Vastgesteld wijzigingsplan Dokweg short stay II

 

Aankondiging

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 8 februari 2022 het wijzigingsplan Dokweg short stay II (idn: NL.IMRO.0453.WP0504DOKWEG1-R001) hebben vastgesteld. Met het vaststellen van het wijzigingsplan is de bestemming van deze locatie gewijzigd van ‘Gemengd - 1’ naar ‘Horeca’ met de functieaanduiding ‘hotel’. Hiermee wordt de mogelijkheid geboden huisvesting te realiseren voor tijdelijke werknemers in het havengebied en in de offshore industrie.

Ligging plangebied

Het plangebied ligt aan de Dokweg in IJmuiden en betreft de percelen Dokweg 14 en 14B t/m E.

Ligging plangebied (indicatief)

 

 

Plan inzien

Het vastgestelde wijzigingsplan Dokweg short stay II ligt met ingang van 18 februari 2022 gedurende zes weken ter inzage. Naast het wijzigingsplan liggen tevens de daarop betrekking hebbende onderzoeken en rapportages ter inzage. De stukken zijn in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl en tevens op afspraak bij de publieksbalie van het gemeentehuis (Dudokplein 1, IJmuiden).

Beroep

Degenen die een zienswijze hebben ingediend, en belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig een zienswijze bij burgemeester en wethouders kenbaar te maken, kunnen beroep indienen.

Met ingang van de dag nadat het besluit ter inzage is gelegd, kan daartegen binnen zes weken beroep worden ingediend bij de Raad van State. Hiervoor is een griffierecht verschuldigd. Het beroepschrift dient in tweevoud te worden gezonden aan de Afdeling Bestuurs­rechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan treedt in werking de dag na afloop van de genoemde beroepstermijn. Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet. Belanghebbenden die beroep hebben ingesteld kunnen verzoeken om een voorlopige voorziening. Indien binnen de termijn naast het beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

 

Naar boven