Besluit maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp Montferland 2022

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Montferland;

 

Overwegende dat:

Het wenselijk of voorgeschreven is om nadere regels te stellen voor het beleid over en de uitvoering van te verstrekken maatwerkvoorzieningen op het terrein van de maatschappelijke ondersteuning als bedoeld in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Jeugdwet;

 

Gelet op:

Het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 en artikel 6.2 twaalfde lid, artikel 6.3 twaalfde lid, artikel 9.2 eerste lid, artikel 9.3 vijfde lid, artikel 10.2 vierde lid, artikel 11.1 derde lid en artikel 15.2 eerste lid van de Verordening maatschappelijke ondersteuning Montferland 2020;

 

Gelet op:

Artikel 8 tweede lid onder b. punt 5 van de Verordening Jeugdhulp gemeente Montferland 2020;

Besluit vast te stellen het:

 

Besluit maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp Montferland 2022

 

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 • 1.

  In dit Besluit wordt verstaan onder:

  • a.

   Besluit: het Besluit maatschappelijke ondersteuning en Jeugdhulp Montferland 2022;

  • b.

   Verordening: de Verordening maatschappelijke ondersteuning Montferland 2020 en de veror-dening Jeugdhulp Montferland 2020;

  • c.

   Uitvoeringsbesluit: het Uitvoeringsbesluit maatschappelijke ondersteuning 2015 (Stb 2019, 185);

  • d.

   Instandhoudingskosten: een door het college te bepalen bedrag dat bestemd is voor onder-houd, reparatie en verzekering verband houdend met de te verstrekken maatwerkvoorziening, waaronder ook een WA-verzekering bij vervoersvoorzieningen kan worden gerekend;

  • e.

   Budgetperiode: de periode waar een persoonsgebonden budget betrekking op heeft;

  • f.

   Diensten: ondersteuning met betrekking tot hulp bij het huishouden, individuele- en groepsbegeleiding.

 • 2.

  Alle begrippen die in dit Besluit worden gebruikt en niet nader worden omschreven, hebben dezelfde betekenis als in de Wet, de Verordening, het landelijk Uitvoeringsbesluit maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Algemene Wet bestuursrecht (Awb).

 • 3.

  De bijdrage in dit Besluit betreffende Jeugdhulp beperkt zich tot de artikelen 3.3 en 3.6.

HOOFDSTUK 2 BIJZONDERE BEPALINGEN

Artikel 2.1 Afschrijvingsperioden

Onverminderd de toepassing van artikel 9.3 vijfde lid van de Verordening worden voor woonvoorzieningen en/of woningaanpassingen de volgende afschrijvingsperioden gehanteerd:

-

keuken

20 jaar

-

tegels

25 jaar

-

sanitair

25 jaar

-

natte cel

25 jaar

-

toilet

15 jaar

Artikel 2.2 Toepassing primaat verhuizing

Het bedrag waarboven toepassing van het primaat van de verhuizing, zoals bedoeld in artikel 9.2 van de Verordening bedraagt € 10.000,00.

Artikel 2.3 Terugbetaling bij verkoop woning

 • 1.

  Het afschrijvingsschema bij verkoop van de woning met aanpassingskosten luidt als volgt:

  • -

   bij verkoop in het eerste jaar na gereedmelding 100% van vergoede aanpassingskosten;

  • -

   bij verkoop in het tweede jaar na gereedmelding 90% van vergoede aanpassingskosten;

  • -

   bij verkoop in het derde jaar na gereedmelding 80% van vergoede aanpassingskosten;

  • -

   bij verkoop in het vierde jaar na gereedmelding 70% van vergoede aanpassingskosten;

  • -

   bij verkoop in het vijfde jaar na gereedmelding 60% van vergoede aanpassingskosten;

  • -

   bij verkoop in het zesde jaar na gereedmelding 50% van vergoede aanpassingskosten;

  • -

   bij verkoop in het zevende jaar na gereedmelding 40% van vergoede aanpassingskosten;

  • -

   bij verkoop in het achtste jaar na gereedmelding 30% van vergoede aanpassingskosten;

  • -

   bij verkoop in het negende jaar na gereedmelding 20% van vergoede aanpassingskosten;

  • -

   bij verkoop in het tiende jaar na gereedmelding 10% van vergoede aanpassingskosten;

  • -

   bij verkoop na het tiende jaar na gereedmelding 0% van vergoede aanpassingskosten.

