Gemeente Bergeijk - Commissievergadering Algemene Bestuurlijke Zaken donderdag 13 januari 2022

De commissie Algemene Bestuurlijke Zaken vergadert digitaal. Publiek kan helaas niet in het gemeentehuis aanwezig zijn. De vergadering is live te volgen via www.bergeijk.nl/liveuitzendingen

Donderdag 13 januari 2022 vanaf 20.30 uur commissievergadering Algemene Bestuurlijke Zaken.

Agenda commissie Algemene Bestuurlijke Zaken

 • 1.

  Opening en loting

 • 2.

  Vaststellen agenda d.d. 13 januari 2022

 • 3.

  Mededelingen en terugkoppeling verbonden partijen

 • 4.

  Spreekrecht

  Insprekers kunnen zich aanmelden bij de griffie tot 24 uur voor de vergadering. In overleg worden de mogelijkheden besproken.

 • 5.

  Vragenhalfuurtje

 • 6.

  Vaststellen besluitenlijst van 2 december 2021

 • 7.

  Lijst van aandachtspunten en toezeggingen

  Openstaande toezegging uit de commissie ABZ op 2 december 2021: Naar aanleiding van vragen van mevr. Van Hees zegt weth. Luijten toe:

  • 1.

   de motie (04-11-2021) over het niet heffen van leges over een gehandicaptenparkeerkaart uit te werken en hier schriftelijk op terug te komen.

 • 8.

  Voorstellen

  • a.

   Raadsvoorstel zienswijze werkprogramma 2022 en reactie Ambitiedocument MRE

   Het Dagelijks Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven vraagt de raad om:

   • Een zienswijze op het Werkprogramma voor 2022 en een reactie op het Ambitiedocument. Dit is een overdrachtsdocument op de thema’s, resultaten en ambities van de MRE ter voorbereiding op het nieuwe samenwerkingsakkoord voor de volgende bestuursperiode.

  • b.

   Raadsvoorstel invulling formatie ambtelijke organisatie

   De gemeente Bergeijk heeft veel ambities en er komen steeds meer taken naar de gemeente toe. Hierdoor is de werkdruk de afgelopen jaren erg hoog geweest. Dit hebben we opgevangen door het inhuren van personeel. Inmiddels blijkt dat er voor de extra taken en ambities structureel extra personeel nodig is. Daarom wordt voorgesteld om het vaste personeel uit te breiden. Om hier invulling aan te geven zijn in de begroting 2022-2025 middelen opgenomen voor personele uitbreiding.

 • 9.

  Sluiting

De stukken kunt u inzien via www.bergeijk.nl/vergaderdata.

Indien u ten aanzien van een voorstel als belanghebbende of betrokkene gebruik wilt maken van het “inspreekrecht” kunt u zich melden bij de griffie (088 - 497 03 33 / griffie@bergeijk.nl).

Naar boven