Vastgesteld bestemmingsplan en exploitatieplan Nieuw Basselt en Fliertlanden, Twello en vastgesteld beeldkwaliteitsplan Twello Noord

Burgemeester en wethouders van Voorst maken het volgende bekend:

Vanaf 17 februari 2022 ligt voor een periode van zes weken voor iedereen ter inzage het bestemmingsplan Nieuw Basselt en Fliertlanden, Twello (NL.IMRO.0285.171052-VS00), het bijbehorende exploitatieplan (NL.IMRO.0285.EXP171052-VS00), het beeldkwaliteitsplan en de bijbehorende stukken. De gemeenteraad van Voorst heeft het bestemmingsplan vastgesteld op 7 februari 2022. Door de corona-uitbraak kunt u het plan en de bijbehorende stukken alleen op afspraak inzien in de tijdelijke huisvesting van de gemeente Voorst aan de Hietweideweg 20 in Twello. Hiervoor maakt u een afspraak met Wouter IJsseldijk. Zijn telefoonnummer is 0571-27 98 48. Komt u naar het gemeentehuis? Houd er dan rekening mee dat wij ons houden aan de landelijke coronaregels en adviezen van de Rijksoverheid. Een van de coronaregels is het dragen van een mondkapje in publieke gebouwen. Als u een gebouw van de gemeente Voorst bezoekt, bent u dus verplicht om een mondkapje te dragen. Wij vragen u vriendelijk deze plicht te respecteren: voor de veiligheid van medebezoekers, medewerkers en uzelf. Heeft u een medische reden om geen mondkapje te dragen? Geef dit dan vooraf door aan degene met wie u een afspraak heeft. Of meld dit aan de balie. Wees alstublieft zo attent om in dat geval uw 'verklaring' voor het niet dragen van een mondkapje te laten zien. In alle andere gevallen zijn wij helaas genoodzaakt om bezoekers zonder mondkapje de toegang tot onze gebouwen te weigeren.

Bekijk de stukken ook op www.ruimtelijkeplannen.nl via de link links naast deze tekst of via de knop Details.

Het bestemmingsplan maakt de woningbouw van 289 woningen mogelijk op enkele percelen in het gebied Twello Noord. Het plangebied kent twee plandelen. Het plandeel Nieuw Basselt ligt bij de Kruisweg, de Kruisvoorderweg en de Basseltlaan. Het plandeel Fliertlanden ligt bij de Holthuizerstraat, de Rijksstraatweg, de Dernhorstlaan en de Parallelweg. Het plan heeft een gevarieerd en gedifferentieerd woningbouwprogramma en voorziet hiermee in de behoefte voor de kern Twello. Daarnaast voldoet het plan aan het criterium van een goede ruimtelijke ordening. Het vastgestelde plan wijkt af van het eerder ter inzage gelegen ontwerpplan.

Om een kwalitatief hoogwaardige uitvoering van het plan te garanderen, vormt het beeldkwaliteitsplan, na vaststelling door de gemeenteraad, voor het plangebied het wettelijk toetsingsinstrument voor welstand in plaats van de Welstandsnota.

Beroep

Heeft u als belanghebbende op tijd een zienswijze naar voren gebracht? Dan kunt u binnen zes weken vanaf 18 februari 2022 beroep instellen. Belanghebbenden die aantonen dat zij niet in staat zijn geweest om op tijd een zienswijze naar voren te brengen kunnen ook beroep instellen. Voor de mogelijkheid van beroep worden het bestemmingsplan en het besluit over het exploitatieplan aangemerkt als één besluit. U stuurt uw beroepschrift naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij er een verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend. In dat geval schort de werking van het bestemmingsplan op totdat op het verzoek is beslist.

Voorlopige voorziening

Als u tijdens de beroepstermijn ook een voorlopige voorziening aanvraagt dan treedt het bestemmingsplan nog niet in werking. U kunt alleen een voorlopige voorziening aanvragen als u ook beroep heeft ingesteld. Ook moet er sprake zijn van een spoedeisend belang. De voorlopige voorziening vraagt u aan bij de Voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Twello, 16 februari 2022

Paula Jorritsma-Verkade, burgemeester

Lisette Wolbers-Cents, secretaris

Naar boven