 • 2.

  Het college vermindert de in het eerste lid genoemde bedragen met de verschuldigde bijdrage in de kosten, tenzij deze door het CAK buiten invordering zijn of zullen worden gesteld.

HOOFDSTUK 3 PERSOONSGEB0NDEN BUDGET

Artikel 3.1 Hoogte persoonsgebonden budget diensten

Zoals vastgelegd in de Verordening maatschappelijke ondersteuning Montferland 2020 wordt de maximum hoogte van een persoonsgebonden tarief voor professionele ondersteuners, niet zijnde professionele ondersteuners hulp bij het huishouden a, b en c, berekend met behulp van het geldende tariefmodel Sociaal Domein Achterhoek

De maximum hoogte van een persoonsgebonden tarief voor het sociaal netwerk en/of niet professionele ondersteuning wordt berekend op basis van het minimum (uur)loon bij een 36-urige werkweek per 1 januari van het jaar waarin het persoonsgebonden budget wordt verstrekt en is inclusief vakantiegeld, vakantie-uren en sociale lasten.

 

Geen recht op een persoonsgebonden budget heeft degene die per kalenderjaar langer dan 4 weken verblijf houdt buiten Nederland dan wel een aaneengesloten periode van langer dan 4 weken verblijf houdt buiten Nederland.

Artikel 3.2 Hoogte persoonsgebonden budget woningaanpassing

 • 1.

  De hoogte van het persoonsgebonden budget kan worden afgestemd op:

  • a.

   de aanneemsom (hierin begrepen de loon- en materiaalkosten) voor het treffen van de wo-ningaanpassing, indien de woningaanpassing in zelfwerkzaamheid wordt getroffen vervalt de loonkosten;

  • b.

   het architectenhonorarium, indien dit noodzakelijk is, tot ten hoogste 10% van de aanneem-som met dien verstande dat dit niet hoger is dan het maximale honorarium als bepaald voor de leden van NLingenieurs en BNA in DNR 2011;

  • c.

   de kosten voor het toezicht op de uitvoering, indien dit noodzakelijk is, tot een maximum van 2% van de aanneemsom;

  • d.

   de leges voor de bouwvergunning, voor zover de bouwvergunning betrekking heeft op het treffen van de woningaanpassing;

  • e.

   de door college schriftelijk goedgekeurde kostenverhoging, die ten tijde van de raming van de kosten redelijkerwijs niet voorzien hadden kunnen zijn.

 • 2.

  De hoogte van een persoonsgebonden budget voor de kosten van het saneren van de woning, waaronder wordt verstaan de kosten voor vloerbedekking en gordijnstof wordt vastgesteld aan de hand van de prijzen zoals die zijn vermeld in de Nibudprijzengids zoals deze geldt in het jaar van de aanvraag, verminderd met:

  • -

   0 procent indien het te vervangen artikel jonger is dan twee jaar;

  • -

   25 procent indien het te vervangen artikel tussen de twee en vier jaar oud is;

  • -

   50 procent indien het te vervangen artikel tussen de vier en zes jaar oud is;

  • -

   75 procent indien het te vervangen artikel tussen de zes en acht jaar oud is.

