Regeling Hulp bij het huishouden voor mantelzorgers gemeente Velsen 2022

Artikel 1. Doelstelling

Op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 artikel 2.2.3 biedt het college de regeling Hulp bij het huishouden voor mantelzorgers. Dit is een algemene voorziening die bedoeld is om (dreigend) overbelaste mantelzorgers tijdelijk te ontlasten door het bieden van hulp bij het huishouden op het woonadres van de mantelzorger.

Artikel 2. Doelgroep

Iemand behoort tot de doelgroep als hij/zij voldoet aan de volgende criteria:

a. als mantelzorger geregistreerd staat bij het Centrum Mantelzorg Socius;

b. al langer dan drie maanden zorgt voor een naaste met een chronische ziekte of een beperking;

c. woont in de gemeente Velsen;

d. minimaal vier uur per week voor zijn/haar naaste zorgt;

e. (dreigend) overbelast is door de zorg die hij/zij aan een naaste verleent; en

f. niet betaald wordt voor de zorg die hij/zij verleent.

Artikel 3. Voorwaarden

a. De huishoudelijke hulp betreft hulp bij het huishouden voor de volgende activiteiten:

- Lichte huishoudelijke taken: afwassen; bedden opmaken; stof afnemen; of kamers opruimen.

- Zwaar huishoudelijke taken: stofzuigen/dweilen/vegen; schoonhouden van sanitair en keuken; bedden verschonen; opruimen huishoudelijk afval; ramen binnen(zijde) lappen; of periodiek keukenkastjes en koelkast schoonmaken.

- Verzorging kleding en linnengoed.

b. De huishoudelijke hulp wordt ingekocht bij een door de gemeente gecontracteerde aanbieder voor hulp bij het huishouden. De mantelzorger kiest zelf tussen de gecontracteerde aanbieders.

c. Door de aanbieder wordt in overleg met de cliënt invulling gegeven aan de dienstverlening om tot het afgesproken resultaat te komen. Voor de algemene voorziening wordt geen beschikking afgegeven maar een verwijzing.

d. Een mantelzorger kan eenmalig gebruikmaken van de regeling.

e. Een mantelzorger kan voor een periode van maximaal 6 maanden gebruikmaken van de regeling huishoudelijke hulp voor mantelzorgers.

f. De periode van 6 maanden gaat in op de eerste dag van het daadwerkelijk leveren van hulp bij het huishouden.

g. Conform het bepaalde in de artikelen 29 en 30 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning zijn mantelzorgers een eigen bijdrage verschuldigd.

h. Zodra iemand niet meer aan de criteria van de doelgroep voldoet dan vervalt de aanspraak op deze regeling. De mantelzorger dient hiervan direct melding te doen bij de gemeente.

i. De mantelzorger gaat akkoord met ondersteuning door Centrum Mantelzorg Socius gedurende de looptijd van de huishoudelijke hulp voor mantelzorgers.

j. In het geval van overlijden van de naaste binnen de maximale periode van zes maanden kan de huishoudelijke hulp een periode van vier weken na de overlijdensdatum van de naaste doorlopen.

k. De hulp bij het huishouden voor mantelzorgers kan niet tegelijkertijd met de Wmo maatwerkvoorziening hulp bij het huishouden worden ingezet (in één huishouden). Aanspraak op de maatwerkvoorziening hulp bij het huishouden betekent dat de aanspraak op deze regeling komt te vervallen.

l. Indien er recht bestaat op een voorziening voor hulp bij het huishouden op grond van de Wet langdurige zorg kan voor hetzelfde adres geen beroep worden gedaan op deze regeling.

Artikel 4. Uitvoering

Mantelzorgers die voldoen aan de bepalingen genoemd in de artikelen 2 en 3 van deze regeling kunnen hun interesse voor de regeling kenbaar maken bij de gemeente.

Artikel 5. Gegevensverwerking

Centrum Mantelzorg Socius, de gemeente en de zorgaanbieders registreren en wisselen persoonsgegevens uit voor de uitvoering van de regeling.

a. De uitwisseling van persoonsgegevens tussen Centrum Mantelzorg Socius en gemeente Velsen is geborgd in de overeenkomst inzake de verwerking van persoonsgegevens.

b. De uitwisseling van persoonsgegevens tussen de gemeente Velsen en de zorgaanbieders is geborgd in de overeenkomsten hulp bij het huishouden.

Artikel 6. Intrekking

De regeling Huishoudelijke hulp voor mantelzorgers gemeente Velsen 2020 wordt de dag na publicatie van het besluit 2022 ingetrokken.

Artikel 7. Overgangsbepalingen

Voor afgehandelde aanvragen die zijn gedaan op grond van de regeling huishoudelijke hulp voor mantelzorgers gemeente Velsen 2020, geldt dat zij de gestelde indicatie behouden tot de einddatum van deze indicatie.

Artikel 8. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op de dag na publicatie.

 

Artikel 9. Citeertitel

Deze regeling worden aangehaald als: Regeling Hulp bij het huishouden voor mantelzorgers gemeente Velsen 2022.

Aldus vastgesteld in de B&W vergadering van 8 februari 2022

Naar boven