desbetreffende kwaliteitsonderdeel biedt de maximaal denkbare meerwaarde.

75

De uitwerking is zeer goed; het desbetreffende kwaliteitsonderdeel biedt aanzienlijke meerwaarde.

50

De uitwerking is goed; het desbetreffende kwaliteitsonderdeel biedt minimale meerwaarde.

25

De uitwerking is neutraal; het desbetreffende kwaliteitsonderdeel biedt geen meerwaarde.

0

De uitwerking is onvoldoende

 

Bijlage 2: Planning

 

Fase I: voorbereiding

 

Vaststellen Visie Zonne-energie

Juli 2020

Uitwerken tranchemethode en beoordelingskader

Vaststellen Regionale Energiestrategie West-Brabant

Eind 2020 en begin 2021

Maart 2021

Collegevoorstel ontwerp beleidsregel beoordelingskader

Juli 2021

Collegevoorstel vaststellen beleidsregel beoordelingskader

Februari 2022

 

 

Fase II: publicatie

Raad informeren over tranchemethode en beoordelingskader

Maart 2022

Publicatie openstelling tranche via lokale media en contacten

Maart 2022

 

 

Fase III: beoordeling

Deadline indienen definitief principeverzoek

30 april 2022

Beoordeling gereed

Mei 2022

Informerende/opiniërende bijeenkomst De Ronde

Juni 2022

College besluit over principeverzoek

September 2022

 

 

Fase IV: uitwerking

Uitwerken plan ter voorbereiding op start planologische procedure

Eind 2022

 

 

Fase V: realisatie

Start doorlopen procedure/vergunningentraject

Begin 2023

 

Bijlage 3: Lokale participatie

 

Ambitie 50% lokale participatie

“Om de projecten voor de bouw en exploitatie van hernieuwbaar op land in de energietransitie te laten slagen, gaan in gebieden met mogelijkheden en ambities voor hernieuwbare opwekking, de omgeving en marktpartijen gelijkwaardig samenwerken in de ontwikkeling, bouw en exploitatie. Dit vertaalt zich in een evenwichtige eigendomsverdeling in een gebied waarbij het streven 50% eigendom van de productie van de lokale omgeving (burgers en bedrijven) is. Het streven voor de eigendomsverhouding is een algemeen streven voor 2030. Er is lokaal ruimte om hier vanwege lokale project-gerelateerde redenen van af te wijken. Hierbij wordt ook in acht genomen de bijzondere positie van de waterschappen die zowel lokale ontwikkelaar zijn als decentrale overheid met een verduurzamingsopgave van hun eigen bedrijfsprocessen.” (p. 219 Klimaatakkoord, 2019)

 

Gemeente Zundert onderschrijft deze doelstelling en verlangt van initiatiefnemers dat zij zich maximaal inspannen om tot een voor de omgeving acceptabel resultaat te komen.

 

Welke vormen zijn mogelijk?

Onderstaande vormen zijn mogelijke constructies (niet limitatief):

 • -

  Mede-eigenaarschap i.s.m. een lokale energiecoöperatie (omgeving draagt mede risico)

 • -

  Financiële deelneming via aandelen of obligaties (omgeving draagt mede risico)

 • -

  Afdracht in een (omgevings-)fonds in het kader van duurzaamheid

 • -

  Omwonendenregeling

Zie ook: Participatiewaaier (Klimaatakkoord, 2019) 1

 

Naar boven