Vastgesteld bestemmingsplan ‘Helvoirtseweg 25a-b en 27, Haaren’, gemeente Oisterwijk

Plangebied en doel

Het bestemmingsplan ‘Helvoirtseweg 25a-b en 27, Haaren’ voorziet enerzijds in de realisatie van een niet-agrarisch bedrijf met statische opslag en verhuur van bedrijfsruimten aan derden aan de Helvoirtseweg 25a en anderzijds in het afsplitsen van het perceel Helvoirtseweg 25b van het agrarische bedrijf gevestigd aan de Helvoirtseweg 27 om deze te herbestemmen naar een reguliere burgerwoning.

 

Ter inzage vastgesteld bestemmingsplan

Op 7 februari 2022 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan ‘Helvoirtseweg 25a-b en 27, Haaren’ [NL.IMRO.0824.BPHlvrtswg25aben27-VA01] ongewijzigd vastgesteld. Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met ingang van 18 februari 2022 tot en met 31 maart 2022 gedurende 6 weken ter inzage. Het vastgestelde bestemmingsplan en de bijbehorende stukken kunt u inzien:

 

 • op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl

 • op www.oisterwijk.nl/bestemmingsplannen ziet u de directe link naar het vastgestelde bestemmingsplan op ruimtelijkeplannen.nl

 • Wij vragen u om zoveel mogelijk gebruik te maken van de mogelijkheid om de stukken digitaal te bekijken. Bent u daarvoor niet in de gelegenheid? Maak dan een afspraak om de stukken op het gemeentekantoor in te zien. Dit kan via telefoonnummer (013) 529 13 11. Als u een toelichting wilt van een medewerker, dan kunt u dit aangegeven bij het maken van een afspraak.

   

Beroep

Tegen het besluit van de raad kunt u tijdens de bovengenoemde termijn van 6 weken beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Dit kan door:

 • 1.

  (rechts)personen die tijdig hun zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de raad kenbaar hebben gemaakt;

 • 2.

  belanghebbenden.

 

Inwerkingtreding en voorlopige voorziening

Het indienen van een beroepschrift schorst niet de inwerkingtreding van het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. In geval van spoedeisend belang kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag). Als binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij de behandelend ambtenaar, bereikbaar via telefoonnummer (013) 529 13 11

Naar boven