Vastgesteld' Paraplubestemmingsplan gebruik woningen en drinkwaterbeschermingsgebied' , gemeente Oisterwijk

Plangebied en doel

Het bestemmingsplan ‘Paraplubestemmingsplan Gebruik woningen en drinkwaterbeschermingsgebied’ voorziet in een uniforme juridisch-planologische regeling ten aanzien van het gebruik van woningen en bescherming van gebieden voor drinkwaterwinning. Dat is nodig omdat de nu geldende bestemmingsplannen binnen gemeente Oisterwijk niet allemaal een goede regeling bevatten voor wat betreft deze onderwerpen. De plangebieden van de bestemmings- en wijzigingsplannen waarvoor dat geldt, vormen samen het plangebied van het ‘Paraplubestemmingsplan Gebruik woningen en drinkwaterbeschermingsgebied’. De regels van dit paraplubestemmingsplan zullen in plaats treden van dan wel een aanvulling vormen op de huidige geldende bestemmingsplanregels.

 

Ter inzage vastgesteld bestemmingsplan

Op 07 februari 2022 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan ‘Paraplubestemmingsplan Gebruik woningen en drinkwaterbeschermingsgebied’ met identificatienummer NL.IMRO.0824.BPWonendrinkwater-VA01 vastgesteld. Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met ingang van18 februari 2022 tot en met donderdag 31 maart 2022 gedurende 6 weken ter inzage. Het vastgestelde bestemmingsplan en de bijbehorende stukken kunt u inzien:

 

 • op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl

 • op www.oisterwijk.nl/bestemmingsplannen ziet u de directe link naar het vastgestelde bestemmingsplan op ruimtelijkeplannen.nl

 • wij vragen u om zoveel mogelijk gebruik te maken van de mogelijkheid om de stukken digitaal te bekijken. Bent u daarvoor niet in de gelegenheid? Maak dan een afspraak om de stukken op het gemeentekantoor in te zien. Dit kan via telefoonnummer (013) 529 13 11. Als u een toelichting wilt van een medewerker, dan kunt u dit aangegeven bij het maken van een afspraak.

   

Beroep

Tegen het besluit van de raad kunt u tijdens de bovengenoemde termijn van 6 weken beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Dit kan door:

 • 1.

  (rechts)personen die tijdig hun zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de raad kenbaar hebben gemaakt;

 • 2.

  belanghebbenden.

 

Inwerkingtreding en voorlopige voorziening

Het indienen van een beroepschrift schorst niet de inwerkingtreding van het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. In geval van spoedeisend belang kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag). Als binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij de behandelend ambtenaar, bereikbaar via telefoonnummer (013) 529 13 11

Naar boven