Artikel 3.3 Hoogte persoonsgebonden budget ‘Wonen’ en ‘Logeren’

Ten aanzien van ‘Wonen’ en ‘Logeren’ (artikel 4.2 en artikel 8.6 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning Montferland 2020 en artikel 2 lid 2 van de Verordening Jeugdhulp Montferland 2020) gelden de maximum tarieven zoals genoemd in onderstaande tabel:

Wonen Wmo

Tarief per etmaal

Tarief per etmaal

 

Pgb-tarief

Max. tarief ZIN

Wonen omklapwoning (met 24-uurs bereikbaarheid)

€ 24,84

€ 26,96

Wonen beschut ambulant (met 24-uurs bereikbaarheid)

€ 31,08

€ 33,73

Wonen beschut – incl. woonkosten

€ 76,14

€ 79,23

Wonen beschut – excl. woonkosten

€ 36,15

€ 39,24

Wonen beschermd – gericht op ontwikkeling incl. woonkosten (met 24-uurs toezicht)

€ 99,12

€ 104,19

Wonen beschermd – gericht op ontwikkeling excl. woonkosten

€ 58,82

€ 63,89

Wonen beschermd – gericht op stabiliseren incl. woonkosten (met 24-uurs toezicht)

€ 99,12

€ 104,19

Wonen beschermd – gericht op stabiliseren excl. woonkosten

€ 58,82

€ 63,89

Afwezigheidsdag Beschermd Wonen

€ 31,96

€ 31,96

 

Wonen Jeugd

Tarief per etmaal

Tarief per etmaal

 

Pgb-tarief

ZIN-tarief

Wonen omklapwoning (met 24-uurs bereikbaarheid)

€ 25,52

€ 27,70

Wonen beschut ambulant (met 24-uurs bereikbaarheid)

€ 31,93

€ 34,65

Wonen beschut – incl. woonkosten

€ 77,12

€ 80,30

Wonen beschut – excl. woonkosten

€ 37,16

€ 40,33

Wonen beschermd – gericht op ontwikkeling (met 24-uurs toezicht)

€ 100,75

€ 105,96

Wonen beschermd – gericht op stabiliseren (met 24-uurs toezicht)

€ 100,75

€ 105,96

 

Logeren

Tarieven per etmaal

Tarieven per etmaal

 

Pgb-tarief

ZIN-tarief

Wmo

€ 141,00

€ 150,00

Jeugd

€ 143,87

€ 153,12

Artikel 3.4 Maximale tarieven ZIN en persoonsgebonden budget Hulp bij het Huishouden

Ten aanzien van Hulp bij het Huishouden gelden de volgende tarieven:

 

ZIN

Pgb

Pgb niet professioneel / sociaal netwerk

Hulp bij het Huishouden A

€ 29,40

€ 28,20

€ 15,60

Hulp bij het Huishouden B

€ 29,40

€ 28,20

€ 15,60

ODOH

€ 41,40

€ 39,00

€ 15,60

Artikel 3.5 Maximale tarieven ZIN en persoonsgebonden budget Begeleiding Wmo

Omschrijving

Pgb-tarief

ZIN tarief

Sociaal netwerk tarief per uur

€ 15,60

 

 

 

 

 

per uur

per uur

Begeleiding individueel – ontwikkelen

€ 58,20

€ 63,00

Begeleiding individueel – ontwikkelen Plus

€ 67,80

€ 73,80

Begeleiding individueel – stabiliseren en helpen bij

€ 54,60

€ 59,40

Begeleiding individueel – stabiliseren en overnemen

€ 58,80

€ 63,60

Begeleiding individueel – stabiliseren en overnemen Plus

€ 67,20

€ 72,60

 

 

 

Persoonlijke verzorging – ontwikkelen

€ 48,00

€ 51,60

Persoonlijke verzorging – stabiliseren

€ 46,20

€ 50,40

 

 

 

 

per dagdeel

per dagdeel

Begeleiding groep – ontwikkelen

€ 38,61

€ 41,38

Begeleiding groep – ontwikkelen Plus

€ 56,97

€ 61,32

Begeleiding groep – stabiliseren en helpen bij

€ 38,17

€ 40,90

Begeleiding groep – stabiliseren en overnemen

€ 45,04

€ 48,37

Begeleiding groep – stabiliseren en overnemen Plus

€ 56,97

€ 61,32

 

 

 

 

per etmaal

per etmaal

Vervoer

€ 19,90

€ 19,90

Artikel 3.6 Maximale tarieven ZIN en persoonsgebonden budget Jeugdhulp

Omschrijving

Pgb-tarief

Max. ZIN tarief

Sociaal netwerk tarief per uur

€ 15,60

 

Sociaal netwerk tarief per 1-7-2022 per uur

€ 15,60

 

 

 

 

 

Per uur

per uur

Begeleiding individueel – ontwikkelen

€ 59,40

€ 64,80

Begeleiding individueel – ontwikkelen Plus

€ 77,40

€ 84,00

Begeleiding individueel – stabiliseren

€ 45,10

-

Persoonlijke verzorging – ontwikkelen

€ 48,00

€ 51,60

Persoonlijke verzorging – stabiliseren

€ 46,20

€ 50,40

Behandeling individueel – ontwikkelen

€ 96,60

€ 104,40

Behandeling individueel –ontwikkelen plus

€ 115,80

€ 125,40

 

 

 

 

per dagdeel

per dagdeel

Begeleiding groep – ontwikkelen

€ 46,10

€ 49,52

Begeleiding groep – ontwikkelen Plus

€ 66,18

€ 71,32

Begeleiding groep – stabiliseren en helpen bij

€ 39,05

€ 41,86

Behandeling groep – ontwikkelen

€ 77,21

€ 83,30

Behandeling groep – ontwikkelen plus

€ 104,87

€ 113,35

 

 

 

 

per etmaal

per etmaal

Vervoer

€ 19,90

€ 19,90

 

Jeugdhulp met verblijf en crisis

Maximum all-in tarief per etmaal

Eenheid

Gezinshuis

€ 185,25

etmaal

Gezinshuis Plus

€ 253,97

etmaal

Kamertraining

€ 176,25

etmaal

LVB licht

€ 224,77

etmaal

LVB Midden

€ 277,27

etmaal

LVB Zwaar

€ 321,44

etmaal

VG

€183,05

etmaal

Verblijf op locatie aanbieder licht

€ 208,75

etmaal

Verblijf op locatie aanbieder midden

€ 259,11

etmaal

Verblijf op locatie aanbieder zwaar

€ 320,89

etmaal

Toeslag moeder en kind

€ 9,50

etmaal

Jeugdzorg Plus

€ 410,15

etmaal

Gezinsopname

€ 188,85

etmaal

Gezinsopname Plus

€ 367,97

etmaal

Pleegzorg

€ 44,84

etmaal

Deeltijdpleegzorg

€ 44,84

etmaal

Vergoeding Werving en Selectie

€ 2.100,00

stuk

Jeugdhulp Crisisbed LVB Z560

€ 320,93

etmaal

Jeugdhulp Crisisbed (kaal) VF8

€ 243,39

etmaal

Jeugdhulp Crisis ambulant

€ 3.997,17

traject (28 dagen)

 

Generalistische basis JGGZ

Maximum tarief per minuut

Jeugd-GGZ behandeling regulier-generalistisch

€ 1,56

Specialistische JGGZ

Maximum tarief

Eenheid

Jeugd-ggz behandeling specialistisch

€ 1,88

minuut

Jeugd-ggz behandeling hoog-specialistisch

€ 2,08

minuut

Jeugd-ggz diagnostiek

€ 1,97

minuut

Jeugd-ggz verblijf zonder overnachting

€ 98,44

etmaal

Jeugd-ggz verblijf tariefklasse A

€ 123,04

etmaal

Jeugd-ggz verblijf tariefklasse B

€ 178,10

etmaal

Jeugd-ggz verblijf tariefklasse C

€ 242,65

etmaal

Jeugd-ggz verblijf tariefklasse D

€ 302,06

etmaal

Jeugd-ggz verblijf tariefklasse E

€ 365,19

etmaal

Jeugd-ggz verblijf tariefklasse F

€ 452,87

etmaal

Jeugd-ggz verblijf tariefklasse G

€ 566,18

etmaal

 

Reguliere voorzieningen jeugdhulp

Maximum uurtarief

Dagopvang

€ 8,56

Buitenschoolse opvang

€ 7,31

Gastouderopvang

€ 6,52

Artikel 3.7 Hoogte vergoedingen overig

 • 1.

  Rekening houdend met het niet verschuldigd zijn van de maximale bijdrage in de kosten bedraagt de hoogte van de tegemoetkoming voor:

  • a.

   verhuis- en inrichtingskosten € 2.767,-;

  • b.

   bezoekbaar maken woning € 2.767,-;

  • c.

   het gebruik van een individueel gemotoriseerde vervoersvoorziening (taxi of auto) voor deelname aan het maatschappelijk verkeer als bedoeld in hoofdstuk 10 van de Verordening gelden de volgende bedragen:

   • -

    gebruik eigen auto € 898,00 per jaar

   • -

    gebruik taxi € 1.647,00 per jaar

   • -

    gebruik rolstoeltaxi € 2.174,00 per jaar

  • d.

   aanschaf (en onderhoud) van een sportvoorziening maximaal 1 maal per 3 jaar € 3.153,00;

  • e.

   autoaanpassing: aan de hand van een overgelegde offerte(s) en is ook afhankelijk van het bouwjaar van de auto (of bus) en wordt berekend volgens het navolgende schema:

   Leeftijd auto 3 jaar of jonger

   Pgb: 100% van de aanpassingskosten

   Leeftijd auto 4 jaar

   Pgb: 85,70 % van de aanpassingskosten

   Leeftijd auto 5 jaar

   Pgb: 71,14 % van de aanpassingskosten

   Leeftijd auto 6 jaar

   Pgb: 57,10 % van de aanpassingskosten

   Leeftijd auto 7 jaar

   Pgb: 42,80 % van de aanpassingskosten

   Leeftijd auto 8 jaar

   Pgb: 28,50 % van de aanpassingskosten

   Leeftijd auto 9 jaar

   Pgb: 14,20 % van de aanpassingskosten

   Leeftijd auto 10 jaar of ouder

   Pgb: € 0,00

HOOFDSTUK 4 BIJDRAGE IN DE KOSTEN

Artikel 4.1 Verschuldigde bijdrage in de kosten maatwerkvoorziening

 • 1.

  De bijdrage in de kosten van een maatwerkvoorziening wordt maandelijks gesteld op het bedrag zoals opgenomen in artikel 2.1.4 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en het van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 en volgt telkens de aanpassingen door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De bijdrage wordt geïnd door het Centraal Administratie Kantoor (CAK).

  Uitgezonderd van het betalen van een bijdrage zijn de niet AOW-gerechtigde meerpersoonshuishoudens.

 • 2.

  De cliënt is geen bijdrage in de kosten verschuldigd voor:

  • het gebruik van de Regiotaxi;

  • rolstoelen, waaronder een sportrolstoel;

  • een maatwerkvoorziening voor kinderen tot 18 jaar, tenzij het een woningaanpassing betreft;

  • de tegemoetkoming voor verhuis- en inrichtingskosten en bezoekbaar maken van de woning als bedoeld in artikel 3.7 van dit Besluit;

  • de tegemoetkoming voor het gebruik van een vervoersvoorziening als bedoeld in artikel 3.7 van dit Besluit.

Artikel 4.2 Verschuldigde bijdrage in de kosten algemene voorziening

 • 1.

  De cliënt die gebruik maakt van een algemene voorziening is een bijdrage in de kosten verschuldigd.

 • 2.

  De bijdrage in de kosten is verschuldigd aan de aanbieder van de algemene voorziening.

 • 3.

  Het college kan een korting op de bijdrage hanteren.

Artikel 4.3 Ritbijdrage Regiotaxi

Voor het gebruik van de Regiotaxi geldt een Wmo-instaptarief van € 1.01 en een Wmo-kilometertarief van € 0,17. Er mag maximaal 25 kilometer per rit gereisd worden met de regiotaxi. Na 25 kilometer kan gebruik gemaakt worden van Valys.

Er is een kilometer budget van maximaal 1.500 kilometer op jaarbasis van toepassing. In individuele gevallen kan hierop een uitzondering worden gemaakt tot een maximaal aantal kilometers van 2.000 op jaarbasis.

Voor degenen die in het bezit zijn van een auto of scootmobiel geldt een budget van 750 kilometer per jaar.

HOOFDSTUK 5 SLOTBEPALINGEN

Artikel 5.1 Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1.

  Dit Besluit wordt aangehaald als Besluit maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp Montferland 2022.

 • 2.

  Dit Besluit treedt in werking per 1 januari 2022, onder gelijktijdige intrekking van het Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp Montferland april 2021 met als ingangsdatum 1 april 2021.

Aldus vast gesteld te Didam op 21 december 2021

Burgemeester en wethouders van Montferland,

De secretaris,

drs. M.J.J. Wagener

De burgemeester,

mr. P. de Baat MPM

Bijlage 1 Bijdrage in de kosten

 

Maatwerkvoorziening

Bijdrage

Hoe lang

Bijdrage ?*

 

 

 

tot bereiken kostprijs**

Hulp bij het Huishouden

ja

Zo lang men de voorziening gebruikt; Of tot het bereiken van de kostprijs

Ja *

Individuele begeleiding in alle vormen

ja

Zo lang men de voorziening gebruikt; Of tot het bereiken van de kostprijs

Ja *

Groepsbegeleiding in alle vormen

ja

Zo lang men de voorziening gebruikt; Of tot het bereiken van de kostprijs

Ja *

Woningaanpassing

(bijv. een traplift)

Ja

Zo lang men de voorziening gebruikt; Of tot het bereiken van de kostprijs

Ja *

Woonvoorzieningen

 

- Bruikleen of Pgb

Ja

Zo lang men de voorziening gebruikt; Of tot het bereiken van de kostprijs

Ja *

Scootmobiel/Elektrische handbike

(of andere vervoersvoorziening)

 

- Bruikleen of Pgb

Ja

Zo lang men de voorziening gebruikt; Of tot het bereiken van de kostprijs

Ja *

 

gebaseerd op het goedkoopste model in betreffende categorie

Driewielfiets

(al dan niet elektrisch)

 

- Bruikleen of Pgb

Ja

Zo lang men de voorziening gebruikt Zo lang men de voorziening gebruikt; Of tot het bereiken van de kostprijs

Ja *

 

gebaseerd op het goedkoopste model in betreffende categorie

Duofiets

 

- Bruikleen of Pgb

Ja

Zo lang men de voorziening gebruikt; Of tot het bereiken van de kostprijs

Ja *

 

gebaseerd op het goedkoopste model in betreffende categorie

Elektrische tillift passief/actief

(of andersoortig tilhulpmiddel)

 

- Bruikleen of Pgb

Ja

Zo lang men de voorziening gebruikt; Of tot het bereiken van de kostprijs

Ja *

 

gebaseerd op het goedkoopste model in betreffende categorie

Douche- en toilethulpmiddel

 

- Bruikleen of Pgb

Ja

Zo lang men de voorziening gebruikt; Of tot het bereiken van de kostprijs

Ja *

 

gebaseerd op het goedkoopste model in betreffende categorie

 

 

 

 

Autoaanpassing

1. Natura

 

2. Pgb

 

Ja

 

ja

Zo lang men de voorziening gebruikt; Of tot het bereiken van de kostprijs

Ja *

* De bijdrage in de kosten van een maatwerkvoorziening wordt maandelijks gesteld op het bedrag zoals opgenomen in artikel 2.1.4 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en het van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015. Voor meerpersoonshuishoudens, die nog niet AOW-gerechtigd zijn, is een bijdrage in de kosten van een maatwerkvoorziening niet van toepassing.

** Kostprijs: zoals bedoeld in artikel 11.2 van de verordening maatschappelijke ondersteuning Montferland 2017 (inclusief ‘Instandhoudingskosten’: o.a. onderhoud en verzekering).

Naar boven