Wijziging Verordening cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand en Wet investeren in jongeren gemeente Hellendoorn 2009 (eerste wijziging)

Nijverdal, 1 februari 2022 Nr. 2022-001264

 

De raad van de gemeente Hellendoorn;

 

gezien het initiatiefvoorstel van de leden vertegenwoordigd in het presidium van 17 januari 2022;

 

Overwegende,

 

dat hij in zijn vergadering van 1 september 2020 het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad en de Verordening op het raadsplein heeft vastgesteld en de Verordening op de raadscommissies heeft ingetrokken en het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad 2015 heeft vervangen door het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad;

 

dat in verband hiermee de Verordening cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand en Wet investeren in jongeren gemeente Hellendoorn 2009 dient te worden gewijzigd;

 

B e s l u i t:

 

I. de Verordening cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand en Wet investeren in jongeren gemeente Hellendoorn 2009 wordt als volgt gewijzigd:

  • a.

    in de toelichting op artikel 6 worden de woorden “aan de raadscommissie” geschrapt.

II. te bepalen dat dit besluit in werking treeedt op de dag, volgende op die van zijn bekendmaking.

 

De raad voornoemd,

de griffier de voorzitter

Naar boven