Ontwerp bestemmingsplan “Laguitensebaan” te Rijsbergen

 

Het college van burgemeester en wethouders maakt op grond van artikel 3.8 lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerp bestemmingsplan “Laguitensebaan” te Rijsbergen ter inzage wordt gelegd.

 

Het ontwerpbestemmingsplan maakt de realisatie van 31 woningen mogelijk, op de locatie Laguitensebaan in Rijsbergen.

 

Terinzagelegging

Het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van donderdag 17 februari 2022 tot en met woensdag 30 maart 2022 voor zes weken ter inzage in het Raadhuis aan de Markt 1 te Zundert. Voor het inzien kunt u twee werkdagen van tevoren een afspraak maken via tel. 076-599 5600. De stukken zijn ook te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl en/of via www.zundert.nl onder Verbouwen en verhuizen – Bestemmingsplannen – ontwerp.

 

Zienswijze indienen

Iedereen kan een zienswijze indienen gedurende de termijn van terinzagelegging. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan de gemeenteraad van de gemeente Zundert (Postbus 10.001,4880 GA Zundert). Uw zienswijze moet binnen de hiervoor genoemde termijn zijn ontvangen en zijn voorzien van uw naam, adres, handtekening en datum. Ook geeft u aan op welk plan uw zienswijze betrekking heeft en de reden(en) van de zienswijze. Mondelinge zienswijzen kunnen op afspraak worden ingediend. U kunt hiervoor een afspraak maken via tel. 076 - 599 5600.

 

Naar boven