Besluit opheffing gemeenschappelijke regeling Werkorganisatie CGM

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Cuijk en Mill en Sint Hubert

ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft;

 

Gelet op:

 • -

  artikel 1 en 9 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen;

 • -

  artikel 22 van de gemeenschappelijke regeling Werkorganisatie CGM;

 • -

  de toestemming verleend op 24 juni 2020 door de gemeenteraad van Cuijk aan het college van burgemeester en wethouders om over te gaan tot opheffing van de gemeenschappelijke regeling Werkorganisatie CGM;

 • -

  de toestemming verleend op24 juni 2020 door de gemeenteraad van Mill en Sint Hubert aan het college van burgemeester en wethouders om over te gaan tot opheffing van de gemeenschappelijke regeling Werkorganisatie CGM;

Overwegende dat:

 • -

  de colleges van burgemeester en wethouders van Cuijk en Mill en Sint Hubert gelet op het voorgaande hebben besloten om de Werkorganisatie CGM op te heffen en de liquidatie te laten plaatsvinden volgens het door het bestuur conform artikel 22, vierde lid van de gemeenschappelijke regeling opgestelde liquidatieplan.

BESLUITEN:

Artikel 1  

De gemeenschappelijke regeling Werkorganisatie CGM wordt opgeheven met ingang van 1 januari 2022.

Artikel 2  

De liquidatie van de gemeenschappelijke regeling Werkorganisatie CGM zal plaatsvinden op basis van de uitgangspunten en kaders zoals deze zijn vastgelegd in het door de colleges van burgemeester en wethouders van Cuijk en Mill en Sint Hubert vastgestelde liquidatieplan.

Artikel 3  

De bekendmaking van het opheffingsbesluit zal plaatsvinden conform het vermelde in artikel 23 gemeenschappelijke regeling Werkorganisatie CGM en artikel 26 Wet Gemeenschappelijke Regelingen.

Aldus besloten door het college van burgemeester en wethouders van Cuijk in de vergadering van 24 november 2020

Burgemeester

Mr. W.A.G. Hillenaar

Secretaris

Drs. R.H.M.A. Rongen

Aldus besloten door het college van burgemeester en wethouders van Mill en Sint Hubert in de vergadering van 25 november 2020

Burgemeester

Ing. A.A.M.J. Walraven

Secretaris

J.P.P.S. Ruyters

Naar